< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Страхування фінансових гарантій

Багатоманітність форм торговельно-економічних відносин між суб'єктами господарювання потребує поряд з механізмом страхування наданих кредитів, також використання інших інструментів, спрямованих на фінансове забезпечення кредитних відносин. Таким інструментом на фінансовому ринку є гарантія, що надається одним суб'єктом іншому

Економічний зміст страхування фінансових гарантій полягає у тому, що страховик за дорученням страхувальника бере на себе зобов'язання гарантії та поручительство з його зобов'язань щодо вітчизняних та зарубіжних контрагентів відповідно до договорів страхування.

На відміну від страхування кредитів, де приймають участь дві сторони - страховик та страхувальник, при гарантійному страхуванні - три сторони - боржник, бенефіціар і гарант. Договір страхування фінансових гарантій, або ще його називають договір поручительського страхування, укладається на користь третьої особи.

Боржник - це страхувальник, який виступає у ролі зобов'язаного або замовником та розпорядником гарантії. Він може за відповідну плату (страховий платіж) передати власні зобов'язання перед контрагентами гаранту (страховику), який несе майнову відповідальність перед бенефіціаром

Бенефіціар - це кредитор, який бере гарантію, як забезпечення й має повноваження на отримання оплати зобов'язання. Укладаючи кредитний договір, кредитор прагне мінімізувати власні ризики, у т.ч. й за рахунок одержаної гарантії щодо погашення заборгованості у разі неплатоспроможності боржника. Гарантія дає можливість отримати невиплачені боржником кошти.

Гарант - це страхова компанія, яка бере на себе відповідальність перед бенефіціаром погашати заборгованість боржника у відповідності до договору поручительського страхування.

Страхова сума встановлюється у межах величини боргу, який має сплати гарант бенефіціару у разі неплатоспроможності боржника. Страхові тарифи з надання страхової гарантії, як правило, встановлюються у межах 1-2 % страхової суми.

Урізноманітнення форм та методів страхового захисту фінансово-економічних інтересів як вітчизняних, так і зарубіжних контрагентів створює додаткові стимули до активізації підприємницької діяльності. Завдяки розширенню спектру страхових послуг на фінансовому ринку збільшується приток інвестиційних ресурсів у національну економіку. Адже страхування завжди відіграє стабілізуючу роль для суб'єктів господарювання в умовах ризикогенного середовища.

Добровільне страхування ризику втрати права власності та інших майнових прав (титульне страхування)

З набуттям права власності на нерухомість юридичними та фізичними особами постало питання щодо страхування фінансових ризиків, яке передбачає відшкодування страховою компанією втрат, пов'язаних з реалізацією ризику втрати страхувальником права власності на нерухомість. Це може статися у результаті: порушень у процесі приватизації; продажу за підробленими документами; укладання угоди недієздатним громадянином, неправоздатною юридичною особою та неповнолітнім у віці від 14 до 18 років; укладання угоди під впливом омани, насильства, погрози та збігу важких обставин; помилок при оформленні юридичних документів, у т. ч. при реєстрації права власності; придбання нерухомості, що знаходиться під арештом та під заставою.

Об'єктом страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України, пов'язані з правом власності та іншими майновими правами, що виникли внаслідок укладання страхувальником правочину або на підставі іншого правовстановлюючого документу щодо нерухомого майна, визначеного у договорі страхування.

Страховим ризиком вважається оспорювання або невизнання третіми особами майнових прав страхувальника щодо нерухомого майна, визначеного у договорі страхування за таких обставин:

 • o наявність майнових прав на нерухоме майно в інших осіб, ніж вказані у договорі страхування;
 • o наявність боргового зобов'язання або перешкоди для здійснення права власності;
 • o недійсність зобов'язання за договором застави (іпотеки);
 • o інші ймовірні та випадкові події (обставини), які можуть призвести до втрати або обмеження майнових прав страхувальника на нерухоме майно, під час укладання договору страхування.

Конкретний перелік страхових ризиків, а саме підстав для оспорювання третіми особами майнових прав страхувальника на нерухоме майно по кожному окремому договору страхування визначається страхувальником і страховиком та зазначається у договорі страхування.

Страховим випадком є факт спричинення страхувальнику фінансових збитків у результаті втрати або обмеження його майнових прав на нерухоме майно, яке зазначено у договорі страхування, у порядку, передбаченому чинним законодавством, внаслідок обумовлених договором страхування страхових ризиків, за умови, що обставини, які спричинили фінансові збитки страхувальника, виникли до укладення чи під час дії договору страхування й були невідомі страхувальнику.

До страхових випадків не відносяться й не підлягають відшкодуванню збитки, що викликані втратою або обмеженням майнових прав страхувальника на нерухоме майно у результаті:

 • o настання надзвичайних та невідворотних за даних умов обставин (непереборна сила), у т.ч. через дію ядерного вибуху, іонізуючого випромінювання або радіоактивного зараження, застосування хімічної або бактеріологічної зброї, воєнних дій або заходів, та їх наслідків, терористичних актів, громадянської війни, народних заворушень або страйків тощо;
 • o навмисних дій, наміром або грубою необережністю страхувальника, членів його родини або його представників, у т.ч. таких дій, що порушують законодавство або договірні зобов'язання страхувальника, спрямовані на настання страхового випадку;
 • o добровільного відчуження страхувальником нерухомого майна: продажу, дарування, обміни та інших угод, які містять волевиявлення страхувальника на відчуження майнових прав;
 • o банкрутства страхувальника;
 • o обставин, про які страхувальник знав або повинен був знати на дату укладання договору страхування, але не вжив усіх від нього залежних заходів для запобігання страхового випадку;
 • o погашення страхувальником боргових зобов'язань, у т.ч. внаслідок неплатоспроможності або банкрутства, сплати штрафів та ін., за рахунок майнових прав страхувальника на нерухоме майно, обумовлених договором страхування;
 • o вилучення, у т. ч. шляхом викупу, для державних потреб, конфіскації, реквізиції або знищення на підставі актів уповноважених органів влади нерухомого майна, обумовленого у договорі страхування.

Розмір страхової суми визначається за домовленістю між страховиком й страхувальником і, як правило, дорівнює ринковій вартості нерухомого майна.

У договорі страхування за згодою сторін можуть встановлюватися страхові суми (ліміти відповідальності страховика) за:

 • o витратами, які пов'язані з набуттям страхувальником майнових прав на нерухоме майно;
 • o судовими витратами (за умови наявності чинної ліцензії "Добровільного страхування судових витрат") страхувальника по захисту майнових прав (у межах 10% страхової суми за договором, якщо інше не обумовлено договором страхування);
 • o іншими витратами страхувальника, що пов'язані з настанням страхового випадку та підтверджені документально.

Якщо за домовленістю сторін страхова сума, зазначена у договорі страхування менше вартості нерухомого майна, у т.ч. визначеної правочином або іншим правовстановлюючим документом, згідно з яким страхувальник набув майнові права, та який визначений договором страхування, то страховик сплачує страхове відшкодування у такому ж співвідношенні до розміру збитку, як страхова сума співвідноситься до цієї вартості нерухомого майна, якщо інше не обумовлено договором страхування.

Визнання події страховим випадком проводиться страховиком на підставі письмової заяви (повідомлення) страхувальника (підписаної ним особисто або його повноважною особою) про настання події, що може бути визнана страховим випадком та наступних документів, які надаються страхувальником протягом 60 календарних днів з дня настання страхового випадку (якщо інше не передбачено договором страхування):

 • o письмової заяви страхувальника на виплату страхового відшкодування;
 • o оригіналу договору страхування, що належить страхувальнику;
 • o правовстановлюючих документів, щодо нерухомого майна, визначеного у договорі страхування, що підтверджують майнові права страхувальника на нерухоме майно, що зазначено у договорі страхування;
 • o документів, які підтверджують факт настання й причини страхового випадку та розмір завданих збитків. Залежно від характеру події та її обставин, такими документами є: рішення суду, документи відповідних держаних органів тощо; документи, що підтверджують факт та розмір понесених страхувальником витрат, які пов'язані з набуттям прав на нерухоме майно та судові витрати страхувальника по захисту порушеного права, документи, що підтверджують факт та розмір сум, отриманих від третіх осіб, що зменшують збитки й документи, які підтверджують вартість нерухомого майна на дату укладення договору купівлі-продажу тощо;
 • o документів, що визначають осіб, винних у заподіянні збитку, якщо такі є;
 • o документів, що підтверджують розмір необхідних, розумних та доцільних витрат, здійснених з метою запобігання й зменшення збитків та інших додаткових витрат страхувальника, пов'язаних з настанням страхового випадку, відшкодування яких було передбачено договором страхування та узгоджено зі страховиком;
 • o листа вигодонабувача із зазначенням реквізитів для сплати страхового відшкодування у разі наявності у вигодонабувача законних підстав для отримання страхового відшкодування.

Страховий тариф встановлюється у відсотках від страхової суми й визначається переліком ризиків, які приймаються на страхування (табл. 11.1).

Таблиця 11. 1. Базові річні страхові тарифи ПАТ "УСК "ГАРАНТ АВТО"" за добровільним страхуванням ризику втрати права власності та інших майнових прав

№ з/п

Страхові ризики

Річний страховий тариф

(Тб),%

1.

Наявність майнових прав на об'єкт нерухомості в інших осіб, ніж вказані у договорі страхування

1,50

2.

Наявність боргового зобов'язання або перешкоди для здійснення права власності

0,30

3.

Наявність зобов'язання за договором застави

0,30

4.

Перевага будь-якого боргового зобов'язання або обмеження за зобов'язанням, яке встановлене чинним законодавством та діяло на дату укладання договору страхування

0,30

5.

Інші ризики, які можуть призвести до втрати або обмеження майнових прав страхувальника за нерухоме майно

1,00

6.

Усі ризики

3,00

Страховик сплачує страхове відшкодування у межах страхової суми з вирахуванням встановленої договором страхування франшизи та грошових сум отриманих страхувальником від третіх осіб на законних підставах на дату виплати страхового відшкодування.

На страховому ринку України титульне страхування здійснюють такі страхові компанії: "Дженералі Гарант", "Вексель", "Веско", "Європейський страховий альянс", "Інго Україна" та ін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >