< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Економічні підходи до підвищення рівня безпеки готелю

У процесі розгляду проблеми забезпечення безпеки готелю можна передбачити: по-перше, що генеральною метою готелю є одержання максимального прибутку в процесі виробництва і реалі­зації продукції, надання послуг; по-друге, готель прагне робити ли­ше ті витрати, які дозволяють отримати дохід, або зменшити мож­ливі витрати в майбутньому. Наприклад, витрати на дослідження ринку, рекламу, закупівлю нового обладнання тощо традиційно вважаються продуктивними, тобто здатними принести прибуток; а витрати на сплату штрафів, ліквідацію аварій і катастроф - непроду­ктивними, котрих варто уникати.

Тоді, якщо додатково припустити, що витрати на забезпечення безпеки є продуктивними, тобто вони створюють додатковий дохід у сьогоденні або майбутньому, то адміністрація готелю буде праг­нути підвищити рівень безпеки.

Для обрання економічного підходу з метою підвищення рівня безпеки певного готелю ставляться такі завдання:

 • o провести аналітичний огляд уявлень ряду дослідників про про­блему забезпечення безпеки, опублікованих у сучасній літературі;
 • o оцінити ефективність деяких моделей прийняття рішень у сфері забезпечення безпеки;
 • o виявити економічні стимули підвищення рівня безпеки.

При вирішенні питань підвищення рівня безпеки готелю необ­хідно розглянути:

 • 1. Як готель в даний час використовує ресурси для підвищення рівня безпеки?
 • 2. Як варто використовувати ресурси для досягнення достат­нього рівня безпеки при мінімумі витрат, тобто знайти модель оп­тимального використання ресурсів.

Нижче наводяться деякі економічні підходи до забезпечення безпеки готелю.

Принцип мінімізації загальних витрат на забезпечення безпеки

Розробка і реалізація превентивних заходів дозволяє знизити частоту негативних подій і важкість наслідків та скоротити загальні витрати на забезпечення безпеки.

Прихильники даного підходу вважають, що підприємство, яке мінімізує витрати, повинне прагнути до того, щоб маржинальні ви­трати превентивних заходів були рівні маржинальним витратам лік­відації наслідків негативних подій, що відбулися, (аварій, катаст­роф, нещасних випадків, збоїв у процесі виробництва і реалізації продукції готелю тощо). Іншою мовою, на розробку і реалізацію превентивних заходів варто направляти ресурси доти, поки сумар­ні/загальні витрати на забезпечення безпеки не виявляться мініма­льними.

Превентивні заходи покликані підвищити рівень безпеки готе­лю. Практика показує, що співвідношення витрат, здійснених до моменту настання негативної події і різних втрат готелю, і витрат на ліквідацію наслідків небезпеки та відновлення майна і ресурсів до­рівнює 1/15. Необхідність проведення превентивних заходів очеви­дна; але якого розміру мають бути ці заходи з матеріальної, трудо­вої, фінансової точки зору оцінити складно. Проблема полягає в то­му, що превентивні витрати відносяться до поточного періоду і лег­ко піддаються оцінці; ліквідаційні витрати - це витрати майбутніх періодів, що носять імовірнісний характер і залежать від частоти виникнення і реалізації негативних подій, а також масштабу завда­них збитків. Таким чином, ці два види витрат важко зіставити. Не­гативні події поодинокі і непередбачувані, тому побудувати криву ліквідаційних витрат готелю на практиці досить складно. З упевне­ністю можна лише сказати, що знизити до нуля число негативних подій неможливо.

Крім цього, принцип оптимальних загальних витрат на забез­печення безпеки має ряд недоліків. По-перше, деякі витрати важко однозначно кваліфікувати як превентивні, або як ліквідаційні. На­приклад, витрати на розслідування й аналіз наслідків негативної по­дії. З одного боку, момент здійснення витрат настає відразу після реалізації негативної події і процес розслідування та його фінансу­вання включений у програму ліквідації наслідків. З іншого боку, мета розслідування полягає в зборі даних про причини й умови ви­никнення негативної події; нагромадженні досвіду і недопущенні виникнення подібних подій у майбутньому. Таким чином, витрати на дослідження негативної події можна віднести як до превентив­них, так і до ліквідаційних.

По-друге, цей принцип не бере до уваги вплив таких факторів підвищення безпеки готелю, як підвищення продуктивності готелю, економію ресурсів, зниження відходів виробництва, підвищення якості продукції тощо, тобто факторів, які необхідно враховувати при розробці моделі забезпечення безпеки готелю.

Вважають, що підприємство, яке мінімізує витрати, повинне прагнути до того, щоб маржинальні витрати превентивних заходів були рівні маржинальним витратам ліквідації наслідків негативних подій, що відбулися (аварій, катастроф, нещасних випадків, збоїв у процесі виробництва і реалізації продукції готелю тощо). Превенти­вні заходи покликані підвищити рівень безпеки готелю. Практика показує, що співвідношення витрат, здійснених до моменту настан­ня негативної події і різних втрат ГРБ, і витрат на ліквідацію нас­лідків небезпеки та відновленні майна і ресурсів дорівнює 1/15. Не­обхідність проведення превентивних заходів очевидна; але якого розміру мають бути ці заходи з матеріальної, трудової, фінансової точки зору оцінити складно. Проблема полягає в тому, що превен­тивні витрати відносяться до поточного періоду і легко піддаються оцінці; ліквідаційні витрати - це витрати майбутніх періодів, що но­сять імовірнісний характер і залежать від частоти виникнення реалі­зації негативних подій, а також масштабу завданих збитків.

Таким чином, ці два види витрат важко зіставити. Негативні події поодинокі і непередбачувані, тому побудувати криву ліквіда­ційних витрат у ГРБ на практиці досить складно.

Питання для самоконтролю:

 • 1. Служба безпеки готелю.
 • 2. Основи положення забезпечення безпеки готелю.
 • 3. Завдання заходів безпеки, що розробляються та впроваджу­ються в готелі.
 • 4. Технічні засоби безпеки.
 • 5. Система візуально-звукового оповіщення.
 • 6. Система охоронної сигналізації.
 • 7. Система телевізійного спостереження.
 • 8. Система захисту інформації.
 • 9. Протипожежна профілактика.
 • 10. Засоби і системи пожежогасіння.
 • 11. Профілактика виробничого травматизму.
 • 12. Виробнича санітарія і гігієна.
 • 13. Електробезпека в готелях.
 • 14. Економічні підходи до вирішення рівня безпеки готелю.
 • 15. Економічна безпека готельно-ресторанного бізнесу.
 • 16. Принцип мінімізації витрат на збереження безпеки.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >