< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ФОРМАЛЬНІ ТА НЕФОРМАЛЬНІ СТОСУНКИ З КОЛЕГАМИ, ПІДЛЕГЛИМИ, КЕРІВНИКАМИ

 • 8.1. Особливості управління та підприємництва.
 • 8.2. Соціальні типи в діловому спілкуванні.
 • 8.3. Принципи прийняття управлінських рішень.
 • 8.4. Діловий протокол та організація ділових прийомів.
 • 8.5. Як бути хорошим керівником.
 • 8.6. Види критики підлеглих.

Особливості управління та підприємництва.

Система будь-якого управління спирається на певні фактори, І до яких належать люди, фінанси, наявність сировини і час. Якщо перші три не завжди залежать від бажань керівника (бо те, що наявне зараз, не може бути швидко змінене волею менеджера), то фактор часу є важливим ресурсом, бо саме ним керівник може розумно або нерозумно розпоряджатися.

Саме тому найскладніші і найважчі проблеми потрібно вирішувати в першу чергу і, по можливості, з початком роботи, вранці.

Управління будується "по вертикалі", має свою ієрархію. Підприємницька ж діяльність переважно здійснюється "за горизонтальним" принципом. Адже йдеться про спілкування заради встановлення взаємовигідних контактів, і інша сторона — такий же підприємець. Як правило, підприємницькі контакти встановлюються на рівноправній основі, тут рівень людських взаємин грунтується на ділових, а при тривалому веденні справи постійним партнером — на дружніх принципах і стосунках.

Виробнича діяльність будь-якого працівника організації нерозривно пов'язана з дотриманням ним етичних норм, правил поведінки та взаємовідносин зі своїм зовнішнім оточенням (керівниками, колегами, підлеглими, клієнтами і партнерами). Дотримання стики ділових стосунків є одним із основних критеріїв професіоналізму як окремого співробітника, так і організації в цілому.

Під етикою розуміємо систему універсальних і специфічних моральних вимог та норм поведінки, реалізованих у процесі громадського життя. Відповідно етика ділових взаємин і ділового спілкування виділяє одну зі сфер громадського життя. Зрозуміло, що етичні норми службових стосунків ґрунтуються на загальноприйнятих нормах і правилах поведінки, хоча мають і деякі відмінні риси.

Соціальні типи в діловому спілкуванні

У процесі життя і розвитку в певному суспільному середовищі, організації чи підприємстві формуються певні соціальні типи людини, які за характером дій можна поділити на такі основні.

Виконавець. Діє механічно, особистої ініціативи не проявляє. Як правило, при висуванні на керівну посаду стає формалістом, накладаючи цим відбиток і на стиль управління, і на взаємини та підсумки діяльності.

Соціально активна особистість. Живе активним життям, широким колом суспільних інтересів, ініціативний. Існує два різновиди такий особистості: перша — справжня суспільно-активна особистість і друга — зовні показна. Другий тип — це формальна, мітингово-поверхова, демократична, у соціальному плані — негативна особистість.

Винахідлива особистість. Це людина творчості, з високорозвиненим почуттям нового, першовідкривач. За натурою може бути замкнена, а точніше — постійно зосереджена, у пошуку. Має широкий світогляд у галузі вузької спеціалізації.

Людина творча і людина створююча близькі за способом діяльності до третього типу, хоча відрізняються тим, що не обов'язково самостійно щось відкривають чи пропонують, а до вже відомого і відкритого можуть додати елементи новизни саме завдяки творчому підходу до справи.

Це одна із класифікацій соціальних типів працівників. Існують також класифікації соціальних типів підлеглих, керівників ("шефів") тощо.

Соціальний тип людської особистості включає ряд якостей і властивостей, які мають неабияке значення в управлінні та підприємництві, у діловому спілкуванні. Серед таких позитивних якостей можна виділити:

 • • вихованість — переконаність;
 • • уміння володіти собою — такт;
 • • ввічливість — доброзичливість;
 • • гуманність і життя як вищі цінності, які необхідно захищати і берегти;
 • • почуття міри — кредо стародавніх греків;
 • • гідність — відчуття спільності з іншими, зі своїм народом;
 • • інтелігентність — активне утвердження ідеалів соціальної справедливості.

Наявність зазначених якостей і властивостей є основою зага-льноетичної культури, масштаб і рівень якої не вимірюються жодними величинами, але в житті є неоціненною величиною.

Ні суспільство, ні будь-яка організація не може довго триматися, коли, скажімо:

 • • закони і накази одного змісту, а вказівки начальника — іншого;
 • • судять відповідно до статей закону, а вирок виносять згідно з телефонним дзвінком начальства;
 • • людину призначають не за її ділові та професійні якості, а виходячи із симпатій вищої посадової особи. Ще гірше, коли таку кандидатуру пропонують зарубіжним факсом ("факсований міністр");
 • • "вільні" вибори виявляються суцільним обдурюванням. Правила для кожного працюючого, незалежно від місця в

управлінській ієрархії:

 • • знай своє місце;
 • • роби те, що на тебе покладено;
 • • поводься так, як належить порядній людині;
 • • не берися не за свою справу.

Запитання і Завдання для самоконтролю

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання.

 • 1. У чому полягають особливості управління та підприємництва?
 • 2. Які соціальні типи людей формуються в організації (на підприємстві)?
 • 3. Які позитивні якості людей мають значення в управлінні (під приєм н и цтв і)?
 • 4. Яких правил повинен дотримуватися кожен працюючий?

Завдання 2. Опишіть, як діє на підприємстві тип людини — виконавець.

Завдання 3. Допишіть речення:

 • 1. Соціально активна особистість — це ....
 • 2. Винахідливою особистістю є людина, яка ....
 • 3. Людина творча і людина створююча — це ....

Завдання 4. Підготуйте реферат на тему "Класифікації соціальних типів підлеглих, керівників".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >