< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

Прибуток малого підприємства, його економічний зміст, формування і використання

Перш ніж усвідомити суть поняття "прибуток малого підприємства", потрібно узагальнити категорії "ефект" та "ефективність". Термін "ефект" у перекладі з латинської означає "результат". Отже, категорія "ефективність" може інтерпретуватись як "результативність", або здатність забезпечувати ефект, результативність процесу, проекту тощо, які визначаються як відношення ефекту, результату до витрат. Отже, поняття "ефект" означає результат процесу, а "ефективність" - це співвідношення ефекту і витрат, що його спричинили.

Необхідно також пам'ятати, що ефективність підприємства є комплексною оцінкою взаємодії й використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, а класифікація характеристик ефективності виробництва передбачає розподіл за такими ознаками: результат господарювання (економічна, соціальна); метод розрахунку (абсолютна, порівняльна); місце отримання ефекту (виробнича, регіональна, народногосподарська); рівень збільшення ефекту (первинна, мультиплікаційна); об'єкт оцінки (повна, часткова); тип економічного зростання (ефективність інтенсивного розвитку, екстенсивного розвитку); характер витрат на отримання ефекту (ефективність поточних витрат, капітальних витрат); інші ознаки класифікації.

Система показників економічної ефективності охоплює:

 • 1) узагальнювальні показники економічної ефективності виробництва - відображають ефективність використання усіх видів ресурсів та витрат (ресурсовіддача, рентабельність ресурсів, загальна рентабельність підприємства, рентабельність продукції тощо);
 • 2) часткові показники ефективності - характеризують ефективність використання окремих видів ресурсів (трудових, матеріальних, фінансових, а також виробничих фондів).

Водночас до основних резервів підвищення ефективності належать:

 • - ресурсний (оптимізація об'єму, структури ресурсів та збільшення ресурсовіддачі);
 • - організаційний (оптимізація структури виробництва, організаційної системи управління та виробництва, форм та методів діяльності, нормування, ліквідація непродуктивних витрат і втрат);
 • - технологічний (удосконалення технологій виробництва, інноваційний розвиток та науково-технічний прогрес, прогресивні сировина і матеріали);
 • - економічний (глибокий економічний аналіз, планування, прогнозування діяльності, застосування мотиваційних механізмів).

Одним з основних узагальнювальних показників ефективності діяльності малого підприємства є прибуток (або збиток). Цей результат відображається у фінансовій звітності підприємства: якщо отримані підприємством доходи перевищують витрати - утворюється прибуток, якщо витрати перевищують доходи - збиток. Зазначимо, що визначення виду фінансового результату діяльності малого підприємства та його формування регламентуються Законами України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про оподаткування прибутку підприємств", Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Крім того, згідно з офіційною вітчизняною фінансовою звітністю суб'єкта малого підприємництва прибуток підприємства є різницею між чистим доходом, сумою його операційних, інших звичайних та надзвичайних витрат і податком на прибуток (або інших податків, якщо підприємство перебуває на спрощеній системі оподаткування, звітності та обліку), а послідовність формування чистого прибутку схематично зображена на рис. 11.1.

Попри наведене, зважаючи нате, що малі підприємства можуть здійснювати діяльність, перебуваючи щонайменше на одній з трьох видів систем оподаткування (загальна, єдиний податок за ставкою 10 %, єдиний податок за ставкою 6 %), послідовність отримання прибутку малим підприємством набуває дещо інших форм (рис. 11.2-11.3).

Отже, загалом прибуток малого підприємства є різницею між його доходами та витратами. У ньому акумулюються резерви всіх складових елементів діяльності підприємства: виробництво й збут продукції (надання послуг); якість і конкурентоспроможність продукції; ефективність використання ресурсів; собівартість продукції тощо. Це частина додаткової вартості, виробленої та реалізованої, готової до розподілу.

Прибуток є важливим економічним показником діяльності малого підприємства, оскільки виконує такі основні функції: відображає економічний ефект унаслідок діяльності підприємства; е джерелом фінансування його діяльності та забезпечення розширеного відтворення; є джерелом доходів власників (акціонерів підприємства); є джерелом поповнення бюджету.

Порядок утворення чистого прибутку малого підприємства на загальній системі оподаткування

Рис. 11.1. Порядок утворення чистого прибутку малого підприємства на загальній системі оподаткування

Порядок утворення чистого прибутку малого підприємства на єдиному податку за ставкою в %

Рис, 11.2. Порядок утворення чистого прибутку малого підприємства на єдиному податку за ставкою в %

Порядок утворення чистого прибутку малого підприємства на єдиному податку за ставкою 10 %

Рис. 11.3. Порядок утворення чистого прибутку малого підприємства на єдиному податку за ставкою 10 %

Водночас певними особливостями прибутку малих підприємств (порівняно із середніми та великими підприємствами) є те, що: 1) метою створення малого підприємства не завжди є максимізація прибутку (а, наприклад, кооперація чи обслуговування діяльності великого підприємства, створення та впровадження інновацій тощо), а отже, отримання значних обсягів прибутку не завжди є критерієм їх економічної ефективності; 2) прибуток малого підприємства є швидше джерелом його розвитку та розширення до середнього, аніж капіталовкладень чи доходів власників підприємства; 3) прибуток малих підприємств не завжди є джерелом поповнення державного бюджету, оскільки деякі з них користуються спрощеною системою оподаткування, звітності та обліку, а отже, не сплачують податок на прибуток.

Існують різні види прибутку. Вони підлягають їх класифікації, яка передбачає поділ прибутку передусім за такими ознаками:

 • - за джерелами формування та розподілу (прибуток валовий, від операційної діяльності, від неопераційної діяльності, від звичайної діяльності до оподаткування, чистий);
 • - за характером діяльності (прибуток від звичайної діяльності, прибуток від надзвичайних подій);
 • - за метою визначення (бухгалтерський, економічний, прибуток як об'єкт оподаткування);
 • - за характером інфляційного очищення (номінальний та реальний прибуток); за розмірами (мінімальний, цільовий та максимальний прибуток);
 • - за характером використання (капіталізований та спожитий прибуток). Хоча отримання великих сум прибутку не завжди є метою діяльності малого підприємства, його чистий прибуток може використовуватися для формування таких фондів: 1) фонду нагромадження (резервного фонду, фонду розвитку підприємства, здійснення інвестицій в основний капітал, утворення нерозподіленого прибутку) та 2) фонду споживання (придбання оборотних фондів для розширення виробництва, нарахування дивідендів власникам і акціонерам, здійснення матеріального стимулювання персоналу, соціальний розвиток).

Важливу роль у системі заходів оцінки фінансових результатів діяльності малих підприємств виконують методи та системи аналізу, які охоплюють:

 • - горизонтальний - трендовий аналіз, який передбачає аналіз прибутку за визначений період часу за роками;
 • - вертикальний - структурний аналіз, який передбачає вивчення окремих складових прибутку;
 • - порівняльний аналіз - базується на порівнянні прибутку певного підприємства з аналогічними підприємствами, конкурентами, еталонними показниками;
 • - коефіцієнтний аналіз - передбачає обчислення низки коефіцієнтів та взаємозв'язку між ними;
 • - інтегральний аналіз - використовує побудову інтегральних показників, комплексних індексів, узагальнювальних величин;
 • - факторний аналіз - містить розрахунки впливу чинників на різні види прибутку.

Зазначимо також, що для планування прибутку використовують методи прямого розрахунку, екстраполяції, нормативний, метод "СУР" (витрати - обсяг - прибуток), цільового формування та прогнозування грошового потоку. При цьому до етапів планування розподілу прибутку підприємства належать:

 • - визначення потреби у прибутку за напрямами його використання;
 • - формування цільової структури розподілу прибутку;
 • - визначення пріоритетності у використанні прибутку за окремими напрямами;
 • - балансування потреби у прибутку за напрямами його використання з можливостями отримання прибутку.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >