< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Склад і порядок заповнення фінансової звітності про виконання місцевих бюджетів

Склад, періодичність подання та порядок заповнення місячної, квартальної і річної фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів та вимоги до розкриття інформації у звітності визначаються Інструкцією про складання органами Державної казначейської служби України фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженою наказом Державної казначейської служби України від 08.02.2012 р. № 49.

Фінансова звітність про виконання місцевих бюджетів складається та подається за такими формами:

  • - Звіт про фінансовий стан (баланс) (форма № 1мб );
  • - Звіт про фінансові результати виконання місцевих бюджетів (форма № 2мб);
  • - Звіт про рух грошових коштів (форма № 3мб).

Зазначені форми звітності органи казначейства формують в кінці бюджетного року та щокварталу (крім форми № 2мб).

Зведена квартальна та річна фінансова звітність про виконання місцевих бюджетів складається органами казначейства у такому самому обсязі.

Форма № 1мб "Звіт про фінансовий стан (баланс)" складається на підставі даних синтетичного обліку, звірених з даними аналітичного обліку, за рахунками 1-5 класів Плану рахунків:

  • - щоквартально на перше число місяця наступного за звітним;
  • - при складанні річного звіту - на кінець останнього дня звітного року. Дані балансу повинні бути тотожними аналогічним даним інших форм звітності.

Сума по балансовому рахунку 1711 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, зменшується на суму залишків на рахунках, що відносяться до операцій з виконання державного бюджету, інших клієнтів і позабюджетних фондів.

Результат виконання бюджету визначається як різниця між активами та зобов'язаннями. Рахунки бюджетного обліку 5121 "Результат виконання загального фонду місцевого бюджету" та 5122 "Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету" Плану рахунків можуть мати як дебетовий, так і кредитовий залишок. Дебетовий залишок за результатом виконання місцевого бюджету наводиться зі знаком "мінус".

Форма № 2мб "Звіт про фінансові результати виконання місцевих бюджетів" складається на підставі даних бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів окремо за загальним і спеціальним фондами та включає такі розділи:

Розділ I. "Операційний дохід" заповнюється в розрізі класифікації доходів місцевих бюджетів на підставі даних аналітичного обліку доходів, звірених із даними синтетичного обліку.

Розділ II. "Операційні видатки та кредитування" заповнюється в розрізі функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету на підставі даних аналітичного обліку видатків, звірених із даними синтетичного обліку.

Розділ III. "Фінансування" складається у розрізі кодів класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання та за типом кредитора.

Форма № 3мб "Звіт про рух грошових коштів" складається щоквартально та на кінець останнього дня звітного року на підставі даних бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів окремо за загальним і спеціальним фондами та включає чотири розділи, а саме:

  • - Розділ І. "Операційна діяльність" складається на підставі даних бухгалтерського обліку про виконання місцевих бюджетів по загальному та спеціальному фондах. У цьому розділі відображаються дані про надходження, здійснені видатки та операції по кредитуванню місцевих бюджетів. Він складається з таких підрозділів:
  • - "Операційні доходи" заповнюється в розрізі доходів місцевих бюджетів на підставі даних аналітичного обліку доходів місцевих бюджетів, звірених із даними синтетичного обліку доходів;
  • - "Операційні видатки" складається в розрізі видатків та операцій з кредитування за вирахуванням погашення операцій місцевих бюджетів на підставі даних аналітичного обліку, звірених із даними синтетичного обліку видатків.
  • - Розділ II. "Інвестиційна діяльність" складається на підставі даних аналітичного обліку, звірених із даними синтетичного обліку видатків місцевих бюджетів, по загальному і спеціальному фондах місцевих бюджетів.
  • - Розділ III. "Нерозподілені видатки " не заповнюється.

Чистий потік від операційної та інвестиційної діяльності обчислюється окремо за загальним та спеціальним фондами шляхом вирахування нерозподілених видатків із суми чистого потоку від операційної діяльності та чистого потоку від інвестиційної діяльності. Від'ємна сума чистого потоку наводиться зі знаком "мінус". Чистий потік від операційної та інвестиційної діяльності за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету повинен дорівнювати результату виконання місцевого бюджету відповідно загального та спеціального фондів та дефіциту/профіциту бюджету.

- Розділ IV. "Фінансова діяльність" складається на підставі даних аналітичного обліку виконання місцевих бюджетів в розрізі класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання.

Чистий потік від фінансової діяльності обчислюється в результаті арифметичних дій шляхом додавання до різниці між запозиченнями та погашеннями даних фінансування за активними операціями окремо за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету.

Загальний чистий потік від загальної діяльності вираховується як сума чистого потоку від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності за вирахуванням нерозподілених видатків.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >