< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Внутрішній аудит та контроль у системі казначейства

Загальна характеристика державного внутрішнього фінансового контролю

Важливим інструментом державного управління, що дає змогу досягти виконання поставлених завдань та зменшити кількість проблемних питань, пов'язаних з діяльністю органів державного і комунального сектора, є державний внутрішній фінансовий контроль. Визначальні принципи організації та функціонування державного внутрішнього фінансового контролю в системі органів державного і комунального сектора окреслені в Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2005 р. № 158.

Згідно з Концепцією державний внутрішній фінансовий контроль повинен забезпечити належне (законне, економічне, ефективне, результативне та прозоре) управління державними фінансами і розглядається як сукупність трьох складових: внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту та їх гармонізації2.

Базовим принципом державного внутрішнього фінансового контролю є чітке розмежування внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту.

Внутрішній контроль - інструмент управління, що дає змогу керівництву органів державного і комунального сектора перевірити стан виконання завдань органу. Метою цього процесу є забезпечення достатньої впевненості керівництва зазначених органів у досягненні належного рівня економії, ефективності і результативності діяльності відповідно до поставлених завдань; достовірності фінансової, статистичної й управлінської звітності; дотриманні встановлених законодавством та керівництвом норм і правил; належному захисті активів від втрат.

Внутрішній контроль як елемент управлінської діяльності покликаний допомогти керівництву органу в досягненні поставлених цілей і тому не повинен розглядатися як окрема система органів державного і комунального сектора. Внутрішній контроль також повинен давати змогу викладати управлінське судження та виявляти ініціативу з метою підвищення ефективності і результативності діяльності.

Основою внутрішнього контролю (за термінологією ЄС - фінансове управління і контроль) є відповідальність керівника за управління та розвиток органу в цілому.

Внутрішній аудит - діяльність з надання незалежних та об'єктивних рекомендацій і консультацій, спрямована на удосконалення діяльності органів державного і комунального сектору, підвищення ефективності процесів управління. Він сприяє досягненню ними мети та забезпечує функціонування системи управління у спосіб, який максимально знижує ризик шахрайства, марнотратства, допущення помилок чи нерентабельності.

Внутрішній аудит, який проводиться в рамках бюджетної політики держави, законодавчо закріплений в ст. 26 Бюджетного кодексу України, що забезпечує його стандартизацію та єдині принципи здійснення у бюджетній сфері. Згідно з Кодексом, внутрішній аудит є діяльністю підрозділу внутрішнього аудиту в бюджетній установі, спрямованою на вдосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності бюджетної установи та підвідомчих їй установ, поліпшення внутрішнього контролю.

Сфера застосування внутрішнього аудиту в Україні охоплює три напрями діяльності:

  • - аудит ефективності - передбачає оцінку діяльності установи щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування та результативності виконання бюджетних програм, якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, а також ризиків, які негативно впливають на діяльність установи;
  • - фінансовий аудит - оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку;
  • - аудит відповідності - оцінка діяльності установи в частині відповідності дотримання законів, інших нормативно-правових актів, процедур, або інших вимог щодо стану збереження активів, інформації та управління державним майном.

Основні засади здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту та порядок утворення підрозділів внутрішнього аудиту визначаються Кабінетом Міністрів України.

Внутрішній аудит проводиться уповноваженим самостійним підрозділом, підпорядкованим безпосередньо керівництву органу, але функціонально незалежним від нього, в самому органі або в межах його системи управління.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >