< Попер   ЗМІСТ   Наст >

У чому полягає сутність "теорії економічного розвитку" Й. Шумпетера?

Основна ідея теорії, висунутої австро-американським економістом Йозефом Шумпетером (1883-1950), полягає в тому, що розвиток економіки ґрунтується на впровадженні новинок, інновацій. За Шумпетером, інновації є "використанням наявних джерел у нові способи". Інновації - це нові продукти, нові технології, нова організація промислового виробництва, відкриття нових ринків. Джерелом розвитку слугують внутрішні процеси, нові комбінації виробничих факторів на основі інновацій (рис. 11.1).

Головною фігурою, що здійснює нові виробничі комбінації, є підприємець, за термінологією Шумпетера, - "новатор". Це не обов'язково власник, але людина, здатна до творчості, ризику, досягнення успіху. її основні якості - постійний пошук, використання нововведень у виробництві, господарській діяльності.

Стимул для підприємницької діяльності - прибуток, що з'являється тільки при впровадженні нових виробничих комбінацій. У звичайних умовах прибутку немає. Умовою для новаторських прагнень підприємця є "ефективна конкуренція" (конкуренція нових продуктів, нових форм організації та ін.). Позитивну роль у цьому разі можуть відіграти монополія, монопольне становище на ринку автора й організатора нововведень.

Відповідно до твердження Шумпетера підприємницька функція нерозривно пов'язана з нововведеннями. Здійснен

Нововведення за Й. Шумпетером

Рис. 11.1. Нововведення за Й. Шумпетером

ня нових комбінацій - "справа складна і доступна лише людям, що володіють відповідними якостями".

"Основний імпульс, що приводить капіталістичний механізм у рух і підтримує його в стані руху, виходить з нових споживчих благ, нових методів виробництва і транспортування товарів, нових ринків і нових форм економічної організації, які створюються капіталістичними підприємствами".

Працювати, за Шумпетером, означає комбінувати речі й сили, створювати комбінації з цих речей і сил. Виробництво - це економічна, а не технічна сфера діяльності. Економічні й технічні методи найчастіше не збігаються.

У процесі розвитку старі продукти і колишні форми виробництва витісняються. Відбувається процес "творчого руйнування". Процвітання змінюється депресією. Поступово складається нова основа економічної організації. До неї пристосовуються фірми. Розвиток економіки на основі нововведень набуває циклічного характеру.

Такими є "теорія інновацій", принцип "творчого руйнування", "теорія економічного розвитку", що обґрунтовуються Шумпетером у його працях.

Розкрийте зміст монополістичної конкуренції Е. Чемберліна

Монополістична конкуренція, на думку Чемберліна, - це конкуренція, що відповідає таким вимогам: кількість продавців однорідного товару є достатньо великою, щоб їхня економічна діяльність не справляла певного впливу на інших конкурентів і на відміну від недосконалої конкуренції не зачіпала їхніх економічних інтересів; продукт і справді якісно різнорідний, диференційований, і покупець може вільно вибрати конкретного продавця; будь-хто має право безперешкодно виробляти товар певної групи, ринок не є закритим.

За таких обставин кожен продавець керується лише власними корисливими мотивами і сам приймає рішення щодо обсягів виробництва та цін на товари чи послуги. З іншого боку, на сучасному ринку пропонується нескінченна кількість видів однорідного товару, але кожний покупець вибирає, як правило, тільки один його різновид, залежно від якості, привабливості упаковки, марки фірми, вправної реклами, власних уподобань та стану власної кишені". Виникає взаємна залежність продавця й покупця, на якій ґрунтується монополія такого роду.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >