< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Рекомендована література до теми

 • 1. Бабицький А. Моделі економічного зростання і проблема підвищення суспільної продуктивності праці / А. Бабицький // Персонал. — 2008. — № 1. — С. 22—28.
 • 2. Байда О. Мотивація праці як складова успіху організації / О. Байда, О. Моргуненко // Вісн. КІБІТ. — 2006. — №4.— С. 55—57.
 • 3. Богиня Д. //. Основи економіки праці : навч. посіб. / Д. П. Богиня, О. Л. Грішнова. — 3-тс вид. — К.: Знання-Прес, 2002. — 387 с.
 • 4. Буряк П. Ю. Е коном і к а праці й соціально-трудові відносини : навч. посіб. / П. Ю. Буряк, Б. Л. Карпіпський, М. І. Григорьева. — К. : ЦУЛ, 2004. — 438с.
 • 5. Гончаров В. Ефективність праці її контексті становлення ринкової економіки в Україні: проблеми та концепція вдосконалення / В. Гончаров // Економіст. — 2007. -№В. -С. 10—14.
 • 6. Дісеперов И. Продуктивність праці в сільському господарстві / В. Дісеперов // Економіка України. 2003. №11.— С. 61— 69.
 • 7. Економіка підприємства: теорія і практикум : павч. посіб. / за ред. 21. Г. Міцеико, О. І. Я щепко. — Л. : Магнолія-2006, 2008. — 688 с.
 • 8. Єсінова 11.1. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / Н. І. Єсінова. К. : Кондор, 2004. — 432 с.
 • 9. Завіновська Г. Т. Економіка праці : навч. посіб. / Г. Т. Завіновська. — К. : КНЕУ, 2003. — 432 с
 • 10. Заика А. Мал золотник: производительность труда и зарплата / А. Заика // Бизнес. — 2008. — № 40. — б окт.
 • 11. Занфірова Т. А. Еволюція наукових поглядів на регулювання трудової діяльності й мотивацію / Т. А. Занфірова // Економіка та держава. — 2007. — № 6. — С. 82—85.
 • 12. Колош Л. М. Мотивація персоналу : підручник / Л. М. Колот. — К. : КНЕУ, 2002. — 345 с.
 • 13. Музиченко С. А. Продуктивність праці: соціально-еко-номічна сутність категорії / С. А. Музиченко // Формування ринкових відносин в Україні. — 2008. — Хе 6. — С. 24—28.
 • 14. Музиченко С. А. Фактори зростання продуктивності праці в агропромисловому комплексі в Україні / С. А. Музиченко // Формування ринкових відносин в Україні. — 2008. — №4. — С. 112—116.
 • 15. СемикінаМ. В. Соціально-економічна мотивація праці: методологія оцінки ефективності та принципи регулювання : навч. посіб. / М. В. Семикіна. — Кіровоград : Мавік, 2004. — 328 с.

Блок завдань теоретичної та практичної підготовки

План семінарського заняття

 • 1. Сутність продуктивності праці та її значення для соціально-економічного розвитку суспільства.
 • 2. Характеристика та основні показники ефективності праці.
 • 3. Показники і методи вимірювання продуктивності праці.
 • 4. Фактори продуктивності праці.
 • 5. Резерви підвищення продуктивності праці, їх класифікація.
 • 6. Управління продуктивністю праці на підприємстві.

Питання для контролю теоретичної підготовки

 • 1. Охарактеризуйте поняття "продуктивність праці" та "ефективність праці".
 • 2. Назвіть основні категорії поняття "праця".
 • 3. У чому відображається підвищення продуктивності суспільної праці?
 • 4. Які показники ефективності праці Вам відомі?
 • 5. Як розраховують показники рентабельності праці?
 • 6. Які є способи розрахунку продуктивності праці? В чому полягає їх економічний зміст?
 • 7. Охарактеризуйте методи вимірювання виробітку.
 • 8. Які показники виробітку Вам відомі? Як їх розрахувати?
 • 9. Які підходи до розрахунку показників трудомісткості Вам відомі?
 • 10. Охарактеризуйте взаємозв'язок продуктивності праці та технічної озброєності праці.
 • 11. Як класифікують фактори продуктивності праці?
 • 12. Дайте загальну характеристику внутрішніх факторів продуктивності праці.
 • 13. Що розуміють під "резервами росту продуктивності праці"? Як їх класифікують?
 • 14. Назвіть внутрішньовиробничі резерви росту продуктивності праці.
 • 15. У чому полягає суть управління продуктивністю праці на підприємстві?
 • 16. Обґрунтуйте схему розробки програми управління продуктивністю праці па підприємстві.

Тематика фіксованих виступів

 • 1. Тенденції сучасного стану рівня продуктивності праці на вітчизняних підприємствах.
 • 2. Регулювання технічної озброєності праці як основи підвищення продуктивності праці.
 • 3. Концептуальні підходи до ефективності праці.

Дискусійні питання

 • 1. Чому продуктивність праці в галузях економіки України значно нижча за продуктивність праці в країнах Заходу?
 • 2. Високі темпи зростання продуктивності праці та їх соціальні наслідки.
 • 3. Вплив матеріальної й моральної зацікавленості працівника на суттєве зростання продуктивності праці.
 • 4. Чому ефективність праці не варто обмежувати лише кількісними параметрами праці й капіталу та їх технологічним поєднанням?

Теми рефератів

 • 1. Механізм управління продуктивністю праці в сучасних умовах господарювання.
 • 2. Значення і роль продуктивності праці в умовах ринкової економіки.
 • 3. Динаміка продуктивності праці в різних галузях економіки України.
 • 4. Вплив науково-технічного прогресу на зростання продуктивності праці.

б. Висока заробітна плата як фактор підвищення продуктивності праці.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >