< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ І РОЗВИТОК ГОСПОДАРСТВА ДО VIII СТ. ДО Н.Е. - 60-ТИХ РОКІВ ХІХ СТ.

Предмет і метод історії економіки та економічної думки. Господарство й економічна думка на етапі ранніх цивілізацій (до VIII ст. до н.е.)

Предмет, методи і завдання курсу. Етапи та напрями розвитку науки

Предмет і завдання курсу "Історія економіки та економічної думки"

Предметом історії економіки та економічної думки є вивчення економічної системи та економічних учень, що формувалися в різних країнах з урахуванням національних, природних, політичних та інших особливостей в процесі їх історичного розвитку від первісної доби до сучасності. А також економічні погляди та вчення про закономірності економічного життя в Україні.

Історія економіки та економічної думки обов'язково включає вивчення внутрішньої та зовнішньої політики держави, суспільних рухів, війн, національних і етнографічних особливостей, законів, релігійних культур, науки, мистецтва тощо. Однак, всі ці проблеми вивчаються не самі по собі, а з погляду їх ролі в розвитку економіки.

Мета курсу - формування системи знань про сутність, характерні риси, закономірність, різноманітність форм прояву господарств країн світу та розвиток економічної думки в історичному минулому; становлення економічного мислення в студентів, розвитку їх професіоналізму з глибоким розумінням соціально-культурної та економічної ситуації сучасних напрямів економічної думки.

Завдання курсу "Історія економіки та економічної думки" є:

 • - виявлення історичних фактів господарювання, періоду та місця їх виникнення;
 • - здійснення аналізу й узагальнення господарського розвитку;
 • - з'ясування логічних причинно-наслідкових зв'язків економічних явищ;
 • - пізнання основних тенденцій і напрямів розвитку економічної думки;
 • - вивчення змісту провідних теоретичних напрямів, течій та наукових шкіл.

Методи курсу "Історії економіки та економічної думки"

Методи курсу "Економічна історія "

Для традиційної економічної історії характерні: - вивчення причинно-наслідкових зв'язків та відносин на рівні виробничих систем;

 • - методи індукції (від одиничного до загального)
 • - описання економічних інтересів і явищ на основі збирання інформації;
 • - статистичний метод.

Для вивчення нової економічної історії використовуються:

 • - фактичний аналіз (можливість вивчати вплив факторів на виробництво в різні проміжки часу);
 • - економічної теорії для вивчення історії економіки;
 • - метод дедукції, що дозволяє будувати гіпотетичні моделі для пояснення минулого;
 • - статистичні методи із використанням електронно-обчислювальних машин.

Для дослідження сучасної історії економіки (70-ті роки ХХ ст.) застосовують:

 • - методи традиційної та нової економічної історії;
 • - аналіз динамічних рядів, циклічності економічного розвитку, історико-економічних мікроявищ та мікропроцесів; - духовні, морально-етичні складові економічного розвитку, вплив антропогенного фактору на розвиток соціально-економічних систем.

Методи курсу "Історія економічної думки ":

 • - історичний (генезис тієї чи іншої теорії);
 • - каузальний (розкриття внутрішньої будови явищ); - аналітичний (виявлення причинно-наслідкових зв'язків);
 • - функціональний (дослідження функціональної залежності ринкових факторів на основі їх математичної інтерпретації);
 • - проблемно-тематичний (пізнавання теоретико-методологічної сутності теорії)
 • - хронологічний (еволюція економічної думки, врахування спадковості й наступності ідей).

Етапи та напрями розвитку історії економіки та економічної думки складаються з етапів економічної історії та історії економічної думки.

Етапи економічної історії (ЕІ)

I. Період становлення (XVII ст. - середина XIX ст.)

II. Традиційна економічна історія (історія народного господарства середини XIX - кінця XX ст.)

III. Нова економічна історія (кліометрія, кінець 50-60-тих років ХХ ст.)

IV. Напрям історико-економічних досліджень на основі вивчень довгострокових тенденцій (кінець ХІХ ст. - до 70-тих років ХХ ст.)

V. Історична економіка (70-ті роки ХХ ст. - сьогодення)

Етапи розвитку

історії економічної думки (ІЕД)

I. Докласична економічна думка (економічна думка Стародавнього Світу, Середньовіччя, меркантилізм)

II. Класична політична економія

III. Альтернативні класичній школі напрями: історична школа та марксистка економічна теорія

IV. Неокласичний напрям (маржиналізм)

V. Основні напрями економічної думки ХХ ст. - початку ХХІ ст.: неолібералізм, кейнсіанство, інституціоналізм, неоконсерватизм

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >