< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

Ефективна система державного регулювання економіки забезпечує сталий розвиток основних напрямів економічної та соціальної діяльності країни, створюючи сприятливі умови. Основним прямим методом державного регулювання національної економіки є правове регулювання, яке здійснюється за допомогою розробки та прийняття законодавчо-нормативних актів, що створюють правові умови розвитку економіки та соціальної сфери.

Необхідність державного регулювання економіки зумовлено нездатністю ринкового механізму забезпечити потрібні обсяги відтворювальних процесів у суспільному виробництві. Ступінь втручання державних органів влади у регулювання макроекономічних процесів визначається досягнутим рівнем економічного розвитку, а також поточними і стратегічними національними цілями. Відомо, що у країнах з високим рівнем основних соціально-економічних показників ступінь втручання держави у розвиток економіки стає меншим, та окремі напрями регулюються переважно ринковими механізмами.

Україна поступово інтегрується у європейський економічний простір, що обґрунтовує актуальність державного регулювання на всіх рівнях управління. Це вимагає використання системного, науково обґрунтованого підходу до прийняття рішень органами державної влади та всіма суб'єктами державного регулювання економіки. Розвиток економічних і соціальних процесів здійснюється в нових умовах ринку, що вимагає нових знань і розуміння взаємозв'язку всіх процесів, які відбуваються в економіці, оскільки саме економіка є основою для підвищення рівня життя населення та поліпшення його якості, а це - кінцева мета існування державного устрою.

Обґрунтування необхідності державного регулювання економіки

Функції держави в ринковій економіці

Необхідність забезпечення сталих темпів економічного зростання та, на його основі, соціального розвитку зумовлює доцільність втручання органів державної влади в національну економіку, оскільки ринок не може гарантувати стабільне економічне зростання, відтворювальні процеси в необхідних суспільству пропорціях, виконання соціальних програм. Тому органи державної влади в умовах ринкових відносин мають низку функцій, успішне виконання яких, забезпечує економічний розвиток країни та соціальну стабільність. До таких основних функцій належать: політична, яка полягає у створенні умов політичної стабільності, необхідної для економічного і соціального розвитку суспільства; соціальна, яка має захищати на всій території країни існування рівних прав і свобод громадянам, мінімальні соціальні гарантії, належний рівень та якість життя; міжнародна, яку держава реалізує у наданні свободи, суверенітету та права народу країни займати певне місце у світовій спільноті; економічна, що виявляється у створенні сприятливих умов для розвитку ефективної економічної діяльності суспільства. Всі функції держави взаємопов'язані та їх комплексна реалізація сприяє створенню належних умов для: прозорого і справедливого перерозподілу доходів у суспільстві, а також виконання соціальних програм; регулювання впливу ринку на соціально-економічний розвиток країни; забезпечення розвитку економічних процесів необхідною грошовою масою; формування ефективних правових основ функціонування економіки в умовах ринку; створення адекватних умов для здійснення відтворювальних процесів у суспільстві; зростання внутрішнього споживання товарів та послуг.

Отже, необхідність державного втручання в економіку є обґрунтованим, однак ступінь такого втручання залежить від рівня економічного і соціального розвитку та стратегічних цілей розвитку країни.

Зважаючи на те, що основною стратегічною метою України є досягнення нової якості життя громадян, запровадження соціальних, економічних та демократичних європейських стандартів життєдіяльності людини, суспільства та держави, необхідно в державному регулюванні економіки всі дії влади підпорядкувати досягненню цієї мети, а увагу виконавчої влади зосередити на досягненні соціально-економічних орієнтирів, а саме: системному зростанні реальної заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат, забезпеченні громадян якісними медичними, освітніми та культурними послугами. Це сприятиме подоланню бідності; створенню безпечних і комфортних умов для життя громадян; підтримці молодих, соціально незахищених та багатодітних сімей; забезпеченню соціальним житлом тих, хто цього потребує; створенню нових робочих місць і можливостей для реалізації своїх здібностей кожною людиною. Позитивні зміни мають бути реалізовані на основі сталого економічного зростання та ефективного, прозорого і справедливого розподілу його результатів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >