< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Бюджетні процеси.

Бюджет монархії Габсбургів був, як і бюджет Росії, хронічно дефіцитним. Так, у 1882 р. надходження становили 448,2 млн золотих ринських, а витрати — 485,7 млн. Населення Галичини платило як прямі, так і непрямі податки. Прямі податки становили значну суму: лише податок на землю у 1883 р. становив 4,33 млн золотих ринських, податок на будинки — 3,67 млн та інші доходи — 2,38 млн, на заробітну плату — 745 тис., екзекуційні штрафи — 36 тис. З цих сум на населення української частини Галичини припадало: податок на землю — 2,67 млн, податки на будинки—2,26 млн, з інших доходів —1,47 млн, на заробітну плату — 459 тис. Податки із селянських господарств у Галичині з 1862 до 1905 р. зросли на 770 %, у Буковині — на 470 %. У Галичині в 1910 р. заборгованість усіх землевласників становила значну суму — 1960 млн крон.

Про колоніальний характер політики Австро-Угорської монархії на західноукраїнських землях переконливо свідчать дані державної статистики. Так, у 1883 р. було отримано прибутків з Галичини 43,1 млн золотих ринських, а витрачено на цю частину імперії лише 30 млн, у тому числі на українську частину Галичини припадало прибутків 26,6 млн золотих ринських, а витрачено лише 19,3 млн.

Грошово-кредитна система.

Головним банком імперії Габсбургів був емісійний Австро-Угорський банк, капітал якого в 1900 р. становив 210 млн крон. У Галичині й на Буковині банк мав 12 філій, які здійснювали операції з іпотечними позиками, обліком векселів, приймали вклади на депозит, фінансували землевласників. Наприкінці XIX ст. майже 50 % усіх іпотечних операцій Австро-Угорського банку припадало на галицькі відділення. У 1909 р. банк видав 744 іпотечні позики на суму 59,7 млн крон, з якої на Галичину припадало 27,7 млн крон.

Буковинський Крайовий банк видавав позики під зерно, земельне забезпечення, соло-векселі (прості векселі) та здійснював інші операції.

У 1903 р. усі справи цього банку перейшли до Буковинського земельного банку в Чернівцях. У 1890 р. земельні магнати при сприянні Австро-Угорського та місцевих банків заснували Львівський парцеляційний банк, який мав на меті продаж землі великих землевласників за завищеними цінами. Так, у 1900 р. банк продавав морг землі за 1100 корон, а в 1905 р. — за 1800 корон, тоді як на Познанщині, де земля давала у 2 рази більше прибутку, морг землі продавався за 462 корони.

У 1868 р. у Галичині виник Селянський банк, або, як його називали, банк рустикальний, що фінансував буковинських селян. Банк надавав позики під 12 % річних під заставу нерухомого майна (землі).

За 11 років він надав 62 972 позики. У1909 р. виник Український акціонерний земельний іпотечний банк з капіталом в 1 млн корон. Акціонерами банку стали землевласники, торговці, промисловці. Банк випускав векселі, організовував інвестиції у торговельно-промислові підприємства. Банк провів у 1910 р. 310 операцій вартістю понад 400 корон на загальну суму 1,54 млн корон, у 1911 р. — на суму 1,88 млн корон.

Значну роль почав відігравати на початку XX ст. Промисловий банк у Львові з акціонерним капіталом у 10 млн корон.

Перед Першою світовою війною всю банківську систему Західної України контролювали австро-угорські та німецькі банки.

Кредитні ресурси могли надавати також і кредитні спілки, які виникали із зародженням кооперативного руху. Ще до появи закону 1873 р. в Галичині діяли кооперативи, засновані поляками. У 1874 р. у Львові польськими кооператорами було створено Союз заробіткових і господарських товариств, до якого входив 51 кредитний і сім промислово-торговельних кооперативів, які налічували 17 175 членів.

До перших українізованих кооперативів належить кредитна спілка "Віра", яка була створена в 1878 р. у містечку Тисмениця Тлумацького повіту. Ідеї української кооперації в цей час пропагувались на сторінках газети "Діло".

У 1910 р. українські підприємці організували перші національні спілки для збуту худоби. У1911 р. таких спілок було 62, і для керівництва ними був створений Крайовий союз купівлі та збуту худоби.

Кредитні спілки надавали кредит під менші проценти, ніж розвинене тоді лихварство.

У 1898 р. було створено Крайовий союз кредитний (КСК) — перший західноукраїнський союз, який об'єднав і підпорядкував значну частину кредитних кооперативів. Союз надавав їм допомогу в роботі, видавав друковану продукцію. У1913 p. КСК налічував 906 членів, у тому числі 427 кооперативів. Його фонд за вкладами становив 1,7 млн корон, а загальний оборот — 106 млн корон. Усього ж на Галичині в 1913 р. налічувалось 1011 українських кредитних спілок.

Розглянемо грошову систему, що діяла в цей час на західноукраїнських землях. Австрія з німецькими державами в 1857 р. підписали конвенцію, згідно з якою карбувалися нові гульдени: австрійський, що дорівнював 2/3 таляра, або 20 срібних грошів, і південнонімецький — 4/7 таляра, або 17 і 1/7 гроша. Австрійський гульден (флорин) важив майже 12,34 г (11,1 г чистого срібла) і становив 100 крейцарів. З 1870 р. випускали також золоті австрійські монети вартістю 4 і 8 гульденів, що важили відповідно 3,2 і 6,5 г. З 1892 р. грошовою одиницею Австро-Угорщини стала корона. З того часу гульден не карбували, але він залишався в обігу до 1899 p. (1 гульден в 2 коронам). Карбувались також золоті монети вартістю 20 і 10 корон (10 корон = 3,049 г золота) і срібні вартістю 1, 2 та 5 корон. Випускались також паперові гроші вартістю 1, 2,10, 20, 50, 100, 1000, 10 000 корон. Австро-Угорська корона була в обігу до 1918 р.

Висновки

 • 1. За період з кінця XVIII до початку XIX ст. на українських землях сформувався товарний тип господарювання, що обумовив появу нових верств суспільства — капіталістів та найманих робітників.
 • 2. Економіка українських земель, що перебували під владою інших держав, хоч і набула певного розвитку, здебільшого слугувала інтересам цих держав.
 • 3. Унаслідок військових дій, в яких брали участь держави, до складу яких входили українські землі, людські, матеріальні та фінансові ресурси цих земель зазнали відчутних втрат.
 • 4. Перебування під владою інших держав негативно позначилося не лише на економіці обох частин України, а й на національній, освітній, культурній, релігійній сферах суспільного життя.
 • 5. Перебуваючи під владою інших держав, український народ підтвердив, що справа національного відродження притаманна йому генетично, і за найменших сприятливих умов це проявляється.
 • 6. На арену боротьби за спільні інтереси наприкінці XIX ст. виступили політичні партії, які надалі почали відігравати провідну роль у суспільстві при вирішенні основних питань розвитку. Зародження і становлення українських політичних партій продемонструвало наявність внутрішніх суперечностей, що призводило до роз'єднання і об'єднення з іншими групами. Проводячи паралель із кінцем XX — початком XXI ст. можна відзначити, що ці процеси віддзеркалюють ментальність українського народу.
 • 7. Перебування під владою інших держав не сприяє утриманню інтелектуального фонду нації, і відбуваються процеси його міграції до центру.
 • 8. Запровадження правових норм інших держав на території України не сприяє суспільному прогресу, оскільки не може враховувати історичних традицій корінного населення.

Контрольні запитання і завдання

 • 1. Охарактеризуйте втрати України під час війни Росії з Францією 1812—1814 pp.
 • 2. Яку частину населення України в складі Російської імперії наприкінці XIX ст. становили селяни?
 • 3. Охарактеризуйте втрати України в Першій світовій війні.
 • 4. У якому році у Львові було створено університет?
 • 5. Розкажіть про внесок митрополита Андрія Шептицького в розвиток суспільних процесів.
 • 6. Назвіть перших переселенців з України до США та Канади.
 • 7. У чому сутність селянської реформи 1861 p.?
 • 8. Назвіть перший проект українського цивільного права на території України, що перебувала під владою Росії.
 • 9. Коли було призупинено в Україні дію магдебурзького права?
 • 10. Назвіть причини кризи в сільському господарстві України в 70—80-ті роки XIX ст.
 • 11. Назвіть найбільші машинобудівні заводи в Україні наприкінці XIX ст,
 • 12. Назвіть основні податки в Росії в першій половині XIX ст.
 • 13. У якому році була вперше опублікована доповідь міністра фінансів Росії про державний розпис доходів і видатків?
 • 14. Розкажіть про кооперативний рух у Західній Україні наприкінці XIX — на початку XX ст.
 • 15. Дайте характеристику функціонування австро-угорської грошової одиниці — корони.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >