< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тенденції розвитку страхового ринку України

Особливістю українського страхового ринку є те, що він останніми роками розвивався на фоні зростання макроекономічних показників (ВВП, доходів населення), формування фінансового ринку. Останнім часом в Україні відбувся перехід до розуміння страхового ринку як механізму розвитку.

На початок 2007 р. в Україні функціонувало 411 страхових компаній, 55 з яких - компанії страхування життя. Сумарний статутний капітал учасників досяг у 2004 р. позначки 8391,2 млн грн, тобто на одну компанію припадає близько 20 млн грн. Однак 120 страховиків не змогли виконати нормативів статутного капіталу.

Для українського ринку характерний суттєвий дисбаланс між різними учасниками ринку. На жаль, доходи від страхування громадян є значно меншими за доходи від корпоративного сектору. Так, обсяги зібраних страхових премій з корпоративного сектору становлять близько 80 % всіх зібраних премій на ринку.

Простежується й дисбаланс у галузевому розрізі. На частку страхування життя припадає лише 3,3 % зібраних премій, хоч і спостерігається тенденція до незначного зростання цієї частки (2,6 % у 2005 p.). Ця тенденція є тривожною для українського ринку, адже свідчить про дуже низьку платоспроможність населення. Зниження обсягів страхування життя провокує зниження у страхових компаній обсягів довгострокових інвестиційних ресурсів.

До того ж ринок страхування життя характеризується незначним рівнем конкуренції - 3 провідні компанії отримали

58,5 % страхових премій, що були зібрані на ринку, 10 провідних компаній - 90,1 %,

Особливістю українського ринку е суттєве щорічне зростання обсягів зібраних страхових премій за період 2000-2004 рр. (зростання становило в середньому 100 % за рік). Негативні тенденції намітились у 2006 р. - обсяги страхових премій зменшились на 34 %, 2006 р. характеризувався збільшенням премій на 7,6 %. Однак, незважаючи на значний потенціал розвитку страхового ринку України, співвідношення страхових премій до ВВП за результатами 2006 р. становило лише 2,6 % (найвище значення показника спостерігалось у 2004 р. - 5,6 %), тоді як у розвинених країнах цей показник становить 8-12%.

Серед ризикових видів страхування неодмінно слід виділити добровільне майнове страхування. На його частку припадає 80,4 % усіх зібраних страхових премій на ринку України. При цьому необхідно зазначити, що більшу частку в структурі добровільного майнового страхування все ще становить "фінансове страхування".

Обсяги страхових виплат за період з 2002 по 2007 р. збільшились у 4,78 раза. Проте характерною рисою вітчизняного ринку є тенденція до незначного рівня відносного показника обсягів виплат до обсягів зібраних премій. Станом на 2007 р. цей показник становив лише 18,8 %, хоча й набув позитивної тенденції до зростання починаючи з 2004 р., коли спостерігався найнижчий рівень (7,9 %). Водночас на розвинених ринках цей показник коливається в межах 80-95 %.

Обсяги сформованих страхових резервів також мають тенденцію до зростання, однак вони, як правило, короткострокові і представлені в основному грошовими коштами на депозитних рахунках у банках (46 % резервів) та цінними паперами (20 % резервів).

Загалом страховому ринку України властиві такі тенденції: темпи зростання значно випереджають темпи збільшення макроекономічних показників; реально зростають обсяги страхових операцій з усіх видів страхування; відбуваються структурні зміни на користь добровільних видів страхування; зростає фінансова надійність страховиків; низький рівень збитковості страхових компаній свідчить про невиконання страховиками основної функції - покриття втрат страхувальників; низькі обсяги страхування життя, в структурі зібраних премій страхування життя становить лише 3,3 %, наявна стійка тенденція до зниження цієї частки.

Обмежують можливості страхового ринку такі чинники:

 • o низька платоспроможність населення;
 • o низький рівень компенсації втрат;
 • o недовіра населення до страхування;
 • o відсутність цілеспрямованої державної політики у галузі страхування;
 • o слабкий розвиток інфраструктури страхового ринку;
 • o низький рівень кваліфікації кадрів;
 • o відсутність надійних довгострокових інструментів для розміщення страхових резервів;
 • o низький рівень капіталізації страховиків.

Висновки

 • 1. Страховий ринок - це особливе соціально-економічне середовище, форма економічних відносин, де об'єктом купів-лі-продажу є страховий захист, формуються попит та пропозиція на нього.
 • 2. Страховий ринок характеризується єдністю двох систем: внутрішньої системи, яка є повністю керованою страховиком, та зовнішнього оточення, що має суттєвий вплив на внутрішню систему й обмежує її.
 • 3. Страховий ринок може бути класифікований за багатьма критеріями: за галузевим критерієм, масштабом, доступністю, співвідношенням попиту та пропозиції, за критерієм форм власності тощо.
 • 4. На страховому ринку функціонують основні учасники страхових правовідносин - страховики та страхувальники; учасники, що формують інфраструктуру страхового ринку: страхові посередники (агенти, брокери) та особи, до функцій яких входить оцінка ризиків на різноманітних стадіях задоволення страхового захисту (аварійні комісари, диспашери, актуарії).
 • 5. Страховий ринок України характеризується стрімким, тривалим зростанням за багатьма параметрами (обсяги страхових премій, страхових виплат, обсяги сформованих резервів), вдосконаленням структури ринку на користь добровільного страхування, зростанням фінансової надійності страховиків.

в. Ринок страхування життя знаходиться в зародковому стані, обсяги такого страхування є занизькими.

7. Серед факторів, що стримують розвиток страхового ринку, виокремлюють: низький платоспроможний попит на страхові продукти, низьку страхову культуру населення, низький рівень страхових виплат, відсутність єдиної державної стратегії розвитку страхового ринку, нерозвиненість фінансового, зокрема, фондового ринку.

Навчальний тренінг

Основні терміни і поняття

Страховий ринок; структура страхового ринку; внутрішня система страхового ринку; зовнішнє оточення страхового ринку; інфраструктура страхового ринку; страховик; кептивні страхові компанії; перестрахові організації; страхувальник; страхові посередники; аварійний комісар; диспашер; актуарій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >