< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Національна депозитарна система України

Ключовими питаннями теорії та практики цінних паперів є питання, пов'язані з передачею права власності на цінні папери та прав за цінними паперами. Передача вказаних прав відбувається різними способами, в залежності від видів цінних паперів.

Емісійні цінні папери. Передача права власності на емісійні цінні папери та прав за ними здійснюється в Національній депозитарній системі України (далі - НДСУ) за допомогою виконання своїх функцій, пов'язаних із здійсненням професійної діяльності на ринку цінних паперів (що розглядалося вище) учасниками НДСУ, які є одночасно учасниками ринку цінних паперів. Структура та порядок взаємодії учасників НДСУ з передачі права власності на емісійні цінні папери та прав за ними буде розглянуто нижче.

Неемісійні цінні папери, зокрема векселя, передаються новому власнику за окремими правилами (шляхом вчинення індосаменту). Права за простим векселем не передаються. Будь-який переказний вексель, навіть виданий без прямого застереження про наказ, може бути переданий шляхом індосаменту. Тому векселя не передаються шляхом обліку в системі реєстру власників іменних цінних паперів або у системі депозитарного обліку прямими учасниками НДСУ.

Функції НДСУ

НДСУ має забезпечити виконання таких завдань:

 • - стандартизацію обліку цінних паперів згідно з міжнародними стандартами;
 • - уніфікацію документообігу щодо операцій з цінними паперами і нумерацію цінних паперів, розміщених в Україні згідно з міжнародними стандартами;
 • - відповідальне зберігання всіх видів цінних паперів як у "документарній", так і в "бездокументарній" формах;
 • - реальну поставку з рахунку в цінних паперах з одночасною оплатою грошей відповідно до розпоряджень клієнтів;
 • - акумулювання доходів за цінними паперами та їх розподіл за рахунками;
 • - регламентацію та обслуговування механізмів позики та застави цінних паперів;
 • - надання послуг щодо виконання обов'язків номінального утримувача іменних цінних паперів;
 • - розробку, впровадження, обслуговування і підтримку комп'ютеризованих систем обслуговування обігу рахунків у цінних паперах і здійснення грошових виплат, пов'язаних з банківськими та/або з іншими системами грошового клірингу на щоденній чи іншій регулярній основі.

Учасники НДСУ

Згідно зі ст. 1 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" учасники НДСУ поділяються на прямих та опосередкованих:

 • - прямі учасники - депозитарії, клірингові депозитарії, зберігачі, реєстратори власників іменних цінних паперів (далі - реєстратори);
 • - опосередковані учасники - організатори торгівлі цінними паперами, банки, торговці цінними паперами та емітенти.

Для правильного розуміння цього поділу слід зробити кілька застережень, які, на жаль не відображені в законі. Так, до прямих учасників НДСУ віднесено реєстраторів. Однак реєстри власників іменних цінних паперів ведуть реєстроутримувачі, під якими слід розуміти як реєстраторів, так і емітентів, які ведуть власний реєстр. Тому буде правильніше до прямих учасників НДСУ віднести не реєстраторів, а реєстроутримувачів.

Уточнення потребують також опосередковані учасники. Так, банки можуть бути як прямими учасниками НДСУ, виконуючи функції зберігача або реєстроутримувача, так і опосередкованими учасниками НДСУ, виконуючи функції торговця цінними паперами, а акціонерні банки - ще й емітента.

Крім того, банки виконують свою звичайну функцію - забезпечення грошового обігу при виконанні оплатних договорів щодо цінних паперів. Ця функція має надзвичайно велике значення при розрахунково-кліринговій діяльності, коли банківська система та НДСУ повинні працювати як одне ціле, забезпечуючи поставку цінних паперів проти їх оплати (за правилом Т+3 або й менше, де Т - день торгів на організованому ринку, а 3 - кількість днів для проведення клірингу та розрахунків).

На жаль до числа учасників НДСУ не включені інвестори. Таке упущення є досить серйозним, враховуючи, що друга сторона зобов'язання за цінним папером - емітент - входить до числа опосередкованих учасників НДСУ. Нижче буде показано, що як емітенти, так і інвестори беруть активну участь в функціонуванні НДСУ хоча б тому, що для них, для їх зручності, ця система і створена.

Згідно Закону "Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", та уточнень, наведених вище, прямі учасники НДСУ складають два рівні:

 • 1) нижній рівень - зберігачі та реєстроутримувачі;
 • 2) верхній рівень - Національний депозитарій України (далі - НДУ), депозитарії та клірингові депозитарії.

Цінні папери, які обліковуються в НДСУ

Депозитарні установи здійснюють депозитарну діяльність щодо емісійних цінних паперів, розміщених в:

 • 1) "бездокументарній" формі, таких як акції, облігації підприємств, облігації внутрішніх державних і місцевих позик, інвестиційні сертифікати, інші цінні паперів за окремим рішенням ДКЦПФР;
 • 2) "документарній" формі іменних цінних паперів або цінних паперів на пред'явника, таких як, акції, облігації підприємств, інвестиційні сертифікати, ощадні сертифікати, інші цінних паперів за окремим рішенням ДКЦПФР.

Депозитарні установи здійснюють депозитарну діяльність щодо розміщених в "документарній" формі таких цінних паперів на пред'явника, як облігації внутрішньої державної позики, облігації місцевих позик та казначейського зобов'язання України.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >