< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Підготовка зведень

Зведення - документ, що містить дані з одного питання.

Складається зведення на підставі вказівки вищого органу, посадової особи у встановленому порядку.

Текст зведення може оформлятися таблицею, в якій наводяться відомості про джерела надходження інформації та характеристики матеріалу за визначеними показниками.

Зведення для керівника підписує той, хто його складає, для вищої установи - керівник установи.

Підготовка клопотань

Клопотання - це службовий документ, який містить прохання, турботу про що-небудь, визнання статусу, прав, свобод тощо.

Зразок клопотання до керівництва установи від структурного підрозділу й профспілкового комітету про дострокове зняття дисциплінарного стягнення наведено в додатку 4.29.

Дострокове зняття дисциплінарного стягнення оформлюється відповідним наказом.

Написання наукових робіт

Наукова робота - це письмовий виклад власних результатів наукового дослідження, який ґрунтується на критичному огляді бібліографічних даних.

Наукові роботи пишуться для виявлення знань студентів, курсантів та слухачів з конкретної дисципліни на певному етапі навчання. Вони підлягають обов'язковому оцінюванню, результати якого фіксуються у відповідних документах.

За формою подання матеріалу курсова та наукова роботи подібні до реферату, але за обсягом повинні бути більшими (курсова - 25-30, а наукова - 50-70 друкованих сторінок).

Реквізити наукової роботи: Назва міністерства, якому підпорядкована установа. Назва закладу, в якому навчається автор. Назва кафедри, на якій виконано роботу. Заголовок (тема наукової роботи). Прізвище, ім'я, по батькові особи, що пише курсову (наукову) роботу. Назва факультету і номер групи, де навчається автор. Прізвище, ім'я, по батькові, посада (звання) науковий ступінь керівника роботи. Місце і рік написання. Текст, який складається з : плану; вступної частини; основної частини; висновків. Список скорочень. Бібліографія або список використаних джерел. Додатки (таблиці, графіки, словники тощо).

Написання оголошень

Оголошення - різновид службових документів, який уміщує роду повідомлення про щось.

Дедалі поширенішими у наш час стають різного змісту оголошення як окремих підприємств, організацій, державних установ, так і приватних осіб.

За змістом оголошення поділяють на два види:

  • o оголошення про майбутню подію,
  • o оголошення про потребу в послугах або можливість їх надання.

Оголошення про майбутню подію містить такі реквізити: назва виду документа; текст, що містить дату, місце події, організаторів, зміст, коло осіб, які запрошуються, умови входу (платний чи вільний); підпис (якщо потрібно).

Зразок оголошення наведено в додатку 4.30.

Підготовка оглядів

Огляд-документ, що складається для відомчих або дочірніх організацій про хід робіт чи підсумки їх виконання за визначений період.

Огляд є різновидом довідки. На відміну від довідки, що відображає стан справ окремого підприємства або установи, в огляді висвітлюються питання діяльності чи її підсумки в ряді установ за певний час.

Формуляр огляду складається з таких реквізитів: найменування виду документа; заголовок до тексту документа; період, за який робиться огляд; текст зі вступом, основною частиною та висновками; дата і місце складання документа; підпис особи, що склала огляд, відбиток печатки.

В тексті огляду можуть також вказуватися підстави складання документа, наводяться позитивні приклади, вказуються окремі недоліки в діяльності підприємства тощо.

Текст огляду розбивається на розділи залежно від деталізації питань, підписується огляд посадовою особою, розмножується і направляється адресатам.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >