< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація контролю дебіторської заборгованості та зобов'язань

Термінологічний словник

Дебітори - це юридичні та фізичні особи, які в наслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їхніх еквівалентів або інших активів.

Дебіторська заборгованість - це грошове вираження боргу суб'єктів, з якими підприємство вступає у зобов'язальні відносини.

Резерв сумнівних боргів - це резерв, який створюється з метою покриття у майбутньому безнадійної дебіторської заборгованості. Він коригує дебіторську заборгованість до її чистої реалізаційної вартості, дозволяє підприємству показати, що відповідна сума не може бути стягнута з дебіторів.

Кредиторська заборгованість - сума боргів підприємства перед суб'єктами з якими воно вступає у зобов'язальні відносини.

Вексель - цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Цільове фінансування та цільові надходження - кошти, отримані підприємством для здійснення заходів цільового призначення що зумовлює необхідність організації їх окремого обліку і контролю за використанням.

Завдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми та напрямки проведення контролю розрахунків

Ефективність розрахункових відносин між підприємствами в цілому залежить від стану внутрішньогосподарського контролю розрахунків у межах окремого підприємства.

Несвоєчасне виявлення помилок у розрахункових документах призводить до виникнення різних суперечок під час розрахунків, створення конфліктних ситуацій між контрагентами. Тому мета контролю полягає не лише у перевірці дотримання вимог нормативно-правового забезпечення під час здійснення розрахункових операцій, але й їх, документально-облікового обґрунтування.

Особливу увагу слід звернути на законність розрахунків, їх доцільність, документальне оформлення та правильність відображення розрахункових операцій за даними бухгалтерського обліку та звітності.

До основних завдань внутрішньогосподарського контролю розрахунків належать (рис. 8.1).

Завдання внутрішньогосподарського контролю розрахунків

Рис. 8.1. Завдання внутрішньогосподарського контролю розрахунків

Об'єктами внутрішньогосподарського контролю розрахунків є використання коштів і стан їх обліку та звітності у процесі наступних операцій: розрахунки з постачання й закупок, розрахунки з іншими дебіторами та кредиторами, розрахунки з бюджетом, розрахунки з персоналом з оплати праці, розрахунки за претензіями та відшкодуванням завданих матеріальних збитків, інші розрахунки підприємства.

Джерела інформації внутрішньогосподарського контролю розрахунків у частині нормативно-правового забезпечення складаються з: Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті затверджена Постановою НБУ 21.01.04 № 22 зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29.03.04 № 377/8976, П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" затверджений наказом МФУ від 08.10.1999 р. № 237, П(С)БО 11 "Зобов'язання" затверджений наказом МФУ від 31.01.2000 р. № 20 та інших законодавчих актів стосовно регулювання розрахунків за їх видами.

Під час контролю розрахунків поряд з нормативно-законодавчою інформацією, використовують певні розрахунково-платіжні документи, виписки банку, записи в бухгалтерських реєстрах, акти взаємозвірення.

Перевірка виникнення погашення заборгованості здійснюється за відповідними субрахунками (синтетичних рахунків) у розрізі особових рахунків аналітичного обліку.

Методичні прийоми контролю розрахунків включають:

  • - інвентаризацію;
  • - вибіркові та суцільні спостереження;
  • - службові розслідування;
  • - економічний аналіз та економіко-математичні методи;
  • - інформаційне моделювання;
  • - документальні прийоми (дослідження інформації за сутністю та змістом, перевірка на нормативно-правову відповідність, зустрічна перевірка, зіставлення, логічна перевірка розрахункових регістрів, взаємний контроль операцій);
  • - методичні прийоми узагальнення та реалізації результатів контролю (систематизація та групування виявлених порушень, складання проміжних актів, додатків до актів та висновків Ревізійної комісії, оформлення результатів контролю).

Важливе значення серед сукупності методичних прийомів контролю розрахункових операцій належить прийому інвентаризації.

У процесі інвентаризації необхідно звірити розрахунки, що здійснюються різними методами. Зокрема, за розрахунками з іншими підприємствами перевіряючим слід отримати виписку з особового рахунка за кожним підприємством - дебітором чи кредитором. Контрагенти - дебітори (кредитори) або підтверджують заборгованість, або повідомляють свої заперечення, зазначаючи при цьому суму розходжень. Для узагальнення результатів інвентаризації розрахунків із дебіторами, кредиторами, постачальниками й покупцями, складають акт встановленої форми. За розрахунками у межах діяльності підприємства також організовують їх взаємозвірку, що дає можливість підтвердити достовірність і реальність заборгованості.

Якщо під час інвентаризації заборгованості виявляється заборгованість, термін позовної давності якої вже минув, до акта інвентаризації доцільно скласти довідку. Тут же визначаються підстави та терміни її виникнення, встановлюються особи, винні у пропуску терміну позовної давності заборгованості. Вказані особи повинні пояснити причини пропуску терміну позовної давності заборгованості.

Розрахунково-аналітичні методичні прийоми контролю ґрунтуються на застосуванні методів аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості, що дає можливість оцінити й виявити динаміку цієї заборгованості та дослідити причини утворення нереальних сум заборгованості.

Документальні методи потребують використання прийомів дослідження суті й змісту розрахункових операцій для з'ясування повноти, законності та правильності відображення останніх в обліку. Виявлення порушень розрахунків відображають у відповідному розділі акту (висновку) ревізійної комісії. До вказаного акта додаються також групувальні відомості встановлених контролем порушень і зловживань, акти інвентаризації заборгованості та акти звірення розрахунків тощо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >