< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методичні вказівки й індивідуальні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни "Охорона праці" для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей

Відповідно до навчального плану студенти-заочники факультету "Менеджмент організацій" повинні виконати контрольну роботу э дисципліни "Охорона праці в туристському комплексі".

Головною метою контрольної роботи є формування світогляду студентів, оволодіння знаннями та навичками охорони праці, тобто правові норми трудового законодавства, виробничої санітарії та гігієни, техніки безпеки, а також протипожежного захисту.

Контрольну роботу необхідно виконувати на стандартних аркушах паперу на одній сторінці на комп'ютері через 2 інтервали. Допускається П оформлення у рукописному вигляді розбірливим почерком.

Сторінки контрольної роботи повинні мати поля: ліве - ЗО мм, зверху - 20 мм. праве - 10 мм, знизу - 25 мм. Ілюстративний матеріал: таблиці, схеми, рисунки, фотографії тощо виконуються на окремих аркушах паперу або наклеюються на стандартні білі аркуші. Під ними дають назви рисунків.

Сторінки контрольної роботи нумеруються від титульної до останньої без пропусків і повторів.

На титульній сторінці розміщується варіант завдання на виконання контрольної роботи, далі зміст роботи, а потім все Інше відповідно до змісту. Розділи та параграфи контрольної роботи повинні мати змістовні заголовки і нумерацію. Всі ілюстративні матеріали повинні мати наскрізну нумерацію.

Додатки в контрольній роботі розміщуються після списку літератури. Кожний додаток розпочинається з нової сторінки, у правому верхньому куті якої пишеться слово "Додаток" І його номер, починаючи з першого. Додатки повинні мати заголовки. На них мають бути посилання в тексті контрольної роботи.

Кожна контрольна робота виконується, як правило, на матеріалах об'єкта, де працює студент.

Перед тим як приступити до виконання контрольної роботи, необхідно насамперед вивчити теоретичний матеріал (див. список літератури, яка рекомендується).

Кожна контрольна робота включає 3 питання:

 • 1. Правові та організаційні основи охорони праці.
 • 2. Техніка безпеки при виконанні різноманітних робіт (за місцем праці студента) та протипожежний захист у туристському комплексі.
 • 3. Надання першої допомоги потерпілим з обов'язковим ілюстративним матеріалом (на окремих аркушах).

Всі контрольні роботи розділені на варіанти. Питання по кожному в них наводяться нижче. Номер варіанта відповідає номеру студента за списком (див. журнал відвідування занять). Якщо студентів у групі більше ніж ЗО. то наступні студенти беруть варіанти, починаючи з першого за списком, тобто 31 студент - варіант 1. 32 студент - варіант 21 т.д.

ВАРІАНТ 1

 • 1. Основи законодавства з охорони праці.
 • 2. Електробезпека в туристському комплексі. Класифікація приміщень.
 • 3. Перша допомога при задусі.

ВАРІАНТ 2

 • 1. Закон України "Про охорону праці" від 14.10.92 року 1 порядок введення його в дію.
 • 2. Безпека при враженні струмом у різних електричних мережах.
 • 3. Перша допомога при отруєнні чадним газом.

ВАРІАНТ З

 • 1. Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Держкомітету України з нагляду за охороною праці від 03.08.1993 р. №73.
 • 2. Схеми включення людини в ланцюг електричного струму.
 • 3. Перша допомога при переломах кісток.

ВАРІАНТ 4

 • 1. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства, затверджене наказом Держкомтуризму України по нагляду за охороною праці від 03.08.1993 р. № 3.
 • 2. Методи та засоби захисту від ураження електрострумом.
 • 3. Перша допомога при вивихах, ударах і розтягненні м'язів.

ВАРІАНТ 5

 • 1. Положення про облік І розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 р. № 623.
 • 2. Безпека при навантажувально-розвантажувальних роботах.
 • 3. Перша допомога при кровотечах.

ВАРІАНТ 6

 • 1. Типове положення про навчання, проведення інструктажу та перевірку знань робітників з питань охорони праці, затверджене наказом Держкомітету України з нагляду за охороною праці від 04.04.94 р. №30.
 • 2. Вимоги безпеки при експлуатації підйомно-транспортного обладнання та ліфтового господарства.
 • 3. Надання першої допомоги при обмороженні.

ВАРІАНТ 7

 • 1. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держкомітету України з питань нагляду за охороною праці від30.11.93р.№ 123.
 • 2. Безпека при роботі ручним і механізованим інструментом.
 • 3. Надання першої допомоги при опіках.

ВАРІАНТ 8

 • 1. Перелік посадових осіб, які повинні проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці, затверджений наказом Держкомітету України з нагляду за охороною праці від 11.10.93 р. №94.
 • 2. Вимоги безпеки при виконанні ремонтних і будівельних робіт.
 • 3. Долікарська допомога при отруєнні та укусах змій 1 комах.

ВАРІАНТ 9

 • 1. Положення про порядок накладання штрафів на підприємствах, установах і організаціях за порушення нормативних актів з охорони праці, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.93 р. № 754.
 • 2. Основні положення безпечної експлуатації систем санітарно-гігієнічного забезпечення.
 • 3. Перенесення і перевезення потерпілих.

ВАРІАНТ 10

 • 1. Закон України "Про внесення змін 1 доповнень про адміністративні правопорушення та Кримінальний кодекс України". Постанова Верховної Ради України від 15.01.1995 p. № 296/94-ВР.
 • 2. Санітарні вимоги до території, виробничих і санітарно-побутових приміщень туристського комплексу.
 • 3. Паспортизація санітарно-технічного стану умов праці. Загальні принципи надання долікарської допомоги.

ВАРІАНТИ

 • 1. Питання Державного комітету України з нагляду за охороною праці. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.05.1993 р.№328.
 • 2. Методи та засоби контролю метеоумов і концентрації шкідливих речовин у повітрі робочих і житлових приміщень туристського комплексу.
 • 3. Допомога при отруєннях шкідливими й отруйними речовинами.

ВАРІАНТ 12

 • 1. Структура Державною комітету України з нагляду за охороною праці.
 • 2. Вентиляція та кондиціювання повітря, їх роль у забезпеченні нормальних умов праці працівників туристського комплексу та туристів.
 • 3. Перша допомога при теплових ударах.

ВАРІАНТ 13

 • 1. Про затвердження "Положення про науково-технічну раду державного комітету України з нагляду за охороною праці". Наказ Держкомітету України з нагляду за охороною праці від 26.09.1994 р.№93.
 • 2. Про затвердження типового положення про державну інспекцію охорони праці Держкомітету України з нагляду за охороною праці. Наказ Держкомітету України з нагляду за охороною праці від 19.06.1995 р. № 92.
 • 3. Захист від шуму та вібрації.

ВАРІАНТ 14

 • 1. Типове положення про Державну інспекцію охорони праці Державного комітету України з нагляду за охороною праці (Держнагляд охорони праці).
 • 2. Індивідуальні засоби захисту від виробничих шкідливостей.
 • 3. Загальні принципи надання допомоги.

ВАРІАНТ 15

 • 1. Перелік прав посадових осіб системи Держкомітету України з нагляду за охороною праці.
 • 2. Виробнича естетика, сигнальні кольори та знаки безпеки. Організація протипожежного захисту в туристському комплексі.
 • 3. Допомога при отруєннях шкідливими речовинами.

ВАРІАНТ 16

 • 1. Типова посадова інструкція державного інспектора державної Інспекції територіального управління Держнагляду охорони праці.
 • 2. Загальні відомості з процесів горіння, вибухопожежної безпеки речовин і матеріалів.
 • 3. Допомога при опіках, теплових ударах тощо.

ВАРІАНТ 17

 • 1. Про затвердження порядку організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнагляду охорони праці. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 01.05.95 р.№82.
 • 2. Вогнестійкість будівельних конструкцій і класифікація зон і приміщень на пожежо- і вибухонебезпечні.
 • 3. Допомога при обмороженнях.

ВАРІАНТ 18

 • 1. Порядок організації державного нагляду з охорони праці в системі Держнагляду охорони праці.
 • 2. Забезпечення евакуації з будівель і споруд. Самозахист людей від пожеж.
 • 3. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

ВАРІАНТ 19

 • 1. Методичні рекомендації з організації планування, обліку та контролю роботи органів Держнагляду охорони праці.
 • 2. Протипожежні вимоги при експлуатації електрообладнання інженерних систем і при проведенні масових заходів.
 • 3. Допомога при пораненнях і забиттях.

ВАРІАНТ 20

 • 1. Про затвердження інструкції про порядок зупинки експлуатації об'єктів при наявності порушень нормативних актів з охорони праці. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від ЗО. 12.94 року № 133.
 • 2. Вогнегасні речовини та попередні засоби вогнегасіння.
 • 3. Допомога при переломах кісток і вивихах суглобів.

ВАРІАНТ 21

 • 1. Положення про авторський нагляд проектних організацій за будівництвом підприємств, будівель і споруд (ВНІС 01.06.05-85).
 • 2. Системи автоматичної пожежної сигналізації та вогнегасіння.
 • 3. Перша допомога при кровотечах.

ВАРІАНТ 22

 • 1. Положення про атестацію зварювальників пластмас на право виконання зварювальних робіт при будівництві та ремонтуванні газопроводів з поліетиленових труб.
 • 2. Зміст законодавства з охорони праці. Гарантії прав громадян на охорону праці.
 • 3. Долікарська допомога при отруєннях і укусах.

ВАРІАНТ 23

 • 1. Про організацію робочих місць і працевлаштування інвалідів. Постанова Кабінету Міністрів України під 03.05.1995 року №314.
 • 2. Основи управління охороню праці. Права та обов'язки адміністративно-технічних працівників, робітників 1 службовців.
 • 3. Перенесення і перевезення потерпілих.

ВАРІАНТ 24

 • 1. Положення про медичні огляди працюючих відповідних категорій, затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 р. № 45.
 • 2. Оперативний контроль за станом охорони праці. Культура праці. Оцінка стану умов з охорони праці на робочих місцях при проведенні їх акредитації та раціоналізації.
 • 3. Організація першої допомоги потерпілому від дії електричного струму.

ВАРІАНТ 25

 • 1. Граничні норми підйому та переміщення тяжких предметів жінками, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.12.93 р. № 241.
 • 2. Організація медичного огляду персоналу туристського комплексу.
 • 3. Організація першої допомоги потерпілому від дії електричного струму.

ВАРІАНТ 26

 • 1. Перелік тяжких робіт і робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 р. №46.
 • 2. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві. Спеціальне розслідування.
 • 3. Перша допомога при обмороженні.

ВАРІАНТ 27

 • 1. Закон України про пожежну безпеку 1 порядок введення його в дію. Постанова Верховної Ради України від 17.12.1993 р.
 • 2. Облік нещасних випадків та аналіз причин їх виникнення. Матеріальне відшкодування втрат (збитків) потерпілим при нещасних випадках.
 • 3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах і розтягненні суглобів.

ВАРІАНТ 28

 • 1. Положення про службу безпеки дорожнього руху: міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ та організацій, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.94 р. № 227.
 • 2. Дія електричного струму на організм людини й основні фактори, які впливають на початок ураження.

З Перша допомога при кровотечах.

ВАРІАНТ 29

 • 1. Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з тяжкими роботами та роботами зі шкідливими або небезпечними умовами праці, затверджене наказом Держкомітету України з нагляду за охороною праці від ЗО. 12.94 р. № 130.
 • 2. Загальні відомості про процеси горіння, вибухопожежну безпеку речовин і матеріалів.
 • 3. Перша допомога потерпілому від дії електричного струму.

ВАРІАНТ ЗО

 • 1. Положення про комісії з безпеки дорожнього руху підприємств, установ і організацій України, затверджене наказом Міністерства транспорту України від 23.02.94 р. № 80.
 • 2. Фактори, що впливають на умови праці, захворювання та отруєння. Методи та засоби контролю параметрів метеоумов і концентрації шкідливих речовин у повітрі.
 • 3. Перша допомога при задушливості й отруєнні чадним газом.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >