< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контрольні запитання

 • 1. Необхідність, суть та особливості страхування відповідальності.
 • 2. Основні види страхування цивільної відповідальності та їх розвиток в Україні.
 • 3. Порядок і умови обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
 • 4. Міжнародна система страхування "Зелена картка".
 • 5. Страхування професійної відповідальності та його економічний зміст.
 • 6. Економічний зміст страхування кредитних ризиків.
 • 7. Екологічне страхування: види, форми та основні умови страхування,
 • 8. Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції.
 • 9. Порядок і умови страхування відповідальності адміністрації (власників, роботодавців) підприємства в процесі господарської діяльності.
 • 10. Страхування цивільної відповідальності авіаперевізників.
 • 11. Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки.
 • 12. Страхування цивільної відповідальності інвестора.
 • 13. Страхування цивільної відповідальності морського перевізника, виконавця робіт та судновласника.
 • 14. Страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності.
 • 15. Страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності.
 • 16. Страхування цивільної відповідальності громадян України.

Індивідуальні тематичні завдання для самостійної роботи

 • 1. Складіть перелік обов'язкових видів страхування цивільної відповідальності.
 • 2. Розробіть класифікацію видів екологічного страхування залежно від об'єкта страхування.
 • 3. Розробіть схему взаємовідносин між суб'єктами страхування відповідальності.
 • 4. Складіть перелік-глосарій ризиків, пов'язаних із забрудненням довкілля.
 • 5. Висвітліть іноземний досвід страхування професійної відповідальності.
 • 6. Складіть перелік країн, де діє міжнародна система транспортного страхування "Зелена картка", доведіть необхідність її функціонування.
 • 7. Систематизуйте завдання Моторного (транспортного) страхового бюро України.
 • 8. Складіть перелік кредитних ризиків, які виступають об'єктами страхування, та видів такого страхування.
 • 9. Зобразіть схематично основні організаційні форми страхування кредитів.

Література

 • 1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" № 44 від 4 жовтня 2001 р. // Урядовий кур'єр. — 2001. — 7 листопада.
 • 2. Закон України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" Мв 1961-IV від 1 липня 2004 р. // www.rada.gov.ua
 • 3. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 р. // Україна-бізнес. — 2001. — №35.
 • 4. Положення про організацію діяльності аварійних комісарів // Україна-бізнес. — 1997. — 18 лютого.
 • 5. Положення про страховиків — повних членів Моторного (транспортного) страхового бюро України // Україна-бізнес. — 2001. — № 50.
 • 6. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження розмірів страхових платежів за договорами міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" № 5 від 6 січня 2005 р. // www.rada.gov.ua
 • 7. Розпорядження Держфінпослуг України "Про затвердження ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" .N1-3178 від 23 грудня 2004 р. // www.rada.gov.ua
 • 8. Розпорядження Держфінпослуг України "Про затвердження Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" №5619 від 11 квітня 2006 р. // www.rada.gov.ua
 • 9. Абалкина И. Страхование экологических рисков. — М., 1998.
 • 10. Александрова М.М. Страхування: Навч.-метод, посіб. — К.: ЦУЛ, 2002. — 208 с.
 • 11. Базилевич В. Д., Базилевич К . С. Страхова справа. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 2003. — 250 с.
 • 12. Базилевич В. Д. Страховий ринок України. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 1998. — 374 с.
 • 13. Вовчак О.Д., Завійська О.Д. Страхові послуги: Навч. посіб. — Л.: Компакт-ЛВ, 2005. — 656 с.
 • 14. Вовчак О.Д. Страхування: Навч. посіб. — Л.: Новий Світ-2000, 2004. — 480 с.
 • 15. Журавлев ІО. М. Страхование профессиональной ответственности. — М.: Юяикс, 1991.
 • 16. Заруба О.Д. Страхова справа: Підручник. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 1998. — 321 с.
 • 17. Кредитное страхование (на материалах Великобритании). — М.: Анкил, 1992. — 232 с.
 • 18. Ротова Т.А., Рудої ко Л.С . Страхування: Навч. посіб. — К.: кдтеу, 2001. — 400 с.
 • 19. Страхование финансовых гарантий (на материалах США). — М.: Ан-кил, 1992. — 96 с.
 • 20. Страхування: Підручник / Кср. авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець. — К.: КНЕУ, 2002. — 526 с.
 • 21. Страхування: Теорія та практика: Навч.-метод, посіб. / Н. М. Впуко-ва, В. I. Успаленко, Л. В. Временно та ін.; За заг. ред. проф. Н. М. Внукової. — X.: Бурун Книга, 2004. — 376 с.
 • 22. Фалин Г. И., Фалин А. И. Введение в актуарную математику. Математические модели в страховании. — М.: Изд-во МГУ, 1994.
 • 23. Шахов В. В. Страхование: Учебник для вузов. — М.: Страховой полис; ЮНИТИ, 1997. — 311 с.
 • 24. Шумелда Я. Страхування: Навч. посіб. для студ. екон. спец. — Тернопіль: Джура, 2004. — 280 с.
 • 25. Юрченко Л.А. Финансовый менеджмент страховщика: Учеб. пособ. для вузов. — М.: ЮНИТИ; ДАНА, 2001. — 199 с.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >