< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Передумови та чинники економічної безпеки підприємницької діяльності

Певним індикатором економічної безпеки підприємницької діяльності в країні є стан розвитку малого підприємництва. Відповідно, зміцнення економічної безпеки значною мірою залежить від ефективності заходів щодо формування сприятливого економічного середовища для ведення підприємницької діяльності. Тому до передумов економічної безпеки малого підприємництва належить: поточний стан розвитку, у тому числі такі якісні характеристики, як суспільне ставлення до ведення підприємницької діяльності та підприємницька активність населення; кількість та частка діючих підприємств; частка зайнятого у підприємницькій діяльності населення; динаміка обсягів виробництва і реалізації продукції; ефективність фінансово-господарської діяльності та використання ресурсного забезпечення суб'єктами підприємництва; наявність інфраструктури фізичного захисту майна й громадян; розвинутість ринкової інфраструктури, фінансово-кредитної системи та фондового ринку; ефективність і стабільність податкової політики й системи державного регулювання підприємницької діяльності; рівень демократизації суспільства; якість життя та рівень доходів населення; наявність тіньового сектору.

Зрозуміло, що основними негативними передумовами зміцнення економічної безпеки малого підприємництва відповідно до зазначених напрямів в:

 • - неефективність і декларативний характер державно-правового регулювання й підтримки діяльності суб'єктів малого підприємництва, а також стихійно-хаотичний, недостатньо керований з боку країни розвиток цього сектору економіки у період трансформації економіки і суспільства. Відсутність узгодженості та системності нормативно-правових актів регулювання малого підприємництва;
 • - фінансова і ресурсна обмеженість органів місцевого самоврядування та неусвідомленість (чи небажання усвідомлювати) ключової ролі посилення безпеки малого підприємництва країни (регіону) у зміцненні її економічної безпеки та соціально-економічного розвитку; низький рівень інституційної підтримки малого підприємництва на регіональному рівні;
 • - системність проблеми розвитку малого підприємництва, зумовлена неефективною податковою політикою, що породжує тіньову економічну активність у сфері підприємництва, передусім малого" позаяк виплата всіх податків суттєво знижує рентабельність господарської діяльності підприємств;
 • - недосконалість конкурентного середовища, прояви монополізації товарних ринків, непрозорість процедур залучення підприємств до виконання робіт на державне замовлення, а також існування адміністративних бар'єрів - системи непрозорих відношень підприємців та відповідних державних адміністративних органів;
 • - недосконалість законодавства у сфері фізичного захисту малого підприємництва - відсутність/недосконалість законодавства про зброю, охорону і охоронну та детективну діяльність, про комерційну таємницю;
 • - наявність значного тіньового сектору ринку та тінізація економіки загалом і под.

Натомість сприятливими передумовами зміцнення економічної безпеки малого підприємництва є:

 • - активізація підприємницької діяльності та залучення до неї широких верств суспільства;
 • - розвиток середнього класу та підвищення рівня демократизації суспільства;
 • - наявність програмування розвитку та підтримки малого підприємництва органами державного управління усіх рівнів;
 • - пом'якшення адміністративних бар'єрів доступу до малого підприємництва;
 • - розвиток інфраструктури підтримки та гарантування економічної безпеки підприємницької діяльності (за участі недержавних громадських організацій);
 • - наявність розвинутої системи самоорганізації суб'єктів підприємницької діяльності.

Передумови, які склались у підприємницькому середовищі, безперечно, визначають стан економічної безпеки малого підприємництва. Проте усвідомлення чинників, які постійно впливають на економічну безпеку суб'єктів СМП, дає змогу врахувати їх під час формування політики державного регулювання розвитку та підвищити таким чином її ефективність.

Серед чинників, які сприятимуть зміцненню економічної безпеки малого підприємництва, найвагомішими є:

 • - підвищення рівня доступності підприємств до фінансово-кредитних ресурсів;
 • - зниження рівня енерго- та ресурсомісткості вітчизняного виробництва, підвищення конкурентоспроможності підприємств;
 • - популяризація продукції вітчизняних підприємств на зовнішньому ринку;
 • - розвиток інвестиційної активності підприємств;
 • - підвищення якості системи управління підприємствами;
 • - посилення фізичної безпеки та захищеності підприємств, їх персоналу" безпосередньо підприємців та комерційної інформації підприємств;
 • - удосконалення системи захисту права власності;
 • - загальноекономічна стабілізація та підвищення платоспроможності населення.

Водночас, несприятливими чинниками щодо зміцнення економічної безпеки суб'єктів СМП можуть стати:

 • - втрата позицій на ринку і скорочення кількості вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції країни;
 • - зростання ресурсомісткості виробництва внаслідок збільшення цін на енергоресурси;
 • - ліквідація (скорочення) переваг суб'єктів СМП, передбачених спрощеною системою оподаткування, звітності та обліку;
 • - поширення тіньового та необліковуваного секторів;
 • - зниження рівня конкурентоспроможності економіки внаслідок неналежної інноваційної активності вітчизняних підприємств.

Передумови та чинники впливу на економічну безпеку малого підприємництва узагальнено у табл. 14.1.

Варто також зазначити, що наведені у табл. 14.1 чинники характерні не лише для України загалом, а й для більшості її регіонів, що зумовлює актуальність системного вирішення проблеми посилення економічної безпеки суб'єктів СМП.

Отже, посилення негативного впливу чинників на економічну безпеку малого підприємництва призводить до негативних соціально-економічних наслідків (зниження обсягів виробництва продукції (послуг); погіршення конкурентного середовища та зростання цін; посилення безробіття та послаблення соціальної захищеності громадян; зменшення податкових надходжень до бюджетів; зниження рівня демократизації суспільства, підприємницької активності та погіршення суспільного ставлення до діяльності органів державного управління).

Таблиця 14.1. Зміцнення економічної безпеки малого підприємництва

Зміцнення економічної безпеки малого підприємництва

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >