< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Управління фінансовим результатом (прибутком) торговельного підприємства

Аналіз прибутку торговельного підприємства за напрямами його використання

За даними таблиці проаналізувати структуру прибутку за напрямами його використання.

Таблиця тис. грн

Показники

1-й рис

2-й рік

Чистий прибуток, усього

4485,7

4766,5

Використання чистого прибутку на:

збільшення резервного капіталу

224,3

238,3

виробничий розвиток

3104

3405,7

соціальний розвиток

326,7

109,7

у т.ч. на капітальний ремонт їдальні

301

96,3

на проведення тренінгу для працівників

25,7

13,4

заохочення персоналу

451,7

411,5

виплату дивідендів

302,8

541,9

інші цілі (благодійництво)

76,2

59,4

І

Показники

1-й період

2-й період

Товарооборот, тис. грн

78907

81001,2

Комерційний дохід, тис. грн

19002

20102,4

Витрати обігу, тис. грн

9301,3

10201,1

Розе 'язок

Показники Алгоритм розрахунку

1-й рік

2-й рік

Абсолютний приріст

iі 1. Товарооборот(7ІІ9), тис. грн

78907

81001,2

ТО, -7Ц, =2094,2

2. Рівень

комерційного доходу

(РКП), %

РКД =^100, ТО

де КД- комерційний

ДОХІД

19002 • 100 = 24,08 78907

т**. 100=24,82 81001,2

РКДХ-РКД0=0,14

3. Рівень витрат обігу (РВО), %

РВО-"°,

то

де ТО—обсяг товарообороту; ВО — витрати обігу

9301'3.100 = п>79 78907

1020u -100 = 12,59 81001,2

РВОх -РВОо=0,%

Закінчення табл.

Показники

Алгоритм розрахунку

1-й рік

2-й рік

Абсолютний приріст

4. Прибуток від реалізації товарів (ПР), тис. грн

Пр=т(РЩ-РВО) 100

78907-CHW-UT^L 100

= 9700,7

81001,2.(24'82-12'59>-100

= 99013

ЯР, - ПР0 =200,6

5. Зміна прибутку від реалізації товарів за рахунок зміни:

5.1. Товарообороту, тис. грн

1 100 (РКД0-РВО0) 0 100

  • 81001,2.(24'08-П'79) 100
  • -78907 Ч24'08-11-79) 100

= 257,5

5.2. Рівня комерційного доходу, тис. грн

{ьркд)=то^РКД*-рво^-

1 100

то(РКД0-РВО0)

1 100

  • 81001Д.*24**-11'7" 100
  • -sioou.^08"11'79)
  • 100

= 596,1

5.3. Рівня витрат обігу, тис. грн

1 100

то(РКДх-РВОъ) 1 100

  • 81001Д.<24-82 12-59> 100
  • 81001,2 СНІ2-И.7Ц 100

= -652,9

Аналіз впливу факторів на рентабельність активів торговельного підприємства (за моделлю Дюпон-каскад)

За даними табл. 1, 2 проаналізувати, як змінилась рентабельність активів торговельного підприємства та оцінити її вплив на зміну факторів: рентабельності товарообороту та швидкості обороту активів. Для визначення показників рентабельності використати прибуток до оподаткування.

Таблиця 1

Витяг з балансу підприємства

тис. гри

Показники

На початок 1-го року

На кінець 1-го року

На кінець 2-го року

АКТИВ

Залишкова вартість основних засобів

19266,55

47292,85

50623,55

Залишкова вартість нематеріальних активів

10121,8

10110,6

10122,7

Довгострокові фінансові інвестиції

10418,9

13527

13527

Усього необоротних активів

39807,25

70930,45

74273,25

Виробничі запаси

1638,65

1493,15

1811,55

Товари

27430,9

31656,6

34218,4

Векселі одержані

7306

15352,2

19790,1

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість)

17780,15

25985,4

33982,4

Дебіторська заборгованість за розрахунками

8879,3

12280,82

13249,41

Інша дебіторська заборгованість

7251,6

2633,7

8085

Грошові активи

326,1

1789,3

2691,05

Усього оборотних активів

70612,7

91191,17

113827,91

Усього активів

110419,95

162121,62

188101,16

Показники

На початок 1-го року

На кінець 1-го року

На кінець 2-го року

ПАСИВ

Статутний капітал

37810,9

37810,9

37810,9

Резервний капітал

1371,1

2939,6

4405,55

Нерозподілений прибуток

24721,65

53411,05

69915,15

Усього власний капітал

63903,65

94161,55

112131,6

Короткостроковий банківський кредит

21891,9

19018

1 30700,6

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

21673,4

46004,6

41404,8

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

88,1

218,3

57,9

з бюджетом

54,8

313,3

1032,8

з позабюджетних платежів

1188,65

1188,6

1188,5

з оплати праці

201,65

151,55

583,45

Інші поточні зобов'язання

1417,8

1065,72

1001,51

Усього позиковий капітал

46516,3

67960,07

75969,56

Усього пасивів

110419,95

162121,62 188101,16

Таблиця 2

Показники діяльності підприємства

тис. гри

Показники

1-Й рік

2-Й рік

Товарооборот

470786,3

518710,1

Собівартість реалізованих товарів

333912,15

354748,32

Фінансові витрати

5853,1

6352,7

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

31551,4

31713,6

Чистий прибуток

31369,3

29320,3

Показники

Алгоритм розрахунку

1-й рік

2-й рік

Абсолютний приріст

1. Товарооборот (ТО тис. грн

Дано в умові задачі

470786,3

518710,1

ТО, -ТО0= 47923,8

  • —Л- ' ' ж.
  • 2. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування (ПЗДЦО), тис. грн

Дано в умові задачі

31551,4

31713,6

ПЗХ -П30 = 162,2 •

* —■———

3. Середні активи (А), тис. грн

А + А

"7 "ноч.п.пер "акЬі.п.пер

А= 2

де

^nntp - усього активів на поч. /і-ого періоду; А^п-р ~ усього активів на кінець л-ого періоду;

110419,954-162121,62 2

= 136270,8

162121,62+188101,16 2

= 175111,4

Ах -Ло= 38840,6

4. Рентабельність товарообороту (Р7), %

рт=пзддош то

31551>4 -100 = 6,7 47078631

31713'6-100 = 6,11 518710,1

РТЛ-РТ0 =-0,59

5. Коефіцієнт оборотності активів {КОА рази

то

КОА=^-А

47078631; 136270,8

518710,1 175111,4

КОАІ-КОА0 =-0,49

Закінчення табл.

Показники

Алгоритм розрахунку

1-й рік

2-й рік

Абсолютний приріст

6. Рентабельність активів (РА), %

РА = РТ КОА

6,7-3,45 = 23,15

6,11-2,96 = 18,11

РАХ-РА<> =-5,04

7. Зміна рентабельності активів за рахунок зміни:

7.1. Рентабельності товарообороту, %

(РТх-РТ0)КОАь

(-0,59)-3,45 = -2,03

7.2. Коефіцієнта оборотності активів, %

РТХ(КОАХ-КОА0)

6,11 (-0,49) = -3,01

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >