< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Джерела даних та методика складання форми податкової звітності "Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами і організаціями"

Для бюджетних установ установлено пільговий режим оподаткування, за умови, що такі установи та організації зареєстровані згідно з вимогами законодавства та внесені органами доходів і зборів до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до Положення про реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджений наказом МФУ від 24.01.2013 р. № 37.

Перелік доходів бюджетних установ, звільнених від оподаткування, з урахуванням норм Бюджетного кодексу України і Податкового кодексу України відображено на рис.1.14

Перелік доходів бюджетних установ, звільнених від оподаткування

Рис. 1.14 Перелік доходів бюджетних установ, звільнених від оподаткування

З метою забезпечення єдиних принципів подання податкової звітності установами та організаціями, які внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій і яким присвоєна відповідна ознака неприбутковості, наказом ДПАУ від 31.01.2011 р. № 56 було затверджено форму "Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій" (далі Податковий звіт) і Порядок його складання.

Податковий звіт складається з двох частин:

  • - у I частині відображаються всі доходи відповідної неприбуткової організації, що звільняються від оподаткування податком на прибуток;
  • - у II частині наводиться розрахунок податку на прибуток від доходу, отриманого неприбутковою організацією з інших джерел.

Джерелами складання Податкового звіту є дані бухгалтерського обліку, форм фінансової звітності та форм щодо розкриття елементів фінансової звітності, які відповідають правилам складання податкової звітності, а саме:

  • - показники, які надають інформацію про отримані доходи бюджетної установи за звітний період (рік);
  • - показники, які надають інформацію про касові видатки бюджетної установи за звітний період (рік).

Достовірність даних підтверджується підписами керівника (уповноваженої особи) неприбуткової організації і головного бухгалтера (особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання Податкового звіту до органу доходів і зборів) та засвідчується печаткою.

Порядок заповнення Податкового звіту бюджетними установами відображено у табл.1.48

Таблиця 1.48. Характеристика складових Податкового звіту

з/п

Частини Податкового звіту

Характеристика

1

2

3

1

Загальна

вказуються обов'язкові реквізити, які повинна містити податкова декларація (п. 48.3 ст. 48 ПКУ), а саме: тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий); звітний (податковий) період, за який подається Податковий звіт; повне найменування неприбуткової організації згідно з реєстраційними документами; код згідно з ЄДРПОУ; код виду економічної діяльності (КВЕД); місцезнаходження;

номер телефону, електронна адреса та факс (за бажанням); номер рішення органу доходів і зборів про включення до Реєстру

неприбуткових установ та організацій; ознака неприбутковості;

найменування органу доходів і зборів, до якого подається Податковий звіт.

Якщо неприбуткова організація має відокремлені підрозділи, то вони разом з головною організацією також повинні подавати Податковий звіт.

2

Перша

у рядках 1-7 відображаються всі доходи відповідної неприбуткової організації, що звільняються від оподаткування податком на прибуток;

у рядку 8 наводиться інформація про профінансовані видатки бюджетних установ, тобто про кошти, які було витрачено у звітному періоді відповідно до затверджених кошторисів

3

Друга

у рядках 10 - 15 наводиться розрахунок податку на прибуток від доходу, отриманого неприбутковою організацією з інших джерел, ніж визначені пунктами 157.2 - 157.9 статті 157 розділу III Кодексу (абзац другий пункту 157.11 статті 157 розділу III Кодексу), що провадиться у звітному періоді.

Якщо неприбуткові організації отримують дохід з інших джерел, що підлягає оподаткуванню згідно з абзацом другим пункту 157.11 статті 157 розділу III ПКУ, то такі доходи відображаються у рядку 10, а сума витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, - у рядку 11 Податкового звіту за той самий звітний податковий

3

Друга

період, що і вказані доходи. Сума нарахованого податку до сплати відображається неприбутковою організацією у рядку 15 та сплачуються за той звітний податковий період, в якому був одержаний цей прибуток-рядках 16 - 24 відображається розрахунок податку на прибуток від перевищення, що здійснюється тільки за I квартал року, що настає за звітним (податковим) роком. Згідно з абзацом першим пункту 157.11 статті 157 розділу Ш ПКУ розрахунок перевищення проводять неприбуткові організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до підпункту "г" пункту 157.1 статті 157 розділу III ПКУ. Для розрахунку перевищення такі неприбуткові організації в рядку 16 вказують суму доходів, що звільняються від оподаткування за попередній звітний (податковий) рік, яка переноситься з рядка 4 звіту за попередній рік;

у рядку 17 вказується сума прибутку від доходу з інших джерел, зменшена на суму нарахованого податку на прибуток за попередній звітний (податковий) рік, яка визначається як різниця між даними рядків 12 та 13 Податкового звіту за попередній звітний (податковий) рік;

у рядку 19 вказується сума витрат за попередній звітний (податковий) рік та I квартал року, що настає за звітним (податковим) роком, що визначається як сума даних рядка 9 Податкового звіту за попередній рік та даних рядка 9 звіту за I квартал року, що настає за звітним (податковим) роком;

у рядку 24 вказується сума податку на прибуток, яка розраховується тільки за результатами I кварталу року, що настає за звітним (податковим) роком, та підлягає сплаті до бюджету в строки, встановлені ПКУ;

рядки 25, 26 (29) або 28 заповнюються у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкового звіту відповідно до статті 50 розділу III ПКУ. Сума штрафу нараховується та сплачується платником самостійно згідно з пунктом 50.1 статті 50 розділу II ПКУ;

у рядку 27 відображається пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129 статті 129 розділу II ПКУ

4

Додаток

Розрахунок податкових зобов'язань за період, за який виявлено помилку(и) є додатком до рядків 25, 26, 27, 28 Податкового звіту та подається в разі виправлення помилок. Він подається у складі звітного/звітного нового Податкового звіту, в якому наводиться інформація про виправлені помилки. При цьому такий додаток подається за кожний звітний (податковий) період, в якому виявлено помилки

Податковий звіт заповнюється засобами, які забезпечують вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності. Заповнення олівцем не дозволяється. У Податковому звіті не повинно бути підчисток, помарок та виправлень.

Податковий звіт заповнюється у гривнях.

Податковий звіт складається наростаючим підсумком з початку календарного року. У разі незаповнення того чи іншого рядка через відсутність операції (суми) цей рядок прокреслюється.

Оригінал Податкового звіту подається до органу доходів і зборів, в якому перебуває на обліку неприбуткова організація.

Неприбуткові організації мають право не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання Податкового звіту надіслати його на адресу відповідного органу доходів і зборів поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

Згідно з п. 120.1 ст. 120 Податкового кодексу України неподання або несвоєчасне подання платником податків податкових декларацій (розрахунків) тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн. за кожне таке неподання чи несвоєчасне подання.

Сплата податкового зобов'язання, зазначеного у Податковому звіті, здійснюється протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку подання податкової декларації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >