< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік касових та фактичних видатків, облік видатків загального та спеціального фондів

Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ не передбачено окремих рахунків для обліку касових видатків, оскільки ці видатки збігаються з кредитом рахунку 32 "Рахунки в казначействі", характеристика субрахунків якого відображено в табл. 7.2

Таблиця 7.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 32 "РАХУНКИ В КАЗНАЧЕЙСТВІ"

з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

номер

назва

1

321

Реєстраційні рахунки

Обліковуються кошти, отримані із загального фонду бюджету на утримання установи та на централізовані заходи відповідно до кошторису

2

322

Особові рахунки

Головними розпорядниками бюджетних коштів та розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, які мають підвідомчі установи, обліковуються кошти, призначені для переказів підвідомчим установам

3

323

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

Обліковуються кошти, що надійшли установі як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх функціональними повноваженнями; кошти, що отримують бюджетні установи від господарської діяльності; плата за оренду; кошти, що отримують бюджетні установи від реалізації майна

4

324

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Обліковуються кошти, які надішли установі для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки благодійні внески, інвестиції, що згідно 3 чинним законодавством отримують бюджетні установи (грошовій та натуральній формі)

5

325

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум

Обліковуються депозитні кошти, які надішли на адресу установи і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням

6

326

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

Обліковуються кошти установи, що належать до інших надходжень спеціального фонду бюджету

7

328

Інші рахунки в казначействі

Обліковуються кошти, що надходять на ім'я установи і не зазначені в субрахунках 321 - 326

За кредитом цих субрахунків відображають здійснені касові видатки бюджетних установ, тобто суми, отримані з рахунків у органах ДКУ готівкою або перераховані у безготівковому порядку. Одночасно робиться запис у дебет інших субрахунків залежно від напряму видатків.

Первинними документами щодо проведення касових видатків є виписки з особових, реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків з органів ДКУ.

Бухгалтерські записи щодо збільшення чи відновлення касових видатків виконуються на підставі виписок із реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків і прикладених до них документів у накопичувальних відомостях - меморіальних ордерах.

Кореспонденцію рахунків з обліку касових видатків відображено в табл. 7.3

Таблиця 7.3

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

Облік касових видатків загального фонду

1

Одержано в касу готівку для виплати заробітної плати, грошового забезпечення, стипендій та видання коштів підзвітним особам

301

321

2

Перераховано єдиний соціальний внесок до пенсійного фонду

65

321

3

Перераховано суми постачальникам згідно з пред'явленими рахунками за придбані матеріальні цінності

У порядку планових платежів

361

321

шляхом попередньої оплати

364

шляхом надходження матеріальних цінностей

675

4

Перераховано суми оплати за комунальні послуги та енергоносії

675

321

Облік касових видатків спеціального фонду

1

Одержано в касу готівку для виплати заробітної плати, грошового забезпечення, стипендій та видання коштів підзвітним особам

301

323

2

Перераховано єдиний соціальний внесок до пенсійного фонду

65

323

3

Здійснено оплату постачальникам за товарно-матеріальні цінності та надані послуги

науковими бюджетними установами

631

323, 324, 326

у порядку планових платежів

361

шляхом попередньої оплати

364

шляхом надходження матеріальних цінностей

675

Синтетичний облік касових видатків відображається:

  • o за загальним фондом - у меморіальному ордері 2 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)" форми 381 (бюджет);
  • o за спеціальним фондом - у меморіальному ордері 3 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)" форми 382 (бюджет).

Схему облікового процесу касових видатків відображено на рис. 7.2.

Схема облікового процесу касових видатків

Рис. 7.2. Схема облікового процесу касових видатків

Характеристику аналітичного обліку касових видатків відображено в табл. 7.4.

Таблиця 7.4. ХАРАКТЕРИСТИКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ

№ з/п

Форма аналітичного обліку

Характеристика форми

1

Картка аналітичного обліку касових видатків

Використовується для аналітичного обліку касових видатків у бюджетних установах та централізованих бухгалтеріях. Картка ведеться в розрізі КЕКВ. За кожним КПКВ, за загальним та спеціальним фондами, за кожним видом коштів спеціального фонду складаються окремі картки. У централізованих бухгалтеріях для установ, що обслуговуються, складаються окремі картки за кожною установою в розрізі зазначених параметрів та загальна картка за всіма обслуговуючими установами. Картка відкривається щомісячно та заповнюється щоденно бухгалтером на підставі виписки органу ДКУ (установи банку). Суми відшкодованих касових видатків записуються на зворотному боці картки

Первинними документами фактичних видатків є досить різноманітним - документація щодо надходження необоротних активів (накладні), видаткові документи щодо запасів (видаткові накладні), первинна документація з нарахування заробітної плати (розрахунково-платіжні відомості), звіти про використання коштів, акти прийняття виконаних робіт тощо.

Для обліку фактичних витрат бюджетних установ Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ передбачено Клас 8 "Витрати", який включає синтетичні рахунки відображені в табл. 7.5.

Таблиця 7.5. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ КЛАСУ 8 "ВИТРАТИ"

з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

номер

назва

1

801

Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи

Обліковують фактичні видатки, здійснені за рахунок коштів, одержаних із загального фонду Державного бюджету на утримання бюджетної установи та інші заходи відповідно до кошторису доходів і видатків

2

802

Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи

Обліковують фактичні видатки, здійснені за рахунок коштів, одержаних із загального фонду місцевого бюджету на виконання заходів передбачених кошторисом доходів і видатків цієї установи

3

811

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

Обліковують фактичні видатки спеціального фонду, проведені за рахунок надходжень, що отримані установою згідно з кошторисом доходів і видатків як плата за послуги. На цьому субрахунку обліковуються витрати для проведення господарської та/або виробничої діяльності

4

812

Видатки за іншими джерелами власних надходжень

Обліковують фактичні видатки спеціального фонду за кошторисом доходів і видатків у частині інших джерел власних надходжень

5

813

Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду

Обліковують фактичні видатки спеціального фонду кошторису доходів і видатків установи в частині інших надходжень спеціального фонду

Використання субрахунків 801, 802, 811 - 813 доволі широке. Зокрема, їх використовують і в обліку операцій з грошовими коштами, і в обліку розрахунків із заробітної плати та операцій з погашення заборгованості із заробітної плати, обліку операцій з необоротними активами, запасами тощо.

Однак незмінним є принцип, згідно з яким за дебетом цих рахунків відображають списання понесених витрат на фактичні видатки, а за кредитом відображають зменшення (поновлення) витрат у разі відшкодування касових видатків відповідно до чинного законодавства.

Кореспонденцію рахунків з обліку фактичних видатків відображено в табл. 7.6.

Таблиця 7.6. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ФАКТИЧНИХ ВИДАТКІВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Облік фактичних видатків загального фонду

1

Нарахована заробітна плата працівникам установи та грошове забезпечення військовослужбовцям

801, 802

661

2

Нарахована стипендія стипендіатам

801

662

3

Нараховано єдиний соціальний внесок

801, 802

65

4

Списано витрати на відрядження згідно із затвердженим звітом про використання коштів або підзвіт

801, 802

362

5

Списано згідно з актами витрачені товарно-матеріальні цінності

801, 802

231 - 235, 238

6

Зараховано на видатки установи комунальні послуги

801, 802

675

Облік фактичних видатків спеціального фонду

1

Нарахована заробітна плата працівникам установи та грошове забезпечення військовослужбовцям

811

661

2

Нараховано єдиний соціальний внесок

811

65

3

Списано витрати на відрядження згідно із затвердженим звітом про використання коштів або підзвіт

811 - 813

362

4

Списано згідно з актами витрачені товарно-матеріальні цінності

811 - 813

231 - 235, 238

5

Зараховано на видатки установи витрати з комунальних послуг

811 - 813

675

Наприкінці року в останній день грудня здійснені протягом року фактичні видатки списуються заключними оборотами на результат виконання кошторису.

Характеристику аналітичного обліку фактичних видатків відображено в табл. 7.7.

Таблиця 7.7. ХАРАКТЕРИСТИКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ФАКТИЧНИХ ВИДАТКІВ

з/п

Форма аналітичного обліку

Характеристика форми

1

Картка аналітичного обліку фактичних видатків

Використовується бюджетними установами та централізованими бухгалтеріями для аналітичного обліку фактичних видатків. Картка ведеться щомісячно в розрізі кодів економічної класифікації видатків. За кожним кодом програмної класифікації видатків, за загальним та спеціальним фондами, за кожним видом коштів спеціального фонду складаються окремі картки. У централізованих бухгалтеріях для установ, що обслуговуються, складаються окремі картки за кожною установою в розрізі зазначених параметрів та загальна картка за всіма обслуговуючими установами. Записи про суми фактичних видатків установи здійснюються на підставі даних меморіальних ордерів. Суми відшкодованих фактичних видатків записуються на зворотному боці картки

Схему облікового процесу фактичних видатків відображено на рис. 7.3.

Схема облікового процесу фактичних видатків

Рис. 7.3. Схема облікового процесу фактичних видатків

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >