< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Статистика доходів і витрат банку

доходи банку

Дохідність комерційного банку - це сумарний позитивний результат його господарсько-фінансової та комерційної діяльності

За рахунок доходів банку покриваються всі його операційні витрати, формується прибуток, обсяг якого визначає рівень дивідендів, зростання капіталу, розвиток активних та пасивних операцій. Дохідність банку залежить насамперед від оптимальної структури його балансу (активів та пасивів) та від цілеспрямованої роботи банківського персоналу.

Важливими умовами забезпечення дохідності банку є оптимізація структури доходів і витрат, визначення мінімально допустимої маржі, виявлення тенденцій у дохідності кредитних операцій, планування оптимальної дохідної маржі для прогнозування орієнтованого рівня процентів за активними і пасивними операціями. Дохідність банківської діяльності залежить також від підтримки ліквідності, управління банківським ризиком і його мінімізації.

Система показників дохідності банківської діяльності

Дохідність активів

(Чистий прибуток / Загальні активи)* 100 %

За допомогою цього коефіцієнта визначають рівень рентабельності сукупних активів. Він застосовується при порівнянні прибутковості різних банків

Дохідність капіталу

(Чистий прибуток / Сплачений статутний капітал) * 100 %

Показник дає змогу визначити ефективність використання коштів власників комерційного банку

Чистий спред

((Проценти отримані / Позики) * 100 %) - ((Проценти сплачені / Підприємницькі депозити) * 100 % )

Показник відображає різницю між процентами отриманими та сплаченими ставками. За його допомогою визначається необхідна мінімальна різниця між ставками за активними й процентними операціями, що дасть змогу банкові покращити витрати, але не принесе прибутку

Чиста процентна маржа (ЧПМ)

(Процентні доходи - Процентні витрати / Загальні активи) * 100 %

ЧПМ слугує для покриття витрат банку та ризику, в тому числі інфляційного, створення прибутку, покриття договірних угод. Цей коефіцієнт допомагає з'ясувати, чи може банк давати прибуток у вигляді доходу від процентної різниці

Дохідність активів за рахунок інших операційних доходів

(Інший операційний доход / Середні загальні активи)* 100 %

Коефіцієнт висвітлює ступінь залежності банку від непроцентних доходів. Його зростання може свідчити про рівень диверсифікації чи прагнення одержати спекулятивний прибуток, аби замаскувати недостатність основного банківського доходу від процентів

Методи статистичного аналізу доходів банку

І. Аналіз розподілу доходу

1. Аналіз залежності дохідності від основних факторів

Групи банківських установ за обсягом активів

Кількість банківських установ

Рівень дохідності кредитів

1

2

3

т

ІІ. Аналіз пропорційності розподілу доходу та кредитів

Аналіз пропорційності розподілу доходу та кредитів

Розраховується питома вага кожної установи, а також часткові показники пропорційності розподілу у вигляді коефіцієнта локалізації:

На основі отриманих рангів Клок будується таблиця, в якій установи розподілені за рангами коефіцієнтів локалізації - від першого до останнього.

На основі даних графи 2-ї та 3-ї розраховуються кумулятивні частки. На основі отриманих даних будується графік кривої Лоренца: за віссю х - кумулятивна частка факторної ознаки (сГкр), у - результативної ознаки (сГ").

Під кутом 45 % будується лінія 0 рівномірного розподілу. На основі даних графи 4 та 5 відкладаються координати.

Розрахунок коефіцієнта концентрації:

ІІІ. Аналіз динаміки доходу

По абсолютних показниках:

Аналіз динаміки доходу

По відносних показниках:

IV. Аналіз внутрірічних коливань доходу

1. Схема розрахунку:

Аналіз внутрірічних коливань доходу

На основі цих даних розраховуються часткові показники внутрірічних коливань у вигляді індексів сезонності за формулою:

Будуються графіки індексів сезонності:

Графік індексів сезонності

Графік індексів сезонності використовується також для визначення взаємозалежності внутрірічних коливань взаємопов'язаних показників. Узагальнюючим показником є коефіцієнт внутрірічних коливань:

що показує, як у середньому значення окремих місяців відрізняються від середньомісячного значення. Рівняння тренду (У = Г (1)):

  • - лінійна функція - У1 = а + Ьі.;
  • - експонентна - У1 = а х Ь1.

Параметри трендових рівнянь визначаються методом найменших квадратів.

V. Оцінка ефективності структурної політики банку

Розраховуються індекси дохідності кредитних вкладень КР.

Оцінка ефективності структурної політики банку

Індекс показав, як в середньому по банку дохідність у звітному періоді порівняно з базовим змінилася за рахунок усіх факторів.

Індекс показав, як в середньому по банку рівень дохідності змінився тільки за рахунок динаміки дохідності по окремих установах банку.

В середньому по банку дохідність змінилася тільки за рахунок розподілу установ банку за обсягом кредитів. Взаємозв'язок між показниками:

VI. Факторний аналіз динаміки процентного доходу

за рахунок процентної ставки; за рахунок обсягу кредитів.

VII. Оцінка інтенсифікації в галузі дохідності

VIII. Факторний аналіз динаміки процентної ставки

Факторний аналіз динаміки процентної ставки

В процесі управління витратами банку основна увага приділяється управлінню процентними витратами.

Обсяг процентних витрат

Обсяг процентних витрат (V) формується під впливом обсягу залучених коштів (Б) та рівня процентної ставки (Рв). Статистичне забезпечення управління витратами передбачає аналіз стану динаміки кожного з цих чинників.

У процесі факторного аналізу процентних витрат використовують такі формули:

Горизонтальний розріз аналізу дає характеристику впливу на динаміку процентних витрат депозитних ставок і обсягу депозитів по окремих установах банку та в середньому по банку.

Вертикальний розріз аналізу дає характеристику ролі окремих установ банку у формуванні процентних витрат як в цілому, так і за рахунок процентних ставок і обсягу депозитів.

Для розробки ефективної депозитної політики банку необхідно мати уявлення про процес формування процентних витрат на різних сегментах ринку депозитів і в першу чергу на небанківському та міжбанківському ринках у зв'язку із суттєвою різницею процентних ставок, що впливає на обсяг процентних витрат і, як результат, на прибутковість банку. Вихідною для вирішення цієї задачі є формула:

де V - загальний обсяг процентних витрат;

Унб - процентні витрати на коштах, залучених на небанківському ринку;

Vмб - процентні витрати на коштах, залучених на міжбанківському ринку.

Схема формування обсягу процентних витрат в розділі по джерелах залучення коштів

Схема формування обсягу процентних витрат в розділі по джерелах залучення коштів

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >