< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Принципи організації і функціонування системи безпеки

Організація і функціонування будь-якої системи безпеки повинні відповідати таким принципам:

 • 1. Комплексність:
  • - забезпечення безпеки персоналу, матеріальних і фінансових ресурсів від можливих загроз всіма доступними законними засобами, методами і заходами;
  • - забезпечення безпеки інформаційних ресурсів протягом всього життєвого циклу, на всіх технологічних етапах їх обробки (перетворення) і використання, у всіх режимах функціонування;
  • - здатність системи до розвитку і вдосконалення відповідно до змін умов функціонування готельного господарства.

Комплексність досягається:

 • - забезпеченням відповідного режиму і охорони готелів;
 • - організацією спеціального діловодства на захист комерційних секретів;
 • - заходами щодо підбору і розстановки кадрів;
 • - широким використанням технічних засобів безпеки і захисту інформації;
 • - розгорненою інформаційно-аналітичною і детективною діяльністю. Комплексність реалізується як сукупність правових, організаційних та інженерно-технічних заходів.
 • 2. Своєчасність.

Своєчасність передбачає постановку завдань з комплексної безпеки на ранніх стадіях розробки її системи на основі аналізу і прогнозування економічних умов, загроз безпеки готельного господарства, а також розробку ефективних заходів попередження посягань на законні інтереси.

3. Безперервність.

Вважається, що зловмисники тільки і шукають можливість обійти захисні заходи, вдаючись для цього до легальних і нелегальних методів.

4. Активність.

Захищати інтереси готельного бізнесу необхідно з достатнім ступенем наполегливості, широко використовуючи маневри забезпечення безпеки і нестандартні заходи захисту.

5. Законність.

Принцип законності передбачає розробку системи безпеки на основі державного законодавства у сфері підприємницької діяльності, інформатизації і захисту інформації, приватної охоронної діяльності та інших нормативних актів з безпеки, затвердженої органами державного управління в межах їх компетенції, із застосуванням всіх дозволених методів виявлення і припинення правопорушень.

6. Обґрунтованість.

Використовувані можливості та засоби захисту повинні бути реалізовані на сучасному рівні розвитку науки і техніки, обґрунтовані з погляду заданого рівня безпеки і відповідати встановленим вимогам і нормам.

7. Економічність.

Мається на увазі економічна доцільність і порівняння можливого збитку і витрат на забезпечення безпеки (критерій "ефективність-вартість"). У всіх випадках вартість системи безпеки повинна бути менше розміру можливого збитку від будь-яких видів загроз.

8. Спеціалізація.

Передбачається залучення до розробки і впровадження заходів і засобів захисту спеціалізованих організацій, найбільш підготовлених до конкретного виду діяльності з забезпечення безпеки, що мають досвід практичної роботи і державну ліцензію на право надання послуг у цій сфері. Експлуатація технічних засобів і реалізація заходів безпеки повинні здійснюватися професійно підготовленими фахівцями служби безпеки і функціональних і обслуговуючих підрозділів готельного бізнесу.

9. Взаємодія і координація.

Здійснення заходів безпеки повинно відбуватися на основі чіткого взаємозв'язку відповідних підрозділів і служб, сторонніх спеціалізованих організацій в цій сфері, координації їх зусиль для досягнення поставленої мети, а також співпраці із зацікавленими об'єднаннями і взаємодії з органами державного управління і правоохоронними органами.

10. Вдосконалення.

Необхідним є вдосконалення заходів і засобів захисту на основі власного досвіду, появи нових технічних засобів з урахуванням змін в методах і засобах розвідки і промислового шпигунства, нормативно-технічних вимог, досягнутого вітчизняного і зарубіжного досвіду.

11. Централізація управління.

Передбачає самостійне функціонування системи безпеки за єдиними правовими, організаційними, функціональними і методологічними принципами.

Ринок готельних послуг орієнтований на роботу з клієнтом, на створення безпечних і комфортних умов його проживання і надання йому повного переліку сучасних інформаційних послуг. Ці сучасні потреби можуть бути задоволені шляхом створення розвиненої інженерно-інформаційної інфраструктури готельного господарства. Організація структури КСБЖ готельного господарства в своїй основі має ті ж принципи побудови інженерних систем, що і інші об'єкти, і разом з тим вона має свою специфіку.

Організація системи безпеки готельної установи - справа делікатна. Під час її побудови повинен бути дотриманий принцип "розумної достатності". З одного боку, комплекс технічних засобів безпеки (КТЗБ) повинен забезпечити надійний захист персоналу і гостей, а також матеріальних цінностей, що є в готельному господарстві, від різних видів зовнішніх і внутрішніх загроз. З іншого боку, периферійні елементи системи безпеки (сповісники, телевізійні камери, термінали системи доступу) не повинні створювати атмосфери "режимного" об'єкта і викликати у гостей відчуття дискомфорту.

Гості готелю не повинні відчувати себе "під ковпаком". Система безпеки готельної структури повинна бути побудована так, щоб викликати у законослухняних його мешканців відчуття упевненості та спокою, а не відчуття постійного контролю за їх пересуванням. Елементи КТЗБ (перш за все, телевізійні камери) можуть бути тільки в найбільш потенційно небезпечних зонах готельного господарства (ліфтових холах, вестибюлі, зоні пункту обміну валюти тощо). В інших же місцях (особливо там, де розташовані номери) гість не повинен відчувати занадто пильної до себе "уваги".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >