< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інвентаризація малоцінних необоротних активів

Малоцінні необоротні матеріальні активи (МНА), що враховуються на субрахунку 112 "Малоцінні необоротні активи" рахунка 11 "Інші необоротні матеріальні активи", відрізняються від основних засобів тільки обмеженням вартості їх придбання, що відбивається в обліковій політиці підприємства.

Порядок обліку і нарахування амортизації МНА регулюється П(с)БО 7 "ОСНОВНІ ЗАСОБИ", що затверджено наказом Мінфіну від 27.04.2000 р.

№ 92. Інвентаризація МНА проводиться аналогічно інвентаризації основних засобів з оформленням документів по формах інвентаризації основних засобів.

Інвентаризація запасів

Форми документів інвентаризацій запасів і порядок проведення інвентаризацій визначаються не стільки видами, скільки місцезнаходженням (на складі, у дорозі, у виробництві, на відповідальному зберіганні).

Інвентаризація на складі проводиться в присутності матеріально відповідальної особи (осіб) і повного складу інвентаризаційної комісії.

При проведенні інвентаризації на кожен вид матеріальних цінностей, за місцем їх знаходження (стелаж, комірка) заповнюється Інвентаризаційний ярлик за формою № ІНВ - 2 (табл. 13.8).

Таблиця 13.8

Форма № ІНВ-2

Дані про фактичну наявність цінностей із зазначенням найменування, номенклатурного номера, одиниці виміру заносяться в інвентаризаційний опис типової форми № М-21 (табл. 13.9). На кожній сторінці опису повинні бути підписи членів комісії і матеріально відповідальних осіб, а також має записуватися цифрами і словами загальна сума натуральних одиниць, відбитих на даній сторінці.

На останній сторінці опису матеріально відповідальні особи підтверджують, що всі матеріальні цінності враховані і відбиті в інвентаризаційному описі правильно і певністю, жодних пропусків і не занесених в опис предметів немає.

Інвентаризаційні описи складаються в необхідній кількості екземплярів, один із яких видається матеріально відповідальній особі.

У разі, якщо на складі зберігаються ТМЦ інших підприємств, організацій, фізичних осіб, на них складається окремий опис з посиланням на підтверджувальні документи, що свідчать про факт прийняття таких цінностей на відповідальне зберігання (приклад опису, див. табл. 13.10). Один екземпляр належним чином заповненого акта інвентаризації таких ТМЦ у десятиденний термін передається (направляється) їх власнику.

На товари, що знаходяться в дорозі, при інвентаризації також складається окремий акт (див. табл. 13.11). Але комісія повинна переконатися, що такі товари відвантажені постачальником на адресу підприємства. Якщо виявиться, що товари не відвантажені, комісія з'ясовує причину і вживає заходів, щоб виправити ситуацію.

Таблиця 13.9

Типова форма М-21

Таблиця 13.10

Форма № ІНВ-5

Таблиця 13.11

Акт інвентаризації товарів, які знаходяться в дорозі

Інвентаризація ТМЦ у дорозі, оформляється актом, форма якого наведена в табл. 13.12. І знов-таки, комісія повинна перевірити, чи дійсно таке відвантаження відбулося. А на відвантажену покупцям, але неоплачену у встановлений термін продукцію (товари), термін оплати якої не настав, як правило, складаються окремі описи.

Таблиця 13.12

Акт інвентаризації товарів відвантажених

Наведені вище ТМЦ можуть визнаватися такими, якщо вони підтверджені правильно оформленими первинними документами: рахунками постачальників, копіями платіжних вимог (рахунків-фактур), прибутково-видатковими, податковими і товарно-транспортними накладними, охоронними розписками, договорами на відповідальне зберігання та ін.., які надаються покупцям (отримуються від постачальників).

Товарно-матеріальні цінності, що належать даному підприємству, але знаходяться на складах інших підприємств або організацій, перевіряються комісією підприємства-власника ТМЦ, яка повинна вимагати від підприємства, де зберігаються такі ТМЦ, один екземпляр інвентаризаційного опису. До його одержання вартість товарів, що враховується на визначених рахунках балансу, не може підтверджуватися інвентаризаційною комісією підприємства — власника ТМЦ.

Інвентаризаційні описи (акти) здаються в бухгалтерію повністю оформленими під розписку відповідального працівника бухгалтерії, де вони порівнюються із залишками тих самих ТМЦ у бухгалтерському обліку і записуються в порівнювальні відомості результатів інвентаризації (див. табл. 13.13). Порівнювальна відомість призначена для відображення результатів інвентаризації. До неї заносяться тільки ті цінності, по яких встановлено відхилення фактичних даних бухгалтерії в той або інший бік.

Таблиця 13.13

Порівнювальна відомість

До початку роботи зі складання порівнювальної відомості ретельно перевіряється правильність усіх підрахунків, наведених в інвентаризаційних описах або актах. Виявлені в підрахунках або цінах і таксуванні помилки виправляються і завіряються підписами всіх членів комісії і матеріально відповідальних осіб. По цінностях, що знаходяться на відповідальному зберіганні, складається окрема порівнювальна відомість.

Складання порівнювальної відомості супроводжується такими розрахунковими процедурами:

  • — здійснюється взаємний залік надлишків і недостач внаслідок пересортиці;
  • — розрахунок природного зменшення (по товарах, на які передбачені норми природного убутку);
  • — розрахунок вартості нестач, що утворилися з вини матеріально відповідальної особи.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >