< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Загальна характеристика основних галузей права України

Система права України, залежно від предмета та методу право­вого регулювання, поділяється на ряд галузей права, для кожної із якої характерні свої ознаки.

Основними галузями сучасного права України є:

1) конституційне право — це сукупність правових норм, які регу­люють суспільні відносини, що пов'язані з основами конституційного ладу, державним і територіальним устроєм, правовим статусом люди­ни і громадянина, порядком організації та функціонування органів державної влади, загальними засадами місцевого самоврядування.

Конституційне право — це провідна галузь національного права України, її норми є основоположним для всіх інших галузей права, їх базовим нормативним матеріалом. Норми конституційного права ма­ють зобов'язальний, заборонний та дозвільний характер.

Джерелами конституційного права є Конституція України та конституційні закони ("Про всеукраїнський і місцевий референдум", "Про громадянство України", "Про статус народного депутата Украї­ни", "Про вибори народних депутатів України" та ін.);

2) адміністративне право — це сукупність правових норм, які ре­гулюють суспільні відносини у сфері державноуправлінської діяль­ності органів виконавчої влади всіх рівнів, а також органів місцевого самоврядування.

Неодмінною ознакою суспільних відносин, які регулюються ад­міністративним правом, є наявність у їх складі суб'єкта, який наділе­ний державновладними повноваженнями.

Джерелами адміністративного права є Конституція України, ві­дповідні закони України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, акти центра­льних органів виконавчої влади, Кодекс України про адміністративні правопорушення тощо;

3) цивільне право — це сукупність правових норм, які регулюють майнові та пов'язані з ними особисті немайнові відносини, що ґрун­туються на юридичній рівності та майновій самостійності їх учасни­ків, з метою задоволення останніми власних матеріальних і духовних потреб та інтересів.

Неодмінною ознакою суспільних відносин, які регулюються ци­вільним правом, є наявність у них вільних і рівних суб'єктів права та відсутність між ними відносин влади і підпорядкованості.

Джерелами цивільного права є Конституція України, Цивільний Кодекс України, а також інші закони України цивільноправового змі­сту;

4) кримінальне право — це сукупність правових норм, що визна­чають, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які види та ме­жі покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили.

Норми кримінального права встановлюють правомочність ком­петентних органів держави щодо осіб, які вчинили злочини, підстави та умови притягнення їх до відповідальності, види і систему санкцій, склад конкретних діянь тощо.

Джерелом кримінального права є Конституція України, Кримі­нальний кодекс України;

5) трудове право — це сукупність правових норм, які регулюють трудові й тісно пов'язані з ними суспільні відносини незалежно від форм власності, господарювання чи галузевої підпорядкованості підп­риємств, установ, організацій.

Суб'єкти трудових відносин можуть бути як рівноправними, так і знаходитись (один з них) у стані підлеглості.

Джерелами трудового права є Конституція України, Кодекс зако­нів про працю, інші закони та підзаконні нормативноправові акти України;

6) сімейне право — це сукупність правових норм, які регулюють та охороняють особисті й пов'язані з ними майнові відносини грома­дян, що виникають зі шлюбу та належності до сім'ї.

Норми сімейного права встановлюють порядок і умови укла­дання шлюбу, регулюють особисті немайнові і майнові відносини в сім'ї — між подружжям, між батьками і дітьми, між іншими членами сім'ї, відносини, які виникають у зв'язку з усиновленням, опікою та піклуванням, патронатом над дітьми, порядок та умови припинення шлюбу.

Джерелом сімейного права є Конституція України, Сімейний Кодекс України;

7) фінансове право — це сукупність правових норм, які регулю­ють суспільні відносини у сфері фінансової діяльності держави.

Суб'єктами фінансових відносин можуть бути як органи держа­ви, так і всі юридичні та фізичні особи.

Норми фінансового права регулюють порядок формування і ро­зподілу бюджетних коштів, порядок грошового обігу, оподаткування, діяльності банків тощо.

До джерел фінансового права належать Конституція України, інші закони та підзаконні нормативноправові акти України;

8) земельне право — це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що пов'язані з володінням, користуванням та ро­зпорядженням землею.

Норми земельного права регулюють питання землекористуван­ня і землеустрою, зберігання і розподілу земельного фонду, визначен­ня правового режиму різних видів землі відповідно до їх адміністра­тивногосподарського призначення.

Джерелом земельного права є Конституція України, Земельний кодекс України та інші нормативноправові акти про надра, ліса, воду, рослинний і тваринний світ, атмосферне повітря ("Лісовий кодекс України", "Кодекс України про надра", "Водний кодекс України" то­що);

9) екологічне права — це сукупність правових норм, які регулю­ють суспільні відносини у сфері освоєння, використання і охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.

Норми екологічного права забезпечують конституційне право кожної людини на безпечне для життя і здоров'я довкілля.

Джерелом екологічного права є Конституція та закони України ("Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охоро­ну атмосферного повітря", "Про екологічний аудит", "Про екологічну експертизу" тощо);

10) цивільне процесуальне право — це сукупність правових норм, які регулюють порядок здійснення судочинства у цивільних справах, а також порядок виконання судових рішень.

Норми цивільного процесуального права визначають мету, за­вдання, права і обов'язки суду при здійсненні правосуддя; закріплюють правове становище учасників цивільного процесу; регламентують хід судового розгляду; порядок винесення і оскарження судового рішення.

Джерелом цивільного процесуального права є Конституція України, Цивільний процесуальний кодекс України;

11) кримінальнопроцесуальне право — це сукупність правових норм, які регулюють діяльність органів попереднього слідства, проку­ратури і суду щодо розслідування злочинів і розгляду кримінальних справ у суді.

Норми кримінальнопроцесуального права встановлюють чітку регламентацію прав і обов'язків компетентних органів та їх посадових осіб у процесі розслідування і судового розгляду.

Джерелом кримінальнопроцесуального права є Конституція України, Кримінальнопроцесуальний кодекс України;

12) кримінальновиконавче право — це сукупність правових норм, які регулюють порядок та умови відбуття покарання засудже­ними, а також порядок діяльності установ, що виконують вироки.

Джерелом кримінальновиконавчого права є Конституція Укра­їни, Кримінальновиконавчий кодекс України.

Наведений перелік галузей права України не є вичерпним, існу­ють й інші галузі права.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >