< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тестові завдання для самоперевірки знань.

Блок А. Контрольні питання одиничного вибору відповідей

 • 1. Інституційною одиницею у регулюванні соціально-трудових відносин є:
  • а) МОП;
  • б) ООН;
  • в) НАТО;
  • г) Міжнародний комітет Червоного Хреста.
 • 2. В якому році створено Міжнародну організацію праці:
  • а) 1919 р.;
  • б) 1945 р.;
  • в) 1970 р.;
  • г) 1991р.
 • 3. Структурною одиницею МОП, що здійснює збір та поширення інформації з усіх питань стосовно міжнародного регулювання умов праці й становища працівників, є:
  • а) адміністративна рада;
  • б) Міжнародне бюро праці;
  • в) регіональні конференції;
  • г) галузеві комітети.
 • 4. Вирішення яких завдань не є компетенцією Міжнародної організації праці з питань міграції:
  • а) переміщення кваліфікованих людських ресурсів;
  • б) здійснення ролі міжнародного форуму;
  • в) організація міграції біженців;
  • г) встановлення меж можливості міграції.
 • 5. Структура міжнародної організації праці не містить:
  • а) Міжнародну конференцію праці;
  • б) регіональну конференцію;
  • в) обласне відділення МБП;
  • г) Міжнародне бюро праці;
 • 6. Метою розробки міжнародних трудових норм є:
  • а) впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу, сприяння розвитку невиробничої сфери;
  • б) контроль за проведенням внутрішнього аудиту на підприємствах;
  • в) покращення умов праці й життя трудящих, підвищення можливостей зайнятості та підтримка основних прав людини щодо праці;
  • г) сприяння адміністративним стягненням за недотримання умов праці..
 • 7. Дайте правильне трактування терміну "конвенції": "а) документи, призначені для створення орієнтирів при

виробленні державами — членами МОП своєї політики в тій чи іншій сфері соціально-трудових відносин;

 • б) інструкції;
 • в) стандарти, що регламентують зобов'язання і відповідальність усіх країн щодо соціально-трудових відносин;
 • г) міжнародно-правові договори, які закріплюють для держав — членів МОП зобов'язання юридичного характеру.
 • 8. У процесі здійснення діяльності в контексті регулювання соціально-трудових відносин МОП розробляє:
  • а) міжнародні трудові норми;
  • б) трудові укази;
  • в) соціальні нормативи;
  • г) постанови з регулювання трудових відносин.
 • 9. Який орган створений з метою реалізації міжнародного технічного співробітництва:
  • а) Туринський центр;
  • б) Інститут експертів;
  • в) Інспекція праці;
  • г) Державний центр зайнятості.
 • 10. Адміністративно-правове регулювання міжнародної трудової міграції передбачає.
 • а) регулювання заробітної плати мігрантів;
 • б) встановлення міграційних квот;
 • в) встановлення меж можливостей міграції;
 • г) усі відповіді правильні.
 • 11. Економічне регулювання міжнародних міграційних процесів передбачає:
  • а) запровадження митних внесків чи бар'єрів;
  • б) встановлення відповідних візових ставок;
  • в) визначення міграційних квот;
  • г) запровадження штрафних ставок.

Блок Б. Контрольні питання множинного вибору відповідей

 • 1. Назвіть основні групи прийомів та методів регулювання соціально-трудових відносин:
  • а) розробка і прийняття міжнародних трудових норм, конвенцій і рекомендацій та контроль за їхнім виконанням;
  • б) проведення досліджень і здійснення публікацій зі соціально-трудових проблем;
  • в) надання допомоги окремим безробітним та членам їх сімей;
  • г) надання країнам допомоги у вирішенні соціально-трудових проблем.
 • 2. Контроль за застосуванням міжнародних трудових норм передбачає:
  • а) контроль, заснований на слуханні доповідей урядів дер-жав-членів;
  • б) контрольні процедури, засновані на розгляді представлень та скарг;
  • в) контрольну перевірку трудових норм комітетом експертів;
  • г) правильної відповіді немає.
 • 3. Назвіть критерії, сформульовані МОП як такі, що визначають рівень Мінімальної заробітної плати:
  • а) потреби працюючих й їхніх родин;
  • б) загальний рівень життя і соціальні допомоги;
  • в) економічні міркування, що передбачають вимоги економічного розвитку, рівень продуктивності праці;
  • г) екологічне середовище та безпека праці.
 • 4. До органів, що розглядають урядові доповіді, належать:
  • а) комітет експертів із застосування конвенцій і рекомендацій Адміністративної ради;
  • б) комітет Міжнародної конференції праці з застосування конвенцій і вимог;
  • в) регіональні конференції МОП;
  • г) Міжнародне бюро праці.

б. Назвіть основні сфери діяльності МОП:

 • а) поліпшення умов праці, виробничого та навколишнього середовища;
 • б) заробітна плата і соціальне забезпечення;
 • в) поліпшення економічної ситуації в країні;
 • г) проведення атестації робочих місць.
 • 6. До міжнародних організацій, з якими співпрацює МОП у сфері соціального забезпечення, належать:
  • а) Всесвітня організація охорони здоров'я;
  • б) Міжнародна асоціація соціального забезпечення;
  • в) Всесвітня рада соціального партнерства;
  • г) Міжнародна організація міграції.
 • 7. До факторів впливу па соціально-трудові відносини підприємства належать:
  • а) соціально-політичне середовище певної країни;
  • б) традиції та законодавство про колективні трудові договори;
  • в) стаж роботи працівників;
  • г) термін існування підприємства.
 • 8. Публікації, що здійснює МОП:
  • а) "Міжнародний огляд праці";
  • б) "Трудовий світ";
  • в) "Ринок праці України";
  • г) офіційний бюлетень МОП.
 • 9. Характерними методами регулювання соціально-трудових відносин МОП е.
 • а) розробка й прийняття міжнародних трудових норм, конвенцій та рекомендацій і контроль за їх виконанням;
 • б) проведення роз'яснювальної роботи з працівниками і роботодавцями, які порушують норми МОП;
 • в) технічне сприяння;
 • г) дослідницька і видавнича діяльність.
 • 10. Діяльність МОП відбувається за такими напрямами:
  • а) творча;
  • б) технічна;
  • в) міжнародна;
  • г) міжнародна технічна співпраця.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >