< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Словник

Акмеїзм (з грец. — вершина, вищий ступінь чогось, квітуча пора) — літературний напрям у Росії, що виник приблизно у 1912—1913 рр. та існував до 1922 р. Його засновниками були поети М. Гумільов і С. Городецький, до яких примкнули А. Ахматова, М. Кузьмін, В. Нарбут, О. Мандельштам та ін. Усі вони увійшли до складу об'єднання "Цех поетів".

Андеграунда мистецтво — "підпільне", нелегальне мистецтво, що виражало протест проти цінностей та форм офіційного мистецтва і, певна річ, офіційно не визнавалося. А. м. втілювало багато принципів контркультури і мало такі форми функціонування у радянський час, як "самвидав", "неофіційні виставки", "нелегальні концерти" тощо.

Бойчукісти — представники художньої школи — майстерні монументального мистецтва, яка була заснована М. Бойчуком у 1917 р. у новоствореній Українській державній академії мистецтв. У його малярській школі в Києві поєднувалися два впливи: примітивізм українського фольклору та монументальність візантійського мистецтва, традиційно поширеного й популярного в Україні. Б., як і їх учитель, вірили в естетику пропорцій, гармонії та симетрії і всупереч авангарду творили спокійний, лагідний, упорядкований світ.

Імажинізм (з фр. — образ) — літературний напрям, який виник в Англії напередодні Першої світової війни. У Росії існував як літературне об'єднання у 1919— 1924 рр. (поети В. Шершевич, А. Марієнгоф, С. Єсенін на початку своєї творчості та ін.).

Концептуалізм — напрям у живописі, прозі і поезії, який існував у 70—80 роках XX ст. К. виник як естетична реакція на соціалістичний реалізм, на штампи і кліше радянської масової свідомості. Концепт — це ті ідеологічні символи, які так природно і непорушно вписалися у повсякденне тогочасне життя.

Постіндустріальне суспільство — термін, введений сучасними соціологами та політологами на позначення третьої (перша — аграрна, друга — індустріальна) стадії розвитку людства як результату науково-технічної, технологічної та інформаційної революцій. Теорію П. с. розробляли переважно,американські соціологи і політологи О. Тоффлер, З. Бжезинський, Д. Белл, Ж. Фурастьє та ін. Характерними особливостями П. с. є: висунення на перше місце в економічній діяльності сфери послуг, визнання провідної ролі науки, добування, поширення і використання інформації, управління суспільством освіченою і культурною елітою.

Синергетика — наукова дисципліна, що займається процесами самоорганізації в природі і суспільстві. С. з'явилася у 70-х роках XX ст. С. виявила спільні риси у фізичних, хімічних, біологічних і соціальних процесах. Започаткував синергетичний підхід до вивчення світу російсько-бельгійський природодослідник і фізик І.Р. Пригожин. Синергетична методологія дає можливість пошуку принципів самоорганізації складних систем, закономірностей їх еволюції та взаємодії. С. розвиває також нове розуміння відносин випадковості і необхідності. Ключові ідеї С: 1) складноорганізованим системам не можна нав'язувати шляхи їх розвитку; для них, як правило, є кілька альтернативних шляхів розвитку, а отже, і вибору оптимального; 2) хаос може бути конструктивним механізмом еволюції; 3) в особливих станах нестабільності соціального середовища дії кожної окремої людини можуть впливати на макросоціальні процеси; 4) майбутній стан системи немовби організовує, формує, змінює її стан.

Тести

 • 1. З якими принциповими висновками щодо аналізу культури (йдеться суто про раціоналістичні підходи Нового часу) увійшли аналітики культурного процесу у XX ст.: а) люди і народи відрізняються наявністю чи відсутністю культури, культура має індивідуальний характер, культурні відмінності між людьми і народами мають сутнісний характер; б) люди і народи відрізняються тільки рівнем розвитку культури, культура має загальнолюдський характер, культурні відмінності між людьми мають формальний характер; в) люди і народи відрізняються способом пізнання світу, культура має природний характер, культурні відмінності між людьми і народами є тільки в царині науки?
 • 2. Стиль модерн, який існував значну частину свого періоду у XX ст., своєрідно відгукнувшись на нові проблеми світу, мав такі риси (зазначте усі можливі варіанти): а) визнання лише органічних природних форм (своєрідний антиурбанізм); б) зацікавленість східними мистецтвом та філософією; в) орієнтування на "миттєвості" життя і природи; г) поєднання еклектизму, романтизму, чуттєвості і декоративності; д) в архітектурі — принцип вільного поводження з формою; е) використання античних ордерних принципів; ж) улюблені прикраси: маскарони, лотоси, іриси, вікна різної форми, балкони, еркери.
 • 3. Релігійний екстаз, якого досягнуто безліччю кривих ліній та нагромадженням декоративних елементів, містичний ефект і грандіозність — це твір іспанського архітектора Л. Гауді: а) Ескоріал; б) Університет у Саламанці; в) "Саграда ла Фаміліа" ("Святе сімейство") у Барселоні.
 • 4. Естетична платформа якого художнього угруповання Росії на початку XX ст. була найближчою до стилю модерн: а) "Світ мистецтва"; б) "Блакитна троянда"; в) "Міст"?
 • 5. Австрієць Г. Клімт, росіяни М. Врубель, Л. Бакст, В. Борисов-Мусатов, О. Головін, М. Реріх, українці Ф. Кричевський, Г. Нарбут належали до: а) імпресіонізму; б) постімпресіонізму; в) модерну; г) символізму.
 • 6. Який з українських архітекторів модерну є автором таких трьох київських споруд, як "Будинок з химерами", "Костьол Святого Миколая", караїмська церква: а) І. Лєдоховський; б) Е. Брандтман; в) В. Городецький; г) А. Вербицький?
 • 7. Авангардизм — це: а) назва новаторської творчості у культурі будь-якого народу будь-якої доби; б) художній напрям, що відображає злам у культурно-цивілізаційних процесах Заходу й охоплює багато новаторських і бунтарських течій у мистецтві XX ст.; в) умовний термін для позначення нових течій у художній культурі, яким притаманне прагнення до нетрадиційних засобів у мистецтві.
 • 8. У різних національних культурних школах є блискучі представники модерністської літератури. Встановіть відповідність між іменами і мовами написання творів:
  • а) англійськомовна;
  • б) німецькомовна;
  • в) французькомовна;
  • г) російськомовна;
 • 1) М. Пруст, А. Камю, Ж.П. Сартр;
 • 2) Ф. Кафка, Г. Гессе;
 • 3) О. Блок, В. Набоков, A. Платонов;
 • 4) Дж. Джойсс, B. Вульф, О. Уайльд.
 • 9. До якої течії в образотворчому мистецтві епіграфом можна взяти слова П. Сезанна: "Трактуйте природу через циліндр, кулю, конус...": а) фовізму; б) кубізму; в) абстракціонізму; г) сюрреалізму?
 • 10. Український художник-авангардист О. Богомазов так обґрунтовував свої художні принципи: "Світ виповнений енергією руху, і спостережливе око бачить динаміку навіть у статичному предметі ("гора насувається", "рейки біжать", "стежка в'ється")... Об'єкт, отже, формується на наших очах...". До якої течії авангарду належить автор цих слів: а) кубізму; б) експресіонізму; в) футуризму; г) кубофутуризму; д) супрематизму?
 • 11. Що надихало художників-футуристів: а) краса сучасного світу, представлена машинами, залізницями, гуркітливими моторами, феєрією електричних вогнів;
 • 6) незвичайні стани природи; в) цікавість до футурологічних досліджень?
 • 12. За що цінується дадаїзм: а) за епатаж і дух заперечення; 6) за те, що в їх швидкоплинному безтямному бунті було закладено різні подальші вияви авангардного мистецтва; в) за екстравагантні акції та в'їдливі промови?
 • 13. На що спирався сюрреалізм у пошуках справжньої сутності людини: а) на вигадку і здогадку; б) на віру у вищу реальність довільних асоціацій, всемогутність сновидінь, незацікавлену гру думки, адже філософською основою сюрреалізму були інтуїтивізм і психоаналіз 3. Фрейда; в) на власну фантазію і життєвий, досвід?
 • 14. Один з фундаторів абстракціонізму росіянин В. Кандинський у теоретичному творі "Про духовне у мистецтві" доводив, що тільки гармонією кольорових плям чи поєднанням кольорових площин можна відобразити вічні "духовні сутності", рух "космічних тіл", драматизм і ліризм почувань. Які митці представляють інші напрями абстракціонізму (зазначте усі можливі варіанти): а) М. Ларіонов; б) П. Мондріан; в) Т. ван Дюсбюрг; г) Е. Мунк; д) К. Малевич?
 • 15. До якого загального явища в художній культурі належать такі мистецькі течії, як література "потоку свідомості", театр і література абсурду, конструктивізм, алеаторика і додекафонія у музиці: а) модернізму; б) авангарду; в) мистецтва неореалізму?
 • 16. У якого російського композитора (популярного на Заході у 20-ті — 40-ві роки) центральною звуковою ідеєю фортепіанних концертів є дзвін дзвонів, а його творами — "Рапсодія на тему Паганіні", опера "Алеко", кантати, романси, монументальні літургії: а) С. Прокоф'єв; б) С. Рахманінов; в) Д. Шостакович; г) О, Скрябін?
 • 17. Кому належить вислів "культура — це лише тоненька шкірка яблука над розжареним хаосом":
  • а) А. Шопенгауеру; б) Г.Г. Гадамеру; в) К.Г. Юнгу; г) Ф. Ніцше?
 • 18. Який художник якого напряму у 1908—1910рр. виконав на замовлення російського колекціонера С. Щукіна два декоративні панно,"Танок" і "Музика":
  • а) О. Кокошка (експресіонізм); б) А. Матісс (фовізм); в) М. Дюшан (сюрреалізм)?
 • 19. Хто з письменників реалістичної школи є автором роману "Три товариші": а) Б. Хемінгуей; 6) Дж. Апдайк ; в) Б.М. Ремарк?
 • 20. Поруч з реалістичним театром, який ставив п'єси А. Чехова та Г. Ібсена, в Європі функціонували й інші театри. Встановіть відповідність між іменами і театрами:
  • а) театр "соціальної маски";
  • б) епічний театр;
  • в) трагедійний театр;
  • г) інтелектуальний театр; д) "театр рефлексологічної дії";
 • 1) Л. Курбас;
 • 2) В. Мейерхольд;
 • 3) В. Брехт;
 • 4) Б. Шоу;
 • 5) Г. Крег.
 • 21. Література "загубленого покоління" про: а) сміливість і героїзм на фронтах Першої світової війни;
 • б) реальність окопів, страх і смерть; в) уцілілих на війні людей, які внаслідок ран і жорстоких потрясінь не могли повернутися до нормального життя.
 • 22. Хто з письменників належить до "загубленого покоління" (зазначте усі можливі варіанти): а) Б.М. Ремарк; б) Е. Хемінгуей; в) Д. Олдінгтон; г) І. Во; д)Г. Бьоль?
 • 23. Який вид сучасної культури унікальний як мистецтво маніпуляції елементарними реакціями й імпульсами ("драйвами") мас людей використовує для цього найрафінованіші досягнення мистецтва, техніки і науки: а) театр; б) спортивні видовища; в) масова культура?
 • 24. Встановіть відповідність між авторами та їх творами-антиутопіями:
  • а) "Ми";
  • б) "Володар мух";
  • в) "Бійня номер п'ять, або Хрестовий похід дітей";
  • г) "Великий терор";
  • д) "Сліпуча імла";
  • е) "О, дивовижний новий світе";
  • ж) "1984";
 • 1)А. Кестлер;
 • 2) С. Коен;
 • 3) Є. Замятін;
 • 4) О. Хакслі;
 • 5) У. Голдінг;
 • 6) Дж. Оруелл;
 • 7) К. Воннегут.
 • 25. Контркультура — це: а) нові соціокультурні цінності та установки, які вступають у конфлікт з усталеними, визнаними або бездумно прийнятими більшістю; б) цілісна культура соціальної групи, що сформувалася всередині офіційної культури; в) група людей, що відстоює свої групові економічні інтереси.
 • 26. Що вивчає синергетика: а) динамічні процеси у відкритих, нерівноважних, нелінійних системах, процеси самоорганізації у природі і суспільстві; б) знаки і знакові системи; в) структуру і функції матеріальної культури?
 • 27. Особливостями розвитку культури у світлі пост-некласичної синергетичної концепції є: а) визнання того, що хаос може бути конструктивним механізмом еволюції у будь-яких системах, складноорганізованим системам не можна нав'язувати шляхи їх розвитку; б) можливість залишатись у межах механістичних уявлень; в) зв'язок синергетики лише з природними процесами.
 • 28. Що спричинило те, що постмодернізм став не тільки художнім стилем, а й домінуючим культурним менталітетом: а) системна криза західної цивілізації, а звідси — критика ідеалів, святинь і цінностей Нового часу, які не Підтвердилися, розчарування у ренесансному і просвітницькому культах людини, яка все "може";
 • б) песимістичні настрої, які природні за ознак кризи;
 • в) домінування масової культури, яка попри свій психотерапевтичний ефект для масової свідомості, не забезпечує належного оптимізму (налаштовуючи на "втечу" від складних проблем, на своєрідний "ескапізм")?
 • 29." Характерними стильовими рисами мистецтва постмодернізму є (зазначте усі можливі варіанти): а) використання творів минулих часів як "будівельний матеріал" (або переосмислення класики); б) цитування без посилань; в) почуттєвість і сентиментальність; г) стилізація, травестія, дегероїзована міфологія; д) багатожанровість у межах одного твору — від лірики до довідки; с) гра словами, змістами, образами, створення навмисного оповідного хаосу.
 • 30. Напрямами і творчими об'єднаннями в українській культурі 20-х років були: а) "Пролеткульт", "Гарт", "Плуг", ВАПЛІТЕ, об'єднання неокласиків, панфутуристів, конструктивістів, необароко; б) "Меча і рала", Союз письменників України, об'єднання авангардистів "Діаспора"; в) "Український авангард", Спілка письменників України, "Літературна Україна".
 • 31. Антитези "високе — масове мистецтво", "наукова — буденна свідомість" не сприймаються естетикою постмодернізму як актуальні. Чи характерний такий погляд для культури модернізму: а) ні; б) скоріше "ні", ніж "так"; в) так?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >