< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік інших довгострокових зобов'язань

До складу інших довгострокових зобов'язань відносяться виплати працівникам по закінченні трудової діяльності, інші довгострокові виплати працівникам, забезпечення, заборгованість дочірнім та материнським підприємствам тощо. Оскільки термін дії таких зобов'язань становить більше дванадцять Місяців, то для оцінки і відображення їх у звітності застосовують ряд припущень та дисконтування грошових потоків.

Довгострокові зобов'язання, які виникають у зв'язку з довгостроковими виплатами працівникам, повинні бути сплачені в повному обсязі на протязі терміну, що перевищує дванадцять місяців з дати нарахування цих зобов'язань. Сюди відносяться виплати по закінченні трудової діяльності (пенси, страхування життя, медичне обслуговування, інші виплати), інші довгострокові виплати працівникам (виплати за вислугу років, з нагоди ювілеїв, компенсації за період відсутності тощо), виплати частки прибутку та премії та ін.

Загальні вимоги щодо обліку виплат працівникам та відображення інформації про них у фінансовій звітності розкриваються у МСБО 19 "Виплати працівникам".

Виплати по закінченні трудової діяльності включають пенсії, страхування життя, медичне обслуговування тощо, величина і порядок нарахування яких визначаються відповідними програмами. Програма виплат є угодою між підприємством і працівником, у відповідності до якої працівникові здійснюються ці виплати після закінчення трудової діяльності. Ці програми поділяються на програми з визначеним внеском і програми з визначеною виплатою.

Програми з визначеним внеском передбачають сплату фіксованих внесків до фонду, який є окремою юридичною особою. Цими внесками обмежується юридичне чи конструктивне зобов'язання підприємства і визначається розмір виплат працівникам по закінченні трудової діяльності. Всі ризики (актуарний та інвестиційний) у даному випадку припадають на працівника. Актуарний ризик полягає у можливості отримання менших виплат, ніж очікувані, а інвестиційний - у можливій недостатності інвестованих активів для забезпечення очікуваних виплат.

Програма з визначеними виплатами передбачає щорічне відрахування підприємством суми, яка пов'язана з відомими майбутніми виплатами пенсій, виходячи з реальної кількості працівників. Розрахунок величини внеску поточного року є одним із найбільш складних завдань для облікових працівників. Для цього використовуються різні методи підрахунку цієї величини.

На суму відрахувань поточного року, визначену із застосуванням відповідних методів, робиться запис:

Витрати на пенсійне забезпечення Грошові кошти (або Пенсійні зобов'язання)

В більшості випадків основна частина пенсій працівникам виплачується підприємством-роботодавцем відповідно до пенсійної програми. Кошти для виплати пенсій нагромаджуються за рахунок відрахувань підприємств і частини утримань із заробітної плати працівників.

До інших довгострокових виплат працівникам відносять компенсації за Період відсутності, виплати за вислугу років, з нагоди ювілеїв, через тривалу непрацездатність, виплати частки прибутку та премії, відстрочені компенсації.

Забезпечення - це зобов'язання з не визначеним терміном або сумою.

Вони виникають лише тоді, коли підприємство має теперішню заборгованість, яка виникла в результаті минулих подій.

Критерії визнання і методи оцінки забезпечень та непередбачених зобов'язань, а також порядок розкриття інформації про них у фінансовій звітності розглядаються у МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи'9.

На відміну від інших зобов'язань, забезпечення передбачають існування невизначеності щодо терміну або суми майбутніх витрат, необхідних для погашення зобов'язань. Через те вони можуть відображатися у балансі у складі короткострокових або довгострокових зобов'язань, за умови, що їх можна буде достовірно їх погашення буде необхідне вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди.

Забезпечення включають: забезпечення на виплату відпусток працівникам, забезпечення на додаткове пенсійне забезпечення, забезпечення щодо податків на прибуток, забезпечення щодо гарантійного ремонту, забезпечення реструктуризації, забезпечення на захист довкілля тощо.

Непередбачені зобов'язання не визнаються як зобов'язання в балансі, оскільки вони є можливими зобов'язаннями (потрібно ще підтвердити чи будуть вони мати місце насправді) і нема змоги оцінити реальну суму заборгованості. У майбутніх періодах у зв'язку зі зміною певних обставин зобов'язання, яке розглядалося як непередбачене може бути визнане як забезпечення. Наприклад, по судовому позову до підприємства, ймовірність задоволення якого була оцінена юристами на рівні 10 %, було прийнято позитивне рішення судом щодо його задоволення. Тобто виникла подія, яка створює зобов'язання і вимагає визнання його у фінансовій звітності.

У такому випадку забезпечення визнається у фінансових звітах за той період, у якому відбулася така зміна обставин. В інших випадках непередбачені зобов'язання відображаються на позабалансових рахунках за обліковою ціною і інформація про них, розкривається у примітках до фінансової звітності.

В обліковій практиці підприємств зарубіжних країн мають місце також випадки переоформлення короткострокових зобов'язань на довгострокові, тобто рефінансування зобов'язань. Це може відбуватися у випадках скрутного фінансового становища і нестачі оборотних коштів. Проте підприємство-боржник має право показати у фінансовій звітності короткострокове зобов'язання як довгострокове за умови, що на дату подання звітності це підприємство може реально домовитись зі стороною, перед якою воно має це зобов'язання, про відтермінування його оплати на декілька звітних періодів або з третьою стороною, яка погоджується погасити цю короткострокову заборгованість в обмін на її довгострокове зобов'язання. Такі домовленості повинні бути засвідчені документально із підтвердженням зобов'язання не переривати дану угоду.

У випадку конвертації короткострокових зобов'язань у довгострокові в примітках до фінансових звітів повинна бути відображена така інформація:

загальний опис фінансової угоди про рефінансування;

умови довгострокового зобов'язання, яке прийняло на себе підприємство, замість короткострокового;

якщо погашення короткострокової заборгованості відбувається шляхом передачі кредитору акцій підприємства, то необхідно описати види цих акцій, номінальну вартість та інші умови розміщення у кредитора.

За умови дострокового погашення довгострокового зобов'язання, якщо це не було передбачено початковою угодою сторін (для підтримання резервного фонду із забезпечення позики) та не пов'язано з конвертацією облігацій у акції, прибутки або збитки, що виникають при цьому розглядаються як екстраординарні. При цьому відображається закриття (повністю або частково) рахунків обліку довгострокового зобов'язання і відповідна передача грошових коштів чи інших активів або боргових зобов'язань в рахунок дострокового погашення боргу. Також, крім підрахунку витрат на виплату відсотків, суми знижки або премії та визначення екстраординарного прибутку або збитку у примітках до фінансової звітності описується джерело і характер коштів, використаних для дострокового погашення заборгованості, вплив фінансового результату цієї операції на прибутковий податок підприємства та рівень звільненого від податків екстраординарного прибутку чи збитку в розрахунку на одну акцію.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >