< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

 • 1. Економічний зміст, склад і класифікація необоротних активів.
 • 2. Оцінка та переоцінка необоротних активів .
 • 3. Документальне оформлення операцій руху необоротних активів.
 • 4. Організація аналітичного і синтетичного обліку необоротних активів
 • 5. Облік орендованих необоротних активів
 • 6. Облік нематеріальних активів
 • 7. Облік витрат на ремонт
 • 8. Облік витрат на капітальне будівництво, дообладнання, реконструкцію, модернізацію.
 • 9. Облік зносу необоротних активів.
 • 10. Інвентаризація необоротних активів.

Використані джерела

 • 1. Інструкція з обліку необоротних активів бюджетних установ. Наказ Держказначейства України від 17.07. 2000. № 64 в редакції наказу ДКУ № 30 від 21 лютого 2005 року.
 • 2. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ. Наказ Держказначейства та Міністерства економіки від 10.08.2001 року № 142/181.
 • 3. Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів. Наказ Головного управління Держказначейства України та Держкомстату від 2.12.97. № 125/70.
 • 4. Про нарахування зносу на необоротні активи бюджетних установ. Лист Державного казначейства України від 20.12.05. року № 07-04/2362-11163.

Економічний зміст, склад і класифікація необоротних активів

Для забезпечення діяльності бюджетних установ та високоякісного надання послуг вони повинні бути забезпечені засобами праці - необоротними активами.

В бюджетних установах основні засоби не створюють матеріальні блага, а тому не є засобами виробництва і використовуються як основні засоби невиробничого призначення.

Необоротні активи - це сукупність матеріально-речових і нематеріальних цінностей та об'єктів, які належать установі, забезпечують її функціонування і мають очікуваний термін корисної дії чи експлуатації понад один рік.

Термін корисної експлуатації встановлюється міністерством за відомчою підпорядкованістю або (якщо нормативні документи відсутні) самостійно бюджетною установою при придбанні об'єкта. При встановленні терміну корисної експлуатації необхідно враховувати очікуване використання активу, очікуваний фізичний знос, а також інформацію приведену в паспорті чи довідкових даних.

Відповідно до Інструкції № 30 у складі необоротних активів обліковуються:

Земельні ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель, будинки, споруди, передавальні пристрої, робочі і силові машини і обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар, обчислювальна техніка, робоча та продуктивна худоба, багаторічні насадження, музейні цінності, експонати зоопарків, виставок, бібліотечні фонди, знаряддя лову, спеціальні інструменти та спеціальне пристосування, білизна, постільні речі, одяг та взуття, тимчасові нетитульні споруди, природні ресурси, інвентарна тара, матеріали довготривалого використання з науковою метою, авторські та суміжні з ними права, права користування природними ресурсами, майном, об'єкти промислової власності, інші матеріальні та нематеріальні активів довготривалого використання. Класифікація необоротних активів представлена на рис. 5.

Класифікація необоротних активів бюджетних установ відрізняється від класифікації необоротних активів госпрозрахункових підприємств. По-перше, в якості важливої класифікаційної ознаки виступають такі як, джерела придбання, функціональне призначення активів, право власності, матеріальна форма та інші. Всі ці ознаки мають вплив на організацію їх обліку.

Класифікація необоротних активів бюджетних установ

З метою бухгалтерського обліку необоротні активи поділяються на три групи:

 • - основні засоби;
 • - інші необоротні матеріальні активи;
 • - нематеріальні активи.

До основних засобів належать матеріальні активи, які використовуються установою багаторазово і безперервно в процесі виконання основних функцій, надання послуг, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більше одного року і вартість яких без податку на додану вартість та інших платежів перевищує 1000 гривень за одиницю (комплект).

Інші необоротні матеріальні активи - усі інші необоротні активи, що мають матеріальну форму й не ввійшли до переліку основних засобів. Вони обліковуються на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи". Нематеріальні активи - активи, що не мають фізичної та/або матеріальної форми незалежно від вартості і використовуються установою в процесі виконання основних функцій більше одного року. Для їх обліку призначений рахунок 12 "Нематеріальні активи".

Облікова класифікація необоротних активів поглиблюється відкриттям до синтетичних рахунків 10, 11 та 12 субрахунків, на яких обліковуються економічно однорідні активи. Крім того, в межах субрахунку визначені підгрупи необоротних активів, які є обов'язковими при віднесенні об'єкта до облікової групи, присвоєнні інвентарного номера та нарахуванні зносу. Перелік субрахунків та підгруп необоротних активів передбачені Планом рахунків та інструкцією з його використання.

За функціональним призначенням необоротні активи поділяються на основні, допоміжні. Функціональне призначення необоротних активів - це сфера обслуговування діяльності установи. Ті необоротні активи, що призначені для використання їх при виконанні статутних функцій є основними (навчальні, лікарняні, лабораторні корпуси, навчальне, медичне, лабораторне, наукове обладнання, книгосховища тощо). Допоміжні необоротні активи використовуються з метою забезпечення виконання основних функцій. До них належать: адміністративні корпуси, транспортні засоби адміністративного призначення, канцелярське і господарське обладнання управлінських структурних підрозділів.

На організацію обліку необоротних активів ця класифікація впливу не має. А віднесення об'єктів до основних чи допоміжних встановлюється установою для управлінських цілей.

За матеріально-речовою формою розрізняють:

 • - матеріальні необоротні активи;
 • - нематеріальні активи.

Матеріальні активи мають речову форму та обліковуються на рахунках 10 "Основні засоби" та 11 "Інші необоротні матеріальні активи". До нематеріальних відносяться активи, що не мають матеріальної форми: авторські права, права користування майном, природними ресурсами, тощо. Для їх обліку виділений окремий рахунок 12 "Нематеріальні активи", де вони обліковуються за субрахунками, а в її межах ще і за підгрупами.

За ступенем використання вирізняють діючі та недіючі.

Діючі активи - це такі, що використовуються в діяльності установи. Окремі активи можуть бути на складі в запасі, або ж не експлуатуватись у зв'язку з модернізацією, капітальним ремонтом тощо. Такі об'єкти є недіючими. Методика обліку активів, як діючих так і не діючих не відрізняється.

За належністю виділяють власні та орендовані необоротні активи.

До власних активів належать, ті що отримані установою з різних джерел відповідно до законодавства та зараховані на баланс установи. При їх надходженні кожному окремому об'єкту присвоюється інвентарний номер та відкривається інвентарна карта обліку основних засобів.

При недостатності окремих видів необоротних активів, установа має право орендувати їх на підставі договору оренди. При цьому власні необоротні активи та придбані за угодою фінансової оренди обліковуються в балансі на відповідних рахунках, а отримані в операційну оренду - поза балансом. Об'єкти операційної оренди не є власністю установи і обліковуються на забалансовому рахунку 01 "Орендовані необоротні активи".

За джерелами придбання в обліку виокремлюються необоротні активи придбані за кошти загального та спеціального фонду.

Джерела придбання необоротних активів є визначальною характеристикою при відображення в обліку необоротних активів. Адже, одночасно з оприбуткуванням необоротних активів в обліку здійснюється другий запис по відображенню фактичних видатків та створенню фондів в необоротних активах.

Потребує детальнішої уваги виділення економічно однорідних груп необоротних активів всередині субрахунків, які називають підгрупами.

Ця класифікація використовується для організації аналітичного обліку та для встановлення норм зношення об'єктів.

Склад і класифікація необоротних активів за обліковими групами та підгрупами представлено в наступній таблиці:

Таблиця 50

Склад і класифікація необоротних активів за їх економічним змістом

№ субрахунку та його назва

Номер підгрупи та її зміст

10 "Основні засоби"

101 "Земельні ділянки"

Не встановлено

102 "Капітальні витрати на поліпшення земель"

Не встановлено

103 "Будинки та споруди"

 • 1) будинки виробничо-господарського призначення, зайняті органами управління, соціально-культурними (будівлі учбових закладів, лікарень, поліклінік і амбулаторій, будинків інтернатів для престарілих та інвалідів, дитячих закладів, бібліотек, клубів, музеїв, науково-дослідних інститутів, лабораторій тощо) та іншими установами;
 • 2) будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання;
 • 3) водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам'ятники, загорожі парків, скверів і загальних садів тощо.

104 "Машини та обладнання"

 • 1) силові машини та обладнання;
 • 2) робочі машини та обладнання;
 • 3) вимірювальні прилади;
 • 4) регулюючі прилади та пристрої;
 • 5) лабораторне обладнання;
 • 6) обчислювальна техніка;
 • 7) медичне обладнання;
 • 8) комп'ютерна техніка і її комплектуючі;
 • 9) інші машини та обладнання.

Продовження табл. 50

105 "Транспортні засоби"

 • 1) рухомий склад залізничного, водного, автомобільного транспорту;
 • 2) рухомий склад повітряного транспорту;
 • 3) гужовий транспорт;
 • 4) виробничий транспорт (електрокари, мотоцикли, моторолери, велосипеди та

ін);

5) усі види спортивного транспорту.

106 "Інструменти, прилади та інвентар"

 • 1) лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями необхідними для трансформації (перетворення) і передачі електроенергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача;
 • 2) інструменти - механічні та немеханічні знаряддя праці загального значення а також прикріплені до машин предмети, які слугують для обробки матеріалів (електродрелі, гайковерти та ін.);
 • 3) виробничий інвентар та приладдя: робочі столи, верстаки, кафедри, парти, та інші, обладнання з охорони праці. Предмети технічного значення (світлокопіювальні рами та ін.);
 • 4) господарський інвентар - предмети конторського та господарського облаштування: конторська обстановка, дивани, столи, крісла, друкарські машини, розмножувальна апаратура, палатки, інший господарський інвентар.

107 "Робочі і продуктивні тварини"

 • 1) робоча худоба;
 • 2) продуктивна і племінна худоба;
 • 3) службові собаки;
 • 4) декоративні тварини;
 • 5) піддослідні тварини (собаки, щури, морські свинки та ін).

108 "Багаторічні насадження" Не передбачено

Продовження табл. 50

109 "Інші основні засоби"

 • 1) сценічно-постановочні засоби вартістю понад 10 грн за одиницю(декорації, меблі і реквізити, бутафорії, театральні і національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки);
 • 2) документація з типового проектування незалежно від вартості;
 • 3) навчальні кінофільми, магнітні диски і стрічки, касети.

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

111"Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок"

 • 1) музейні цінності (незалежно від вартості) крім предметів мистецтва та природознавства, старовини і народного побуту та експонатів наукового, історичного і технічного значення, які обліковуються у порядку, встановленому для обліку цих цінностей у державних музеях;
 • 2) експонати тваринного світу в зоопарках та інших аналогічних установах незалежно від вартості.

112 "Бібліотечні фонди"

Не встановлено

113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи"

Не встановлено

114 "Білизна, постільні речі, одяг та взуття"

 • 1) білизна (сорочки , халати);
 • 2) постільні речі (матраци, подушки, наволочки та ін);
 • 3) одяг і обмундирування;
 • 4) взуття, включаючи спеціальне (черевики, чоботи, сандалі, валянки та ін);
 • 5) спортивний одяг і взуття.

115 "Тимчасові нетитульні споруди"

Не встановлено

116"Природні ресурси"

Не встановлено

117 "Інвентарна тара"

Не встановлено

118 "Матеріали довгострокового використання"

Не встановлено

Продовження табл. 50

119"Необоротні матеріальні активи спеціального призначення"

Не встановлено

12 "Нематеріальні активи"

121 "Авторські та суміжні з ними права"

Не встановлено

122 "Інші нематеріальні активи"

Не встановлено

Основними завданнями обліку необоротних активів є:

 • 1 - своєчасне і повне документальне оформлення і відображення в облікових регістрах надходження, переміщення і вибуття основних засобів;
 • 2 - контроль за збереженням та ефективним використанням кожного об'єкта;
 • 3 - нарахування зносу відповідно до чинних норм і правил;
 • 4 - повне відображення витрат на ремонт і модернізацію;
 • 5 - достовірна оцінка їх в звітності;
 • 6 - точне визначення результатів ліквідації необоротних активів;
 • 7 - отримання інформації та забезпечення нею користувачів для визначення розрахунково-аналітичних показників установи.

Необоротні активи надходять в установу з різних джерел: придбання за кошти, що передбачено кошторисом, безоплатні отримання тощо.

Витрати по придбанню необоротних активів відображаються за кодами:

 • 2110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування";
 • 2120 "Капітальне будівництво";
 • 2130 "Капітальний ремонт";
 • 2140 "Реконструкція та реставрація".

Відповідно до Закону "Про власність" від 07.02.91 № 697-ХІІ, майно, що обліковується на балансі бюджетних установ, належить їм на правах оперативного управління, для виконання нею своїх функцій. Це означає, що розпоряджатись майном установа не має самостійного права. Тому всі операції з вибуття основних засобів дуже жорстко регулюються законодавством.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >