< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі

Фінансово-інвестиційний аналіз суб'єктів господарювання

 • 7.1. Сутність, мета та завдання фінансово-інвестиційного аналізу суб'єктів господарювання.
 • 7.2. Методи фінансово-інвестиційного аналізу.
 • 7.3. Оцінка інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання.
 • 7.4. Аналіз інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання.

Сутність, мета та завдання фінансово-інвестиційного аналізу суб'єктів господарювання

Фінансово-інвестиційний аналіз суб'єктів господарювання - це

сукупність аналітичних процедур, що базуються на загальнодоступній інформації фінансового характеру і призначені для оцінки стану й ефективності використання інвестиційного потенціалу підприємства, а також прийняття управлінських рішень стосовно доцільності інвестування коштів в його діяльність.

Більшість дослідників у якості визначення предмету фінансово-інвестиційного аналізу використовує його вираз через фінансовий стан підприємств, оскільки саме в ньому виявляється фінансова діяльність, процеси формування і використання фінансових ресурсів підприємства, реалізуються причинно-наслідкові зв'язки між ними. Отже, предмет фінансово-інвестиційного аналізу - це фінансовий стан підприємств - потенційних об'єктів інвестування або інвесторів, - відображений через систему фінансово-економічної інформації.

Під фінансовим станом підприємства розуміють його спроможність фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю.

Фінансово-інвестиційний аналіз вивчає фінансовий стан підприємства як співвідношення різних складників активів і пасивів між собою. Крім того, він досліджує причини, які привели до відповідного рівня фінансового стану, пропонує шляхи його поліпшення, виявляє можливі наслідки здійснення інвестицій для ліквідності, платоспроможності, ділової і ринкової активності, рентабельності підприємства.

Традиційно предмет фінансового аналізу поділяється на чотири базових елементи:

 • - фінансові відносини - відносини, що спричиняють зміни в складі активів і зобов'язань суб'єктів господарювання;
 • - ресурси - склад і структура активу балансу;
 • - джерела фінансування - склад і структура пасиву балансу;
 • - результати використання економічного потенціалу - елемент, що є критерієм для визначення перспектив розвитку підприємства.

В найбільш загальному виразі мета фінансово-інвестиційного

аналізу - всебічна оцінка майнового і фінансового стану підприємства, його ділової активності, пошук резервів його поліпшення, підвищення ефективності діяльності, насамперед, за рахунок фінансових та реальних інвестицій.

Конкретна мета фінансово-інвестиційного аналізу залежить від інтересів користувачів аналітичної інформації. Для внутрішніх по відношенню до суб'єкта господарювання користувачів така мета полягає, насамперед, в оцінках інвестиційного потенціалу підприємства, виявлення інвестиційних потреб та резервів фінансових ресурсів для здійснення інвестицій, оцінці ефективності інвестиційної діяльності з позиції її впливу якість фінансового стану підприємства. В свою чергу фінансово-інвестиційний аналіз суб'єкта господарювання з боку зовнішніх користувачів аналітичної інформації, насамперед, має за мету оцінку інвестиційної привабливості підприємства як об'єкта потенційного вкладання коштів.

В загальному випадку головними завданнями фінансово-інвестиційного аналізу є: аналіз майнового стану, джерел фінансування, ліквідності і платоспроможності, руху грошових коштів, фінансової стійкості, ділової активності, ринкової активності, рентабельності, комплексна оцінка інвестиційної привабливості та кредитоспроможності. Їх логічний взаємозв'язок визначає послідовність проведення аналітичних процедур та формує загальну модель фінансового аналізу підприємства (рис. 7.1).

Структурно- логічна модельфінансово- інвестиційного аналізу суб'єктів господарювання

У процесі фінансово-інвестиційного аналізу суб'єктів господарювання реалізуються такі основні функції:

 • - оціночна - об'єктивна оцінка фінансового стану, фінансових результатів, ефективності, інвестиційної привабливості об'єкта аналізу;
 • - діагностична - встановлення причинно-наслідкових змін фінансового стану у кількісному і якісному вимірі впливу окремих факторів;
 • - пошукова - виявлення невикористаних резервів та потенційних можливостей поліпшення фінансового стану і розвитку економічної системи, обґрунтування механізму їх мобілізації:
 • - конструктивна - підготовка і обґрунтування прийнятих управлінських рішень.

Джерелом інформації для діагностики фінансового стану є фінансова звітність, примітки до фінансової звітності, статистична й оперативна звітність.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >