< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ

 • 1. Організаційно-правові засади діяльності бюджетних установ (визначення бюджетної системи України та її принципів, характеристика бюджетних установ та організацій, функції та завдання бюджетних установ, правові засади створення бюджетних установ, порядок реорганізації та ліквідації бюджетних установ).
 • 2. Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами (предмет та метод бухгалтерського обліку в бюджетних установах, завдання бухгалтерського обліку бюджетних установ, суть і основи організації бухгалтерського обліку бюджетних установ).
 • 3. Методичні основи бухгалтерського обліку бюджетних установ (структура Плану рахунків і бухгалтерського балансу та методика їх складання, документування господарських операцій бюджетних установ, облікові регістри та техніка облікової реєстрації, сутність форм бухгалтерського обліку).
 • 4. Облік доходів загального фонду бюджетних установ (система розпорядників бюджетних установ, порядок отримання асигнувань із загального фонду бюджету, синтетичний та аналітичний облік отриманих асигнувань).
 • 5. Облік доходів спеціального фонду бюджетних установ (види доходів спеціального фонду, формування спеціального фонду за джерелами надходжень, синтетичний та аналітичний облік доходів спеціального фонду).
 • 6. Облік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (види доходів від реалізації продукції, виробів і виконання робіт, облік доходів від реалізації виробів виробничих (навчальних) майстерень, облік доходів від реалізації продукції підсобних (навчальних) сільських господарств, облік доходів від реалізації науково-дослідних робіт за договорами).
 • 7. Облік видатків бюджетних установ (характеристика видатків бюджетних установ та їх класифікація, облік касових та фактичних видатків, облік видатків загального та спеціального фондів).
 • 8. Порядок складання, розгляду й затвердження кошторису доходів і видатків (поняття кошторису доходів і видатків та його види, складання проектів кошторисів, розгляд і затвердження кошторисів, порядок внесення змін до кошторисів).
 • 9. Облік грошових коштів у касі бюджетної установи (види готівкових форм розрахунків бюджетних установ; порядок надходження та використання готівкових коштів, використання бюджетними установами РРО, відображення в обліку операцій в іноземній валюті, синтетичний та аналітичний облік касових операцій в національній та іноземній валюті, облік інших коштів).
 • 10. Облік грошових коштів загального фонду бюджетних установ (порядок відкриття рахунків в органах ДКУ, синтетичний та аналітичний облік коштів на реєстраційних рахунках в органах ДКУ, документування та облікова реєстрація грошових коштів на реєстраційних рахунках, відкритих в органах ДКУ).
 • 11. Облік грошових коштів спеціального фонду бюджетних установ (порядок відкриття і ведення спеціальних реєстраційних рахунків в органах ДКУ, синтетичний та аналітичний облік грошових коштів на спеціальних реєстраційних рахунках в органах ДКУ).
 • 12. Облік розрахунків з дебіторами бюджетних установ (поняття дебіторської заборгованості, її класифікація, визнання та характеристика розрахунків з різними дебіторами, облік розрахунків в порядку планових платежів, облік розрахунків з відшкодування завданих збитків, облік розрахунків з іншими дебіторами, синтетичний та аналітичний облік розрахунків з дебіторами, порядок списання дебіторської заборгованості, строк позивної давності якої минув).
 • 13. Облік розрахунків з підзвітними особами (поняття та завдання обліку розрахунків з підзвітними особами, порядок витрачання коштів на господарські потреби, облік розрахунків з підзвітними особами за службовими відрядженнями, синтетичний та аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами).
 • 14. Облік розрахунків з кредиторами бюджетних установ (поняття кредиторської заборгованості, її класифікація, визнання та характеристика розрахунків з різними кредиторами, облік розрахунків з депонентами, облік розрахунків за депозитними сумами, облік розрахунків за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень, облік розрахунків за спеціальними видами платежів, облік розрахунків з іншими кредиторами, синтетичний та аналітичний облік розрахунків з кредиторами, порядок списання кредиторської заборгованості, строк позивної давності якої минув).
 • 15. Облік розрахунків за податками і платежами бюджетних установ (класифікація податків і платежів, розрахунки за податками і платежами: податку з прибутку, податку на доходи фізичних осіб, ПДВ, плати за землю; облік розрахунків за платежами: збір за першу реєстрацію транспортного засобу, збір за користування радіочастотним ресурсом України, збір за спеціальне використання води, синтетичний та аналітичний облік податків та платежів).
 • 16. Облік на позабалансових рахунках (характеристика та призначення позабалансового обліку, облікова реєстрація об'єктів позабалансового обліку, позабалансовий облік необоротних активів та запасів, непередбачених та списаних активів та зобов'язань, гарантій та забезпечень, матеріальних цінностей, закуплених шляхом внутрівідомчої передачі, списаних активів та зобов'язань, бланків суворої звітності).
 • 17. Види та форми оплати праці працівників бюджетних установ (договірне регулювання трудових відносин, оперативний облік персоналу та облік використання робочого часу працівників бюджетних установ, форми і системи оплати праці, структура фонду оплати праці).
 • 18. Облік нарахування заробітної плати праці працівників бюджетних установ (порядок нарахування заробітної плати, синтетичний та аналітичний облік нарахування заробітної плати, облік нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям, облік відпусток, облік допомоги в разі тимчасової непрацездатності, облік матеріальної допомоги, порядок проведення індексації заробітної плати).
 • 19. Облік утримань із заробітної плати працівників бюджетних установ (облік утримання із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб, облік утримання із заробітної плати єдиного соціального внеску, облік інших утримань, узагальнення утримань із заробітної плати працівників в регістрах бухгалтерського обліку).
 • 20. Облік виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ (виплата заробітної плати через касу бюджетної установи, виплата заробітної плати через банківські платіжні картки, облік розрахунків з депонентами, аналітичний та синтетичний облік виплати заробітної плати).
 • 21. Облік розрахунків зі стипендіатами (види, характеристика та розміри стипендій учням, студентам, аспірантам, докторантам, порядок планування видатків на стипендію та нарахування стипендій, види утримань із стипендій, синтетичний та аналітичний облік зі стипендіатами).
 • 22. Облік розрахунків зі страхування (суть страхування, його види та характеристика розрахунків з органами соціального страхування, синтетичний та аналітичний облік розрахунків із соціального страхування).
 • 23. Визнання та класифікація необоротних активів бюджетних установ (характеристика, склад та класифікація необоротних активів, оцінка необоротних активів бюджетних установ, проведення переоцінки (індексації) необоротних активів, облік необоротних активів, знос необоротних активів).
 • 24. Облік основних засобів бюджетних установ (визнання, класифікація та оцінка основних засобів, облік надходження і наявності основних засобів, облік відновлення основних засобів, облік зносу основних засобів, облік вибуття основних засобів).
 • 25. Облік нематеріальних активів бюджетних установ (визначення, визнання та класифікація нематеріальних активів, документальне оформлення руху нематеріальних активів, синтетичний та аналітичний облік операцій з нематеріальними активами).
 • 26. Визнання та класифікація запасів бюджетних установ (склад, класифікація та оцінювання запасів, методи та завдання обліку запасів, документування операцій з обліку запасів, облікова реєстрація руху запасів, аналітичний і синтетичний облік запасів).
 • 27. Облік запасів бюджетних установ (облік надходження запасів, складський облік запасів на складах та його зв'язок із обліком в бухгалтерії, облік вибуття запасів).
 • 28. Облік надходження та використання медикаментів та інших виробів медичного призначення (склад та оцінка медикаментів та інших виробів медичного призначення, облік надходження медикаментів до аптек бюджетних установ, облік надходження медикаментів до відділень (кабінетів) бюджетних установ, відображення операцій з обліку медикаментів у бухгалтерії бюджетних установ на синтетичних та аналітичних рахунках бухгалтерського обліку).
 • 29. Облік продуктів харчування (склад, класифікація, оцінка та завдання обліку продуктів харчування, складський облік надходження продуктів харчування, облік використання продуктів харчування, відображення операцій з обліку продуктів харчування у бухгалтерії бюджетних установ на синтетичних та аналітичних рахунках бухгалтерського обліку).
 • 30. Облік виробничих витрат бюджетних установ (склад та характеристика виробничих витрат бюджетних установ, облік витрат виробничих (навчальних) майстерень, облік витрат підсобних (навчальних) сільських господарств, облік витрат на виготовлення експериментальних пристроїв, облік витрат на заготівлю і перероблення матеріалів).
 • 31. Облік витрат на науково-дослідні роботи (особливості наукового виробництва і задачі обліку витрат на НДР за договорами із замовниками, порядок складання господарських договорів і відповідальність сторін за їх виконання, склад і класифікація витрат на НДР, облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості НДР, облік розрахунків із замовниками та співвиконавцями за виконані НДР).
 • 32. Облік власного капіталу (склад та характеристика власного капіталу, облік фондів у необоротних активах, облік фондів у малоцінних та швидкозношуваних предметах, облік курсових різниць та результатів переоцінок).
 • 33. Облік результатів виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ (порядок здійснення річних заключних оборотів, облік результатів кошторису за загальним і спеціальним фондами та відображення його на синтетичних та аналітичних рахунках бухгалтерського обліку).
 • 34. Інвентаризація активів і зобов'язань бюджетних установ (місце та роль інвентаризації в діяльності бюджетної установи, порядок оформлення проведення інвентаризацій в бюджетних установах).
 • 35. Відображення результатів інвентаризації в обліку бюджетних установ (перевірка та оформлення результатів інвентаризації, відображення в обліку інвентаризації активів і зобов'язань, порядок регулювання інвентаризаційних різниць).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >