< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Політика, предмет, значення і метод бюджетного обліку

Політика бюджетного обліку - це принципи, методи, договори, правила та процедури, які використовують учасники бюджетного процесу під час підготовки та надання фінансових звітів.

Система бюджетного, як і бухгалтерського обліку в цілому, повинна орієнтуватись на модель ринкової економіки і відповідати міжнародним принципам обліку і звітності.

Якість фінансової інформації про виконання бюджетів залежить від правильності оцінки економічних подій з точки зору їх безперервності, постійності і принципу. При цьому важливо знати принципи ії формування в процесі бухгалтерського обліку і впливу на прийняття управлінських рішень, а також відповідності основним вимогам до облікової інформації: своєчасності, значущості, ефективності, надійності, повноти, достовірності.

Облікова політика повинна забезпечити оптимальний спосіб відображення результатів фінансових операцій, які обліковуються, враховуючи обачність її оцінки і впливу на прийняте рішення.

Керівництво розглядає доцільність надання інформації щодо певної політики бухгалтерського обліку для поглиблення розуміння користувачами способу відображення операцій та подій у звіті.

Предметом бюджетного обліку є процес виконання державного бюджету, який віддзеркалює один із аспектів розширеного відтворення, а саме розподілу і перерозподілу національного доходу. Розподільчі відносини, в тому числі ті, які здійснюються через бюджет, є одним із найскладніших етапів суспільного відтворення. Вони зачіпають інтереси всіх членів суспільства, тому потребують всебічного, повного і докладного обліку.

Процес виконання бюджету пов'язаний із мобілізацією доходів і здійсненням видатків. Отже, об'єктами бюджетного обліку є дохідна і видаткова частини бюджету, а також ресурси бюджету та інші заходи, що здійснюються з бюджету.

Значення бюджетного обліку. По-перше, бюджетний облік є інструментом, який дозволяє керувати процесом виконання бюджету, сприяє дотриманню фінансової дисципліни і цільового використання бюджетних коштів, що, в свою чергу, забезпечує виконання основної функції бюджету - раціонального розподілу і перерозподілу національного доходу та дотримання необхідних пропорцій у розвитку суспільства.

По-друге, бюджетний облік відіграє важливу роль у бюджетному плануванні. Дані про виконання бюджету за поточний рік і попередні періоди слугують базою для складання проекту бюджету на плановий рік. Від їх достовірності значною мірою залежить якість бюджету як основного фінансового плану держави.

По-третє, бюджетний облік і звітність є особливо важливими для розвитку фінансової науки. Результати будь-якого наукового дослідження мають практичну цінність, якщо вони базуються на реальних економічних фактах. Всебічну і правильну наукову оцінку того чи іншого явища можна дати тільки на підставі повної і достовірної інформації. Узагальнення та систематизація цієї інформації відбуваються під час ведення обліку і складання звітності.

Значення бюджетного обліку особливо зростає в період, коли економіка і держава зазнають інфляції. Основним завданням бюджетного обліку в цей період є забезпечення чіткої організації бухгалтерського обліку щодо використання бюджетних коштів, державної дисципліни в усіх органах управління, які виконують бюджет.

Метод бюджетного обліку - це сукупність прийомів, які використовуються для одержання необхідних даних щодо виконання бюджету, використання коштів.

Дуже важливою є інформація щодо методу бюджетного обліку та його елементів, які використовуються під час підготовки фінансових звітів. Доступність фінансових звітів знижується, якщо положення, що є підґрунтям підготовки фінансових звітів, не зрозумілі користувачам.

Основні елементи методу бюджетного обліку зображено на рис. 5.3:

Основні елементи методу бюджетного обліку

Рис. 5.3. Основні елементи методу бюджетного обліку

У більшості країн застосовують касовий метод відбиття операцій з виконання Державного бюджету. Це означає, що доходи відображаються при зарахуванні коштів на рахунки в установах банків, видатки вважаються здійсненими після виплат з рахунків в установах банків. Рахунки реєструють за спроможністю.

В Україні також застосовується касовий метод виконання державного бюджету за доходами та видатками і метод нарахування за боргами і зобов'язаннями. Це означає, що доходи реєструються в бухгалтерському обліку при зарахуванні коштів на рахунки, відкриті в установах банків на ім'я органів Державного казначейства, видатки - при здійсненні перерахувань та/або виплат з рахунків, а борги та зобов'язання - на їх виникнення.

Державне регулювання бюджетного обліку

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється в Україні з метою:

  • - створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів;
  • - удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання бюджетів відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" встановлюється Державним казначейством України.

Облік використовує грошову систему країни, в якій він функціонує. Важливою проблемою операцій, що виходять за національні кордони, є переведення фінансової інформації з однієї грошової системи в іншу.

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ведення бюджетного обліку та складання фінансової звітності здійснюється у грошовій одиниці України, тобто гривні.

Облік виконання бюджету здійснюють відповідні вповноважені органи. Органи Державного казначейства здійснюють облік виконання Державного бюджету та складають звітність про його перебіг.

Облік виконання бюджету в органах казначейства ведеться за такими розділами:

  • - облік ресурсів бюджету;
  • - облік доходів;
  • - облік видатків;
  • - облік розрахунків за борговими зобов'язаннями;
  • - облік коштів у розрахунках.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >