< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Поняття та сутність адміністративно-правових відносин

Адміністративно-правові відносини - це суспільні відносини у сфері державного управління, учасники яких виступають носіями прав і обов'язків, урегульованих нормами адміністративного права [3, с.40].

Як правило, вони, маючи ознаки, притаманні всім правовідносинам, разом з тим відрізняються від них принциповими особливостями, що відображають специфіку виконавчо-розпорядчої діяльності, а саме:

Вони являють собою юридичну форму управлінських відносин і мають організаційний характер, що зумовлено організуючою сутністю державного управління.

Вони виникають у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності.

Суб'єктами адміністративно-правових відносин виступають органи державного управління. Однак обов'язковою умовою виникнення адміністративно-правових відносин є те, що однією стороною їх виступають суб' єкти, які наділені юридично-владними повноваженнями.

У більшості своїй вони виникають у зв'язку з діяльністю органів виконавчої влади.

Відносини можуть виникати з ініціативи будь-якої сторони. Згода іншої сторони не обов'язкова. Крім того, вони можуть виникнути і за відсутності бажання іншого їх учасника. Так, наказ міністра обов'язковий для виконання підлеглими підрозділами та посадовими особами відповідної галузі. У цьому прикладі міністр реалізує свої владні повноваження, які йому надані адміністративно-правовими нормами, а не згодою сторін.

Один із суб'єктів цих відносин діє владно.

Об'єктом у більшості випадків виступають дії, діяльність, поведінка людей, здійснення яких є реалізацію адміністративно-правових відносин. У деяких випадках адміністративно-правових відносин (як правило, організаційно-майнового характеру) об'єкт складний: поведінка людей і майно - "предмет".

Відносини між учасниками відносин розглядаються, як правило, у позасудовому порядку.

Учасники адміністративно-правових відносин, які порушили вимоги адміністративно-правових норм, несуть відповідальність перед державою в особі її органів (як правило, органів виконавчої влади).

Види адміністративно-правових відносин

Різноманітний характер юридичних взаємозв'язків учасників адміністративно-правових відносин, необхідність виявлення їх спрямованості і інші особливості вимагають класифікації цих відносин за різними підставами.

залежно від функцій, які виконуються:

 • - регулятивні;
 • - правоохоронні;

за адміністративно-правовим статусом суб'єктів, що беруть участь у правовідносинах:

 • - між вищими і нижчими суб'єктами державного управління (вертикальні);
 • - між не підпорядкованими суб'єктами управління (горизонтальні);
 • - між органами державного управління і підпорядкованими підприємствами, установами, організаціями;
 • - між органами державного управління і не підпорядкованими підприємствами, установами, організаціями;
 • - між органами державного управління і структурами місцевого самоврядування;
 • - між органами державного управління й об'єднаннями громадян;
 • - між органами державного управління і громадянами;
 • - за галузевою залежністю:
 • - матеріальні;
 • - процесуальні;

за змістом:

 • - у сфері загального управління;
 • - у сфері галузевого управління;
 • - у сфері міжгалузевого управління;
 • - за галузевою діяльністю;
 • - у галузі економіки;
 • - у галузі адміністративно-політичній;
 • - у галузі соціально-культурній;

за направленістю:

 • - зовнішні;
 • - внутрішні;
 • - за механізмом захисту:
 • - що захищаються в судовому порядку;
 • - що захищаються в адміністративному порядку;
 • - за способом регулювання:
 • - функціональні;
 • - територіальні;

за майновою належністю:

 • - майнові;
 • - немайнові;

за характером взаємодії суб'єктів відносин:

 • - субординації;
 • - координації.

Підбиваючи підсумок, можна дійти висновку, що адміністративно-правові відносини - це різновид юридичних відносин, які виникають на основі адміністративно-правових норм, формально закріплених у правових актах, вони виявляють себе переважно у вигляді відносин право-регулятивних та правоохоронних, мають організаційний та виконавчо-розпорядчий характер, захищені державним примусом.

питання для самоконтролю

 • 1. Дайте визначення поняття "адміністративно-правова норма".
 • 2. За якими ознаками норми адміністративного права відрізняються від інших юридичних норм?
 • 3. З яких елементів складається структура адміністративно-правової норми?
 • 4. Дайте визначення адміністративно-правових відносин.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >