< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Суб'єкти управління державними підприємствами і корпоративними правами

В Україні не існує окремого органу, який здійснював би управління державним корпоративним сектором, тобто державними акціонерними компаніями, державними корпоративним правами тощо. Виконання цих функцій покладене на майже всі органи виконавчої влади.

Проте, основними суб'єктами такого управління є:

 • - Кабінету Міністрів України;
 • - Фонду державного майна України;
 • - міністерства та інші органи виконавчої влади (уповноважені органи управління);
 • - державні господарські об'єднання, державні холдингові компанії, інші державні господарські організації (господарські структури);
 • - юридичні й фізичні особи, які здійснюють функції управління акціями (паями), які належать державі в майні господарських товариств (уповноважені особи).

Визначимо основні напрямки регулювання корпоративного сектору деякими державними органами.

Кабінет Міністрів України у сфері корпоративного управління наділений наступними повноваженнями:

 • - приймає нормативно-правові акти, пов'язані з управлінням об'єктами державної власності;
 • - визначає органи виконавчої влади (уповноважені органи управління), які здійснюють функції з управління об'єктами державної власності;
 • - встановлює порядок передачі об'єктів державної власності суб'єктам управління;
 • - визначає порядок призначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління корпоративними правами держави та інших об'єктів державної власності;
 • - визначає умови створення та діяльності господарських структур;
 • - приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію господарських структур і визначає центральні органи виконавчої влади, які здійснюють контроль за їх діяльністю;
 • - призначає на посади та звільняє з посад керівників господарських структур, стосовно яких функції з управління виконує Кабінет Міністрів України;
 • - приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію казенних підприємств і визначає центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать;
 • - приймає рішення про передачу відповідно до закону об'єктів державної власності в комунальну власність, дає згоду на передачу об'єктів з комунальної в державну власність;
 • - приймає рішення про закріплення в державній власності пакетів акцій (часток) акціонерних товариств, створених на базі державного майна, що приватизується, терміни закріплення таких пакетів акцій (часток) у державній власності відповідно до законодавства про приватизацію;
 • - приймає за поданням Фонду державного майна України рішення про достроковий продаж пакетів акцій (часток), закріплених у державній власності, або їх частини;
 • - встановлює критерії відбору уповноважених осіб для передачі їм в управління об'єктів державної власності;
 • - визначає порядок управління корпоративними правами держави та виплати винагороди уповноваженим особам за належне виконання ними функцій з управління корпоративними правами держави;
 • - приймає за поданням Фонду державного майна України рішення про передачу повноважень з управління корпоративними правами держави уповноваженим органам управління та господарським структурам;
 • - визначає порядок спрямування коштів на фінансування витрат, пов'язаних з викупом часток (акцій, паїв) вторинної емісії господарських організацій з корпоративними правами держави;
 • - визначає порядок розпорядження активами державних господарських організацій;
 • - забезпечує контроль за ефективністю управління об'єктами державної власності;
 • - забезпечує контроль за використанням орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна;
 • - виконує відповідно до законодавства інші функції з управління об'єктами державної власності.

Фонд державного майна України, щодо державних підприємств, установ і організацій, які перебувають у його управлінні, наділений такими повноваженнями:

 • - виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів;
 • - здійснює контроль за виконанням умов договорів оренди та використанням орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів;
 • - виступає від імені держави засновником господарських організацій, до статутних фондів яких передається державне майно, у тому числі холдингових компаній та підприємств, які підлягають корпоратизації відповідно до законодавства;
 • - виступає правонаступником державних підприємств стосовно суб'єктів господарювання, раніше створених за їх участю, а також державних внесків до статутного фонду недержавних суб'єктів господарювання;
 • - приймає рішення про створення, реорганізацію (реструктуризацію) та ліквідацію підприємств і організацій, заснованих на державній власності, що перебувають у його управлінні;
 • - здійснює визначені законодавством повноваження під час провадження справ про банкрутство державних підприємств, що перебувають у його управлінні, та господарських організацій з корпоративними правами держави, у тому числі веде їх реєстри;
 • - забезпечує розроблення умов реструктуризації та санації підприємств, що перебувають у його управлінні, та їх погодження щодо господарських організацій, у статутних фондах яких корпоративні права держави перевищують 50%, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
 • - забезпечує проведення екологічного аудиту підпорядкованих йому підприємств;
 • - укладає та розриває контракти з державними контролерами відповідно до встановленого Кабінетом Міністрів України порядку;
 • - погоджує розмір плати за оренду державного майна (крім окремого індивідуально визначеного) за договорами оренди, укладеними підприємствами, військовими частинами Збройних Сил України та іншими військовими формуваннями;
 • - бере участь у підготовці та укладанні міжнародних договорів щодо об'єктів державної власності України, оформлює відповідно до міжнародних договорів право державної власності на майно та приймає рішення щодо його подальшого ефективного використання;
 • - забезпечує захист майнових прав держави на території України відповідно до законодавства, а за її межами - відповідно до чинних міжнародних договорів у межах своїх повноважень.

Повноваження щодо корпоративних прав держави Фонду державного майна України є наступні:

 • - здійснює управління корпоративними правами держави в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • - створює і веде реєстр корпоративних прав держави, який є складовою Єдиного реєстру об'єктів державної власності, відповідно до законодавства;
 • - подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо закріплення в державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації та приватизації, доцільності їх відчуження або придбання державою відповідних пакетів акцій (часток) в інших власників та акцій додаткової емісії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • - встановлює наявність та визначає розмір корпоративних прав держави в майні господарських організацій, а також у майні громадських організацій колишнього СРСР, розташованих на території України;
 • - передає за рішенням Кабінету Міністрів України функції з управління об'єктами державної власності, що перебувають у його управлінні, уповноваженим органам управління, господарським структурам та уповноваженим особам, укладає з ними договори доручення і здійснює контроль за ефективністю управління цими об'єктами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • - здійснює контроль за виконанням функцій з управління корпоративними правами держави уповноваженими органами управління та уповноваженими особами;
 • - здійснює методологічне забезпечення управління корпоративними правами держави;
 • - визначає критерії ефективності управління корпоративними правами держави;
 • - здійснює разом з центральним органом виконавчої влади з питань економіки та Міністерством фінансів України формування дивідендної політики та забезпечує її реалізацію в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • - проводить відповідно до законодавства конкурси щодо визначення уповноважених осіб, яким передаються функції з управління корпоративними правами держави, та укладає з ними відповідні договори;
 • - призначає відповідно до законодавства представників держави в органи управління господарських організацій, корпоративні права держави яких перебувають у його управлінні;
 • - укладає та розриває контракти з державними контролерами господарських організацій, у статутному фонді яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків та які перебувають у його управлінні, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • - здійснює контроль за виконанням умов контрактів керівниками виконавчих органів господарських організацій та державними контролерами господарських організацій, які перебувають у його управлінні;
 • - забезпечує координацію діяльності щодо підвищення професійного рівня посадових осіб уповноважених органів управління, які виконують функції з управління корпоративними правами держави, та уповноважених осіб;
 • - подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо джерел і порядку виплати винагороди уповноваженим особам;
 • - виконує інші передбачені законодавством функції з управління корпоративними правами держави.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >