< Попер   ЗМІСТ   Наст >

СІМНАДЦЯТЕ

Числівники в діловому мовленні

Здебільшого в ділових паперах не обходяться без цифрових даних. Вони вимагають спеціального оформлення. Так. однозначні числа, що не мають посилань на одиниці виміру, в ділових паперах записуються словами. Наприклад: Акціонерне товариство "Чумак" планує закупити не більше двадцяти автомобілів. Коли ж число супроводжується найменуванням одиниць виміру, воно пишеться цифрами. Наприклад: До маркету "Велика Кишеня" завезли 50 центнерів картоплі, ЗО центнерів яблук.

Складні чи складені числівники записуються цифрами. Наприклад: На історичний факультет прийнято 156 студентів.

Порядкові числівники вводяться в документи з відповідним відмінковим закінченням. Наприклад: Сьогодні ми виконали своє перше виробниче завдання.

Складні слова, де перша частина позначається цифрою, можуть бути написані так: 50-відсотковий і 50 %; 100-кічометровий і 100 км.

Іноді виникають труднощі у вживанні форм однини та множини числівників. Наприклад: Більшість спеціалістів виріишча. Більшість спеціалістів вирішили. Більшість спеціалістів вирішичо. Тут усі три варіанти відповідають нормам сучасної української мови.

Форма однини рекомендується, якщо у складі речення є слова такого типу: більшість, меншість, решта, частина, ряд, група, безліч, багато, мало і т. д. Наприклад: Решта клієнтів теж задоволена; Більшість американських бізнесменів прибула в Україну.

Форма множини рекомендується при однорідних членах речення. Наприклад: J вже не один, а безліч планерів оперізують (а не оперізує) небо.

Якщо ж використовуються числівники на позначення великої кількості (а також іменники: сто, тисяча, мільйон, мільярд), то переважає однина. Наприклад: Чотириста вісімдесят підприємців прибуло (а не прибули) на виставку; В село повернулось (а не повернулись) сімдесят дав 'ять молодих спеціалістів.

Якщо вживаються числівники до десяти, то пишеться форма множини. Наприклад: чотири брати, два керівники, три менеджери.

Велике значення має використання числівників в усному мовленні. Готуючи доповідь чи звіт, числівники треба записувати прописом і проставляти наголос. Краще будувати речення так, щоб числівники вживалися у називному відмінку.

Слід запам'ятати наголошення числівників одинадцять, чотири а дцять.

Рецензія

Рецензія -це різновид документа, в якому дається критичний аналіз, оцінка підручника, посібника, праці, що пропонується до видання. Рецензія завіряється уповноваженими особами. Реквізити: печатка, дата, підписи.

Рецензія

На підручник для студентів вищих навчальних закладів " Л Іова у професії юриста" автори P.C. Kaff овець, Г.М.Кацивець

Поданий підручник присвяченим актуальним питанням підготовки професійного ділового мовлення правників. шо потребує особливої уваги в умовах підвищеного інтересу до юридичного фаху.

Наголос автори роблять на питаннях мови, оскільки вона є базою здобуття фаху в університеті і основним засобом подальшої професійної діяльності. У кожному розділі підручника основна увага студента спрямована на підвищення грамотності, вироблення мовленнєвого стилю, збагачення духовного потенціалу. З цією метою подаються найважливіші правила правопису та вправи: рекомендації щодо складання основних фахових ділових паперів та етики слугування ними.

Цінними є поради авторів з питань красномовства. Тут доречно зважити на висловлювання майстрів красного слова та мислителів стародавнього і сучасного світу.

Заслуговує на увагу робота над словом, його етимологією та використанням у різних стилях мови.

Оригінальними й цікавими будуть запропоновані у підручнику завдання у формі ділових ігор. Вони спрямовані на методику підготовки й реалізації офіційних виступів, промов, доповідей, звернень та інших видів усного мовлення, що здійснюється на основі раніше підготовленого писемного. Привертають увагу й виділені мовні засоби, за допомогою яких досягається емоційна експресія тексту, наголошується важливе для сприйняття на слух.

Корисними є завдання зі складання текстів на вільну тему, що орієнтують студентів на вироблення свого творчого стилю. Мета завдань показати необхідний рівень грамотності, лексичне багатство, стилістичну виразність і красу.

Зважаючи на важливість даного підручника, пропоную його до видання. Рецензент

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри філології Київського національного університету

імені Тараса Шевченка _ Л .М. Паламар

_(підпис)_

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >