< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інвентаризація активів та зобов'язань бюджетів

Складанню річного звіту про виконання бюджетів має передувати обов'язкова інвентаризація активів, зобов'язань, включно з обліком на позабалансових рахунках, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан та оцінка.

Відповідальність за організацію інвентаризації покладається на керівника. Контроль за проведенням інвентаризації покладається на внутрішній аудит.

Консолідація звітності органів Державного казначейства та фінансових органів

Правила складання консолідованої (зведеної) фінансової звітності органами Державного казначейства визначаються окремими інструкціями, в яких передбачається:

  • - мета консолідації;
  • - процедурні питання консолідації; відповідальність за достовірність консолідованої фінансової звітності;

правила подання органами Державного казначейства звітів для подальшої консолідації.

Консолідовані (зведені) фінансові звіти складають шляхом послідовного об'єднання відповідних статей фінансових звітів органів Державного казначейства. У процесі консолідації (зведення) виключають рахунки, за якими відображаються внутрішні розрахунки між органами Державного казначейства.

Подання фінансових звітів

Органи Державного казначейства подають фінансову звітність зовнішнім користувачам у межах чинного законодавства.

Відповідальність за достовірність фінансової звітності

Фінансову звітність про виконання бюджетів підписують керівник і головний бухгалтер органу Державного казначейства, розглядають і затверджують у порядку, встановленому документами, що регламентують бюджетний процес.

Керівництво Державного казначейства несе відповідальність за неточності у фінансовій звітності, порушення термінів її подання та оприлюднення.

Відповідальність за фінансову звітність органів Державного казначейства, що ліквідуються (реорганізуються), включно з обліком операцій з виконання бюджетів, проведених у період ліквідації органу казначейства, оцінку активів і зобов'язань бюджетів та складання ліквідаційного балансу, покладається на ліквідаційну комісію.

Звітність органу Державного казначейства, що ліквідується (реорганізується), надається Державному казначейству України за окремою схемою.

Контроль за достовірністю звітів

Контроль за достовірністю звітності має поєднувати логічний та арифметичний контроль, а також звірку з іншими формами звітності.

Контроль за дотриманням правил відображення операцій органами Державного казначейства у бухгалтерському обліку та звітності здійснюється Державним казначейством України, державними контролюючими органами.

Управлінська звітність. Управлінська звітність - це звітність про стан та результати діяльності органів Державного казначейства, яка використовується керівництвом Державного казначейства України для планування, контролю та прийняття відповідних управлінських рішень. Метою управлінської звітності є надання можливості оперативно управляти бюджетними ресурсами та оцінювати ризики.

Порядок складання і формування управлінської звітності встановлюється окремими порядками.

Звітність про виконання державного та місцевих бюджетів України надається Державним казначейством України зовнішнім користувачам (Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України та Рахунковій палаті) відповідно до вимог статей 59, 60,61,80 Бюджетного кодексу України. Державне казначейство України, відповідно до вимог цих статей, подає фінансову та статистичну звітність зовнішнім користувачам у межах чинного законодавства.

Інформація щодо виконання державного та місцевих бюджетів відображається у відповідних формах звітності органів Державного казначейства, які враховують національні особливості країни та розробляються відповідно до міжнародних стандартів та досвіду країн з розвинутою ринковою економікою.

У зв'язку із запровадженням в органах Державного казначейства України нової технології надання звітності, яка базується на економічних показниках, що беруться безпосередньо з баз данних органів казначейства, нова звітна інформація буде надаватись електронною поштою у вигляді файлів із набором значень економічних показників. Ці файли розроблені на базі показників форм звітності, вміщених у Інструкціях про порядок складання органами Державного казначейства України місячної (квартальної, річної) звітності, що затверджуються наказами Державного казначейства України. Параметри аналітичних рахунків, на базі яких формуються економічні показники, описані в Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій з виконання бюджетів у системі Державного казначейства. Вихідні документи за формами звітності формуватимуться із значень економічних показників.

Звітність органів Державного казначейства складається в тисячах гривень з трьома знаками після коми.

Для отримання ряду деталізованих показників потрібно використовувати дані аналітичного обліку. Дані ряду форм звіряють з балансовими даними, отже, джерелом інформації для заповнення таких форм є дані синтетичних (балансових рахунків, рахунків бюджетного, управлінського та позабалансового обліку) й аналітичних рахунків Плану рахунків. Балансові рахунки, рахунки бюджетного, управлінського та позабалансового обліку (синтетичний облік) забезпечують інформацію про операції, які виконуються органами Державного казначейства при виконанні бюджетів та їх відображення у фінансовій звітності.

Звітність про виконання бюджетів підписується керівником і головним бухгалтером органу Державного казначейства, розглядається і затверджується у порядку, встановленому документами, що регламентують бюджетний процес.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >