< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОБЛІК ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Економічна суть категорії "доходи"

Видатний французький економіст Жан Батист Сей вважав, що дохід підприємця складається з двох частин:

 • o промислового доходу, який акумульований з допомогою часу, виробництва та заощадливості;
 • o підприємницького доходу, який формується як винагорода за промислові здібності, талант, дух порядку та управління.

Дохід - це не що інше, як виручка від діяльності підприємства без вирахування знижок, повернення товарів, податків.

Відповідно до П(С)БО 15 "Дохід", доходи підприємства класифікують за різними ознаками. Для визнання доходу та визначення його суми розрізняють дохід від:

 • o реалізація продукції, товарів, інших активів, придбаних з метою продажу;
 • o надання послуг, виконання робіт;
 • o використання активів підприємства іншими фізичними та юридичними особами, результатом якого є отримання відсотків, дивідендів, роялті.

Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку діяльність підприємства (або операції, які її забезпечують чи виникають внаслідок здійснення такої діяльності).

Одним із різновидів звичайної діяльності є операційна діяльність - це основна статутна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю.

До основної діяльності відносять операцій, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, послуг), що є визначальною метою створення підприємства та забезпечує основну частку його доходу.

Класифікація доходів за видами діяльності

Рис. 13.1. Класифікація доходів за видами діяльності

Інвестиційна діяльність пов'язана із здійсненням операцій з придбання і реалізації тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів.

Фінансова діяльність призводить до зміни розміру та складу власного й позикового капіталу підприємства.

Надзвичайна діяльність - це подія або операція, яка чітко відрізняється від звичайної, та не очікується, що вона буде повторюватися періодично в кожному наступному звітному періоді.

Для відображення у Звіті про фінансові результати доходи класифікують за наступними групами:

 • o дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг;
 • o інші операційні доходи;
 • o фінансові доходи;
 • o інші доходи;
 • o надзвичайні доходи.

Первинний, аналітичний та синтетичний облік доходів підприємства

Для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій у робочому плані призначені рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності".

На рахунках класу 7 протягом звітного року по кредиту відображається сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включені до ціни продажу, по дебету - щомісячне відображення належної суми непрямих податків, зборів (обов'язкових платежів), щорічне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 "Фінансові результати".

Рахунки 70 "Доходи від реалізації" та 71 "Інший операційний дохід" призначені для відображення доходів від операційної діяльності, а рахунок 73 "Інші фінансові доходи" - доходів від фінансової діяльності.

Рахунок 74 "Інші доходи" призначений для обліку доходів, пов'язаних передусім з інвестиційною діяльністю, та доходів, що виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною або фінансовою діяльністю.

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами) продукції, робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямками, визначеними підприємством. Первинними документами з обліку доходів від реалізації є розрахунки (довідки) бухгалтерії.

У відповідності з національними стандартами бухгалтерський облік повинен забезпечити отримання інформації про доходи за видами діяльності.

До основної діяльності відносять операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (робіт, послуг), які є визначальною метою створення підприємства і забезпечують основну частину його доходу.

Доходи, пов'язані з основною діяльністю підприємства, включають:

 • o дохід від реалізації готової продукції;
 • o дохід від реалізації, товарів;
 • o дохід від реалізації робіт, послуг.

Продаж (реалізація) готової продукції (товарів, робіт, послуг) обліковується на рахунку 70 "Доходи від реалізації". Характеристика цього рахунка в таблиці 13.1.

Бухгалтерський облік доходів від реалізації ведеться щодо кожного об'єкта за відповідними групами, для яких відкривається окремий субрахунок.

Бухгалтерськими документами з обліку доходів від реалізації виступають: "Прибутковий касовий ордер", виписка банку, "Рахунок фактура", "Товарно-транспортна накладна", "Накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів", "Накладна", "Акт приймання виконаних підрядних робіт".

Таблиця 13.1. Типові бухгалтерські проводки по рахунку 70 "Доходи від реалізації"

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1

2

3

4

1

Відвантажено покупцям продукцію, надано послуги (накладна)

36

701,703

2

Нараховано ПДВ на виручку від реалізації продукції (розрахунок бухгалтерії)

701,703

641

3

Відображено вартість поверненої покупцем продукції (рахунок)

704

36

4

При повернені продукції корегується сума ПДВ (розрахунок бухгалтерії)

704

641

5

Віднесено на фінансові результати дохід від реалізації (розрахунок бухгалтерії)

701,703

79

6

Отримано готівку за продану продукцію (прибутковий касовий ордер)

30

701,703

7

Отримано кошти на поточний рахунок в банк (виписка банку)

31

701,703

8

Видано заробітну плату готовою продукцією (розрахунково-платіжна відомість, накладна)

66

701

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >