< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Економічна ефективність використання оборотних засобів

Поліпшення використання оборотних засобів - одне з нагальних завдань аграрних підприємств. Ефективність використання оборотних засобів характеризується системою показників (рис. 8.3).

Найважливішим з-поміж них є коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних засобів, або відношення грошової виручки від реалізації продукції та вартості молодняку, переведеного в основне стадо тварин, за мінусом вартості реалізованих тварин до середньорічної вартості оборотних засобів:

де Вр - виручка від реалізації продукції, грн; М - вартість молодняку тварин, переведених в основне стадо, грн; Т - виручка від реалізованих тварин основного стада, грн; - середньорічний залишок оборотних засобів, грн.

Коефіцієнт оборотності характеризує число кругооборотів, що здійснюють оборотні засоби підприємства за певний період або показують обсяг реалізованої продукції, який припадає на 1 грн оборотних засобів. Збільшення числа оборотів призводить до зростання виробництва продукції на 1 грн оборотних засобів (адекватно тому, що на один і той самий обсяг продукції необхідно затратити меншу суму оборотних засобів).

Важливий показник ефективності використання оборотних засобів - тривалість обороту. її визначають діленням кількості днів у періоді на коефіцієнт оборотності:

Як засвідчує практика, чим менша тривалість обороту оборотних засобів при тому ж обсязі реалізованої продукції, тим менше необхідно оборотних засобів і, навпаки, чим швидше оборотні засоби здійснюють кругообіг, тим ефективніше вони використовуються.

У процесі виробництва оборотні фонди споживаються й обліковуються, набувають форми матеріальних витрат, що вводяться в собівартість продукції. Для визначення обсягу матеріальних витрат на виробництво того чи іншого виду продукції широко використовується показник матеріаловіддачі. Його визначають як відношення кількості виробленої продукції до суми матеріальних затрат, і він показує, скільки вироблено вартості валової продукції на одиницю вартості матеріальних затрат:

Оберненим показником до матеріаловіддачі є матеріаломісткість продукції, яка засвідчує, скільки матеріальних оборотних засобів у вартісному виразі або матеріальних затрат було застосовано чи спожито в процесі виробництва на одиницю виробленої продукції. Чим нижчою є матеріаломісткість, тим раціональніше й економніше використані ресурси, тим вища ефективність їх використання.

Шляхи підвищення ефективності використання оборотних засобів

Раціональне й економічне витрачання окремих елементів оборотних фондів підприємств має велике економічне значення. Це зумовлено постійним збільшенням абсолютного споживання сировини та матеріалів у аграрному виробництві. Економія матеріальних ресурсів дає змогу з такої самої кількості сировини і матеріалів виготовити більше продукції без додаткових затрат суспільної праці, підвищувати ефективність виробництва загалом на кожному підприємстві. Важлива роль у Підвищенні ефективності використання оборотних засобів належить зростанню врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин, поліпшенню якості продукції, а також раціональному використанню сировини та матеріалів.

Важливим заходом підвищення ефективності використання оборотних засобів є висока якість і низька собівартість предметів праці, що застосовують у виробництві. Це зменшує кількість їх споживання в процесі виробництва і здешевлює продукцію.

Дуже вагомим чинником є нормування матеріальних оборотних засобів. Визначення потреби підприємства в сировині й інших видах матеріальних ресурсів здійснюється за певними нормами їх витрат. Норма витрат того чи іншого виду матеріальних ресурсів - це гранично допустимий обсяг витрат на виробництво продукції за умов конкретного виробництва з урахуванням застосування найпрогресивнішої технології та сировини (матеріалів) найвищого ґатунку. Кожне аграрне підприємство повинно мати достатньо насіння, садівного матеріалу,

кормів, пального, запасних частин. їх нестача призводить до стримування, а інколи й зриву процесу виробництва. Водночас надмірна кількість виробничих запасів негативно позначається на ефективності виробництва, що виявляється опосередковано підвищенням собівартості продукції.

Основні шляхи підвищення ефективності використання оборотних засобів подані на рис. 8.4.

Основні шляхи підвищення ефективності використання оборотних засобів

Рис. 8.4. Основні шляхи підвищення ефективності використання оборотних засобів

Поліпшення використання оборотних засобів досягається внаслідок забезпечення нормальних умов збереження кппміп

насіння, мінеральних добрив, засобів захисту, будівельних матеріалів і запасних частин. Зменшення природних втрат цих оборотних засобів у процесі збереження знижує їх витрати на одиницю виробленої продукції та здешевлює виробництво.

Дуже великий вплив на ефективність використання як основних фондів, так і оборотних засобів має їхнє раціональне співвідношення. Нестача кормів призводить до зниження продуктивності худоби, незважаючи на її високу породність; ефективне використання технічних засобів неможливе в умовах дефіциту паливно-мастильних матеріалів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >