< Попер   ЗМІСТ   Наст >

КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТІВ, ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ, БОРГУ

КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ЗА ДОХОДАМИ

Учасники процесу виконання бюджетів за доходами, їх повноваження

Дохідна частина бюджету будь-якого рівня виконується на основі поступлень податкових і неподаткових платежів, що сплачуються юридичними і фізичними особами, надходжень з інших джерел. У процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами задіяні чотири основні групи учасників:

 • - суб'єкти управління бюджетною системою;
 • - органи оперативного управління бюджетними коштами;
 • - платники податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджетів;
 • - органи грошово-кредитного регулювання.

Суб'єкти управління бюджетною системою в особі Президента України, Верховної Ради України, Верховної Ради АР Крим, Кабінету Міністрів України та органів місцевого самоврядування шляхом прийняття (місцеві державні адміністрації та виконавчі органи місцевих рад) в межах своїх повноважень відповідних законодавчих і нормативних актів визначають джерела доходів бюджетів, встановлюють перелік податків, зборів та інших обов'язкових платежів і механізм їх зарахування до державного та місцевих бюджетів, визначають загальний порядок виконання бюджетів за доходами та здійснення міжбюджетних відносин, створюючи таким чином підґрунтя, без якого неможливо забезпечити здійснення безпосередньо операцій з виконання бюджетів органами оперативного управління бюджетними коштами.

Важливу роль у процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами відіграють органи оперативного управління бюджетними коштами, зокрема органи доходів і зборів, фінансової інспекції, державної казначейської служби, фінансові органи. Ці органи забезпечують мобілізацію доходів і зарахування їх до відповідних бюджетів.

Розподіл бюджетних повноважень органів оперативного управління бюджетними коштами у процесі виконання дохідної частини державного та місцевих бюджетів здійснюється наступним чином:

Фінансові органи:

 • - забезпечують складання державного та місцевих бюджетів;
 • - здійснюють загальну організацію та управління виконанням бюджетів, координують діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
 • - затверджують розписи доходів загального та спеціального фондів державного та місцевих бюджетів, вносять зміни до розписів упродовж року у випадку прийняття відповідними радами рішень про внесення змін до бюджетів;
 • - надають органам казначейства розписи доходів державного та місцевих бюджетів та довідки про внесення змін до них;
 • - здійснюють прогнозування та аналіз дохідної частини бюджетів;
 • - забезпечують підготовку офіційних висновків з метою внесення змін до рішень про місцеві бюджети;
 • - готують інформацію про виконання державного та місцевих бюджетів та направляють їх місцевим органам державної виконавчої влади та органам місцевого самоврядування;
 • - аналізують звітність про виконання державного та місцевих бюджетів та готують пропозиції за наслідками аналізу;
 • - проводять звірку надходжень до державного та місцевих бюджетів з відповідними органам доходів і зборів та державної казначейської служби.

Органи доходів і зборів:

 • - забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження податків, зборів та інших обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів;
 • - здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства, за справлянням і надходженням до бюджетів податків та обов'язкових платежів;
 • - здійснюють облік надходжень до бюджетів у розрізі платників податків та кодів класифікації доходів бюджету;
 • - ведуть облік платників податків та інших обов'язкових платежів, складають списки платників податків та подають їх до органів казначейства та фінансових органів;
 • - повідомляють платникам реквізити відкритих в органах казначейства рахунків для зарахування до бюджетів податків та обов'язкових платежів;
 • - формують та подають до органів казначейства висновки про повернення з бюджетів помилково або надміру зарахованих платежів;
 • - здійснюють прогнозування, аналіз надходжень податків та інших обов'язкових платежів, джерел податкових надходжень, вивчають вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на стан надходження доходів до бюджетів;
 • - ведуть пошук джерел додаткових податкових надходжень до бюджетів, розробляють пропозиції щодо збільшення надходжень до бюджетів податків та інших обов'язкових платежів;
 • - здійснюють контроль за додержанням виконавчими органами відповідних рад порядку прийняття й обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджетів;
 • - складають звітність про надходження до бюджетів податків та інших обов'язкових платежів;
 • - проводять звірку надходжень до державного та місцевих бюджетів з відповідними органами казначейства.

Органи державної фінансової інспекції:

 • - проводять наступний контроль за правильністю зарахування платежів до державного та місцевих бюджетів та розмежуванням бюджетних надходжень між рівнями бюджетів;
 • - проводять тематичні перевірки та ревізії виконання бюджетів;
 • - здійснюють контроль за виконанням органами державної виконавчої влади бюджетних повноважень у процесі виконання дохідної частини державного та місцевих бюджетів. Місцеві ради як представницькі органи місцевого самоврядування: - затверджують відповідні місцеві бюджети, приймають рішення про внесення змін до них;
 • - визначають з урахуванням чинного бюджетного і податкового законодавства перелік податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що підлягають зарахуванню до відповідного місцевого бюджету;
 • - приймають рішення про надання платникам пільг зі сплати платежів до місцевого бюджету у передбачених законом випадках;
 • - здійснюють контроль за виконанням відповідних місцевих бюджетів;
 • - заслуховують та затверджують звіти про виконання місцевих бюджетів.

Обласні ради, крім того, забезпечують розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій і субвенцій між обласним, районними бюджетами і бюджетами міст обласного значення; районні ради - між районними бюджетами та бюджетами сіл, селищ і міст районного значення.

Виконавчі органи місцевого самоврядування:

 • - складають проект рішення про бюджет органу місцевого самоврядування і подають його на затвердження відповідній раді;
 • - забезпечують виконання бюджету місцевого самоврядування;
 • - ведуть облік доходів бюджету місцевого самоврядування на підставі виписок з рахунків для зарахування бюджетних надходжень, наданих органом казначейства;
 • - здійснюють контроль за дотриманням зобов'язань щодо платежів до бюджету місцевого самоврядування суб'єктами різних форм власності, які функціонують на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 • - проводять аналіз стану виконання дохідної частини бюджету місцевого самоврядування;
 • - забезпечують зарахування до бюджету додаткових джерел надходжень для покриття тимчасових касових розривів, що виникають при його виконанні;
 • - вносять на розгляд місцевої ради пропозиції щодо внесення змін до рішення про місцевий бюджет;
 • - звітують про виконання бюджету перед відповідною радою.

У випадку, якщо сільською, селищною або міською радою не утворено фінансового органу, виконавчий орган ради виконує, крім того, усі функції, які відповідно до чинного бюджетного законодавства належать до компетенції місцевих фінансових органів.

Місцеві державні адміністрації:

 • - складають проекти обласних, районних та міських (міст Києва та Севастополя) бюджетів та подають їх на затвердження відповідним радам;
 • - забезпечують виконання за доходами та перерахуванням міжбюджетних трансфертів обласних і районних бюджетів, бюджетів міст Києва і Севастополя;
 • - забезпечують надходження в доходи відповідних місцевих бюджетів додаткових дохідних джерел, в тому числі й позичкових, з метою покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання бюджетів;
 • - забезпечують здійснення контролю за відповідністю бюджетному законодавству показників затверджених бюджетів і розписів бюджетів стосовно місцевих бюджетів підвідомчих адміністративно-територіальних одиниць; - звітують про виконання місцевих бюджетів перед відповідними радами. Платники податків, зборів та інших обов'язкових платежів сплачують платежі до державного та місцевих бюджетів в обсязі та в терміни, передбачені чинним бюджетним і податковим законодавством. Установи банків:
 • - приймають від платників грошові кошти у готівковій та безготівковій формах для здійснення розрахунків з бюджетами за податками та обов'язковими платежами;
 • - забезпечують перерахування через систему електронних платежів Національного банку України сплачених платниками готівкою та в безготівковій формі податків та обов'язкових платежів до бюджетів на рахунки, відкриті в головних управліннях казначейства у розрізі кодів бюджетної класифікації доходів;
 • - проводять виплату громадянам готівкою повернених з бюджету органами казначейства сум, надмірно та помилково сплачених податків та інших обов'язкових платежів.

Державній казначейській службі, яка входить до групи органів оперативного управління бюджетними коштами, належить одна з провідних ролей на стадії виконання бюджетів. Участь органів казначейства у процесі касового виконання дохідної частини бюджетів зорієнтована на те, щоб максимально вірно визначити обсяг ресурсної бази бюджету як у цілому, так і за окремими видами доходів в адміністративно-територіальному розрізі. Наявність інформації про обсяг ресурсної бази відповідних бюджетів, рух бюджетних коштів та деталізація їх обліку надає органам державної виконавчої влади та місцевого самоврядування великі можливості для маневрування ресурсами та оперативного контролю за ними.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >