< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Завдання та функції органів казначейства

Казначейство України є центральним органом виконавчої влади та керується у своїй діяльності Конституцією, законами України, актами Президента та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим Указом Президента України від 13.04.2011 року № 460, іншими нормативно-правовими документами.

Казначейство України та його територіальні органи в процесі касового виконання державного та місцевих бюджетів взаємодіють з органами державної податкової та митної служб, органами фінансової інспекції, фінансовими органами, Національним і комерційними банками, з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, іншими учасниками бюджетного процесу та фінансовими інституціями. Цей процес розпочинається з контролю за дотриманням планових показників, що надходять від Міністерства фінансів і місцевих фінансових органів, органів місцевого самоврядування та розпорядників бюджетних коштів (розписи доходів та видатків бюджетів, кошториси та плани асигнувань), та закінчується складанням звітності про стан виконання бюджетів.

Єдина централізована система, що об'єднує Державну казначейську службу України та її територіальні органи, створена з метою ефективного управління ресурсами єдиного казначейського рахунку для своєчасного і в повному обсязі виконання бюджетів усіх рівнів, підвищення оперативності проведених видатків при виконанні бюджетних програм, посилення контролю за надходженням та цільовим спрямуванням бюджетних коштів, підвищення дієвості бюджетної політики держави.

Для більш повного розуміння ролі й місця органів казначейства у бюджетному процесі, а також сутності казначейської системи касового виконання бюджетів потрібно розглянути завдання, а також функціональні повноваження, права та обов'язки, пов'язані з діяльністю органів казначейства. Слід зазначити, що впродовж свого функціонування органи казначейства розширювали свої бюджетні повноваження, поступово переймаючи функції від банківських установ та фінансових органів.

Відповідно до Положення про Державну казначейську службу, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових документів перед Казначейством України та його територіальними органами стоять такі основні завдання:

 • 1) внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;
 • 2) реалізація державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Ці завдання охоплюють широкий спектр функцій органів казначейства, виконання яких адекватне їх ролі у бюджетно-податковій політиці держави. Відповідно до покладених на неї завдань Державна казначейська служба виконує такі функції.

 • - здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів, спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів через систему електронних платежів Національного банку;
 • - управляє ліквідністю субрахунків єдиного казначейського рахунка;
 • - залучає на поворотній основі кошти ЄКР для покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, Пенсійного фонду та для надання середньострокових позик місцевим бюджетам;
 • - відкриває, веде та закриває бюджетні та небюджетні рахунки;
 • - провадить безспірне списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів і бюджетних установ, за рішенням, яке було прийняте державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування;
 • - повертає кошти, помилково або надміру зараховані до бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;
 • - нараховує штрафи за неповне або несвоєчасне повернення коштів надміру сплачених податків відповідно до законодавства;
 • - здійснює розподіл коштів між державним та місцевими бюджетами, а також між рівнями місцевих бюджетів відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і перерахування розподілених коштів за належністю;
 • - проводить взаємні розрахунки між державним та місцевими бюджетами, а також між рівнями місцевих бюджетів у порядку, встановленому законодавством;
 • - веде базу даних про мережу та єдиний реєстр розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;
 • - веде облік бюджетних асигнувань, доводить до розпорядників і одержувачів бюджетних коштів витяг з розпису державного бюджету та зміни до нього;
 • - здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і відображає їх у звітності про виконання бюджету;
 • - здійснює попередження учасників бюджетного процесу про неналежне виконання бюджетного законодавства, зупиняє операції з бюджетними коштами та ініціює зупинення бюджетних асигнувань у разі вчинення ними бюджетного правопорушення;
 • - веде бухгалтерський облік операцій з виконання державного та місцевих бюджетів, складає та консолідує звітність про виконання державного, місцевих та зведеного бюджетів, подає звітність органам законодавчої та виконавчої влади в обсязі та строки, визначені бюджетним законодавством;
 • - здійснює за дорученням Міністерства фінансів погашення та обслуговування державного боргу в національній та іноземній валютах;
 • - забезпечує функціонування багаторівневої інформаційно-обчислювальної системи, внутрішньої платіжної системи казначейства, вживає заходів щодо захисту інформації, яка обробляється органами казначейства;
 • - у межах своїх повноважень виконує контрольні функції, пов'язані зі:
 • - здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень;
 • - відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам розпису бюджету;
 • - відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);
 • - відповідністю платежів узятим зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;
 • - веденням бухгалтерського обліку надходжень і видатків державного та місцевих бюджетів, складанням та поданням фінансової і бюджетної звітності;
 • - дотриманням правил валютного контролю за операціями з бюджетними коштами в іноземній валюті;
 • - закупівлею товарів, робіт і послуг за державні кошти при здійсненні розрахунково-касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства;
 • - дотриманням порядку проведення державних лотерей з використанням електронних систем прийняття сплати за участь у лотереї в режимі реального часу;
 • - дотриманням єдиних правил ведення бухгалтерського обліку, складанням звітності про виконання бюджетів та кошторисів бюджетних установ;
 • - розробляє та видає за погодженням з Міністром фінансів нормативно-правові акти з питань, що належать до його компетенції, вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства; - здійснює роботу щодо добору, розстановки кадрів, створення ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів системи казначейства; - надає консультаційну допомогу учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до його компетенції; - виконує відповідно до законодавства контрольно-наглядові функції, пов'язані з роботою його територіальних органів; - здійснює інші функції, визначені чинним законодавством України. Вищенаведені функції характеризують діяльність центрального апарату Казначейства як органу, який забезпечує обслуговування бюджетів, виходячи з принципу єдиного казначейського рахунка, та загальне керівництво діяльністю територіальних органів казначейства. Разом з тим, на казначейському обслуговуванні у Казначействі України крім головних розпорядників знаходяться також розпорядники коштів нижчого рівня. При їх обслуговуванні Казначейство виконує функції, аналогічні територіальним органам.

Головні управління Казначейства згідно з Положенням про головні управління Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2011 року № 1280, виконують функції, аналогічні функціям центрального апарату Казначейства, що випливають з покладених на них завдань у межах відповідних територій. Головні управління казначейства не виконують операцій, пов'язаних з реалізацією спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів, а також управління фінансовими ресурсами в іноземній валюті.

Що стосується функціональних повноважень управлінь (відділень) казначейства у районах, містах, районах у містах, то слід мати на увазі той факт, що в процесі касового виконання видаткової частини державного та місцевих бюджетів їх функції аналогічні до функцій, які покладаються на головні управління. При обслуговуванні дохідної частини бюджетів функції управлінь (відділень) зводяться до ведення обліку планових показників бюджетів, контролю за проведенням міжбюджетних розрахунків. Вони також отримують інформацію про надходження до бюджетів від головних управлінь казначейства та надають її органам доходів і зборів та місцевого самоврядування.

Для забезпечення виконання поставлених завдань та функцій органи казначейства у своїй діяльності керуються нормативно-методичними й інструктивними документами з питань бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів. А також доводять їх до відома установ та організацій, які знаходяться на казначейському обслуговуванні.

Для досягнення поставлених завдань, виконання своїх функцій органи казначейства мають право:

 • - відкривати поточні рахунки в іноземній валюті та рахунки для виплат готівкою у Національному та інших банках;
 • - розміщувати тимчасово вільні кошти єдиного казначейського рахунка та кошти валютних рахунків державного бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів;
 • - вимагати від посадових осіб центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій дотримання встановленого порядку казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, ведення бухгалтерського обліку, складання звітності;
 • - складати протоколи про порушення бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу та на їх підставі у межах наданих законодавством повноважень зупиняти операції з бюджетними коштами, а також ініціювати зупинення бюджетних асигнувань;
 • - порушувати питання про притягнення до відповідальності за допущення порушення бюджетного законодавства;
 • - одержувати в установленому порядку від органів державної влади та місцевого самоврядування, розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, установ, організацій і банків інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на них завдань;
 • - брати участь і проводити конференції, семінари та наради з питань, що належать до їх компетенції;
 • - залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;
 • - здійснювати співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями, з казначейськими службами інших держав щодо вивчення досвіду роботи з організації їх діяльності та готувати пропозиції щодо впровадження такого досвіду в Україні;
 • - користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

У процесі казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів задіяна складна багаторівнева система, що охоплює взаємозв'язки не тільки між ієрархічними рівнями органів казначейства, але й з банківською платіжною системою, органами доходів і зборів, фінансової інспекції, розпорядниками й одержувачами бюджетних коштів, платниками податків тощо. Складність цієї системи ще й у тому, що вона діє на значній території й охоплює велику кількість учасників, які належать до різних відомств і сфер діяльності.

При цьому, банківські установи забезпечують перерахування платежів до бюджетів, здійснюють готівкове обслуговування бюджетних установ, проводять виплату готівкою коштів, повернутих з бюджетів фізичним особам. Національний банк зберігає бюджетні кошти на єдиному казначейському рахунку Державної казначейської служби та здійснює його обслуговування. За фінансовими органами залишається право прогнозування та планування показників дохідної та видаткової частин бюджету, показників, пов'язаних із обслуговуванням державного боргу, проведення аналізу їх виконання за підсумками звітного періоду.

Раціональний розподіл функцій між учасниками бюджетного процесу в ході касового виконання бюджетів сприяє досягненню органами казначейства поставлених завдань щодо забезпечення ефективного обслуговування бюджетів, управління наявними фінансовими ресурсами та здійснення контролю за економним і цільовим спрямуванням бюджетних коштів.

За понад вісімнадцятилітню історію свого функціонування Казначейство України набуло багатьох ознак, властивих класичному казначейству. Основним результатом еволюційного розвитку інституту казначейства стало впровадження повнофункціональної автоматизованої казначейської системи як ефективного інструмента для виконання бюджету та управління фінансовими ресурсами держави. Використання сучасних інформаційних технологій дозволило забезпечити прозорість руху бюджетних коштів і дієвий контроль за їх цільовим спрямуванням, отримувати оперативну інформацію про стан виконання бюджетів.

Висновки до розділу

 • • Державна казначейська служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів через Міністра фінансів. Казначейство організовує свою діяльність відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів, наказів Міністерства фінансів, Положення про Державну казначейську службу України, інших нормативно-правових актів.
 • • Організаційна структура Державної казначейської служби України відтворює структуру адміністративно-територіального устрою держави. Відповідно до цього казначейська система України має трирівневу структуру і складається з Державної казначейської служби України; головних управлінь Державної казначейської служби в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі; управлінь (відділень) Державної казначейської служби у містах, районах, районах у містах.
 • • Єдина централізована система, що об'єднує Державну казначейську службу та її територіальні органи на місцях, створена з метою ефективного управління доходами та видатками в процесі виконання бюджетів усіх рівнів, підвищення оперативності у фінансуванні державних програм, посилення контролю за надходженням та цільовим спрямуванням бюджетних коштів. Основним завданням Казначейства України як учасника бюджетного процесу є внесення пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.
 • • Органи казначейства в процесі касового виконання державного та місцевих бюджетів взаємодіють з органами доходів і зборів, фінансової інспекції, фінансовими органами, Національним і комерційними банками, іншими учасниками бюджетного процесу та фінансовими інституціями. Тому важливо забезпечити інформаційну та правову взаємодію всіх учасників бюджетного процесу.
 • • Державна казначейська служба України та її територіальні органи є юридичними особами, що мають самостійні кошториси, бюджетні рахунки, власні бланки, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням. Органи казначейства утримуються за рахунок державного бюджету.
 • • Сучасне Казначейство набуло багатьох ознак, властивих класичному казначейству. Подальше вдосконалення та оптимізація організаційної структури казначейської системи згідно з досягнутою функціональністю відбуватиметься в контексті загальної концепції розвитку державних фінансів в Україні, а також загальних тенденцій розвитку національної економіки.
 • • Реалізація на практиці пріоритетних завдань, що стоять перед органами казначейства, дозволить ефективно управляти коштами єдиного казначейського рахунка, значно підвищить платоспроможність Казначейства, сприятиме прозорості й посиленню контролю за надходженнями до державного та місцевих бюджетів, здійсненням бюджетних видатків та витрат державних позабюджетних фондів, сприятиме створенню інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >