< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Рада адвокатів України (ст. 55 Закону)

У період між з'їздами адвокатів України функції адвокатського самоврядування виконує Рада адвокатів України.

Повноваження і порядок роботи Ради адвокатів України визначаються цим Законом та положенням про Раду адвокатів України, що затверджується з'їздом адвокатів України.

Рада адвокатів України підконтрольна і підзвітна з'їзду адвокатів України. До складу Ради адвокатів України входять тридцять членів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п'яти років: по одному представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів регіону, та голова і два заступники голови, які обираються шляхом голосування з'їздом адвокатів України. Секретар Ради адвокатів України обирається Радою адвокатів України зі складу членів Ради адвокатів України. Рада адвокатів України може достроково відкликати з посади секретаря Ради. Рада адвокатів України є повноважною за умови обрання не менше двох третин від її складу.

Строк повноважень голови, заступників голови, секретаря і членів Ради адвокатів України становить п'ять років. Одна й та сама особа не може бути головою, заступником голови, секретарем або членом Ради адвокатів України більше ніж два строки підряд.

Голова, заступник голови, секретар, член Ради адвокатів України можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням органу адвокатського самоврядування, який обрав їх на посаду.

Голова, заступник голови, секретар, член Ради адвокатів України не можуть одночасно входити до складу ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги. Рада адвокатів України:

складає порядок денний, забезпечує скликання та проведення з'їзду адвокатів України;

визначає квоту представництва, порядок висування та обрання делегатів конференції адвокатів регіонів, з'їзду адвокатів України;

забезпечує виконання рішень з'їзду адвокатів України; здійснює організаційне, методичне, інформаційне забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України, здійснює

контроль за діяльністю рад адвокатів регіонів щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України та надання витягів з нього;

 • - затверджує регламент конференції адвокаті в регіону, положення про раду адвокатів регіону, положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, положення про ревізійну комісію адвокатів регіону, положення про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;
 • - встановлює розмір та порядок сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, забезпечує їх розподіл і використання (якщо з'їздом адвокатів України прийнято рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та визначено напрями їх використання);
 • - визначає розмір відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;
 • - сприяє діяльності рад адвокатів регіонів, координує їх діяльність;
 • - сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів;
 • - приймає рішення про розпорядження коштами і майном Національної асоціації адвокатів України відповідно до призначень коштів і майна, визначених статутом Національної асоціації адвокатів України та рішеннями з'їзду адвокатів України;
 • - розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність рад адвокатів регіонів, їх голів, скасовує рішення рад адвокатів регіонів;
 • - визначає друкований орган Національної асоціації адвокатів України;
 • - забезпечує ведення офіційного веб-сайту Національної асоціації адвокатів України;
 • - виконує інші функції відповідно до цього Закону та рішень з'їзду адвокатів України.

Засідання Ради адвокатів України скликаються головою Ради адвокатів України, а в разі його відсутності - одним із заступників голови не рідше одного разу на два місяці. Засідання Ради адвокатів України може бути також скликане за пропозицією не менш як однієї п'ятої від загального складу членів Ради.

У разі якщо голова Ради адвокатів України або його заступник не скликає засідання Ради протягом тридцяти днів з дня надходження пропозиції про скликання засідання, члени Ради адвокатів України, які підписали таку пропозицію, приймають рішення про утворення організаційного бюро зі скликання Ради адвокатів України. Організаційне бюро має право скликати та забезпечувати проведення засідань Ради, визначати особу, яка головує на засіданні Ради.

Засідання Ради адвокатів України є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради. Рішення Ради адвокатів України приймаються більшістю голосів від загальної кількості її членів. У разі рівного розподілу голосів членів Ради голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Повноваження, якими наділена Законом Рада адвокатів України, за умов повного та розумного використання ними забезпечують виконання завдань адвокатського самоврядування. Одначе потрібно одразу зазначити, що визначаючи повноваження Ради адвокатів України, ст. 55 Закону входить у суперечність із п. 1 переліку завдань адвокатського самоврядування в Україні, визначених ст. 44 Закону, першим серед яких названо "забезпечення незалежності адвокатів, захист від втручання у здійснення адвокатської діяльності", і п.4 цієї ж норми, де одним із завдань адвокатського самоврядування визначено: "створення сприятливих умов для здійснення адвокатської діяльності"

Підпункт 9 ч. 4 ст. 55 Закону серед рекомендованих дій Ради із затвердження положень самоврядних регіональних органів називає затвердження Положення про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;

Таку вказівку Закону не можна розцінити інакше, як пряме втручання у справи адвокатського самоврядування, як посягання на незалежність адвокатської діяльності.

Створення таких комісій викликане потребою реалізації Закону "Про надання безоплатної правової допомоги". Процес надання такої безоплатної правової допомоги має відбуватись на контрактно-договірній основі між державними Центрами з надання безоплатної правової допомоги добровільній і адвокатами, які погодяться на таку співпрацю і, відповідно, укладення контрактів, договорів. Оскільки така комісія має бути постійнодіючою, вона повинна фінансуватися з державного бюджету, але не коштом адвокатів.

На жаль, обрана установчим з'їздом Рада адвокатів України не стала перейматися захистом адвокатських прав і законних інтересів, і не змогла чи не захотіла помітити огріхів законотворців і після шляхом найменшого спротиву.

Порядок денний першого засідання Ради НААУ, розміщеного на офіційному веб-сайті, дає приблизне уявлення про коло питань, якими буде перейматись керівництво НААУ. На доступному секторі сайту можна було ознайомитись з найближчими заходами Ради НААУ:

До порядку денного засідання Ради адвокатів України було внесено наступні питання:

Про обрання секретаря Ради адвокатів України.

Про затвердження Положення про Раду адвокатів регіону.

Про затвердження Положення про кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури.

Про затвердження Положення про ревізійну комісію адвокатів регіону.

Про затвердження Положення про встановлення розміру та порядку сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування їх розподіл та використання.

Про встановлення плати за складання кваліфікаційного іспиту.

Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України.

Про затвердження Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.

Про затвердження зразка свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

Про затвердження зразка свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Про затвердження зразка посвідчення адвоката України.

Про затвердження Положення про ордер адвоката та про затвердження зразка ордеру на надання правової допомоги.

Про затвердження штатного розкладу Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів України.

Про порядок проведення установчої конференції адвокатів у Дніпропетровській області.

Про офіційний веб-сайт.

Різне.

На цьому засіданні Ради адвокатів України ще не йшлося про конкретні кроки співпраці адвокатів з центрами з надання безоплатної правової допомоги. Проблеми, що виникнуть на цьому підґрунті, дадуть більш чітке уявлення про позицію керівництва НААУ і його вміння обстоювати інтереси адвокатів на місцях.

На наступному засіданні Ради адвокатів України, яке відбулось 17 грудня 2012 р.. Рішенням Ради адвокатів України за № 35 затверджено Положення про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги,

Положення прийнято на виконання п. 10 ст. 48 Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", де, зокрема, записано, що Рада адвокатів регіону "утворює комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги". У п. 23 цього Положення йдеться про те, що "матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює рада адвокатів регіону у межах затвердженого кошторису".

Наведений п. 23 Положення суперечить ст. 29 Закону "Про безоплатну правову допомогу"; де зазначено:

 • 1. "Фінансування безоплатної первинної правової допомоги здійснюється за рахунок видатків Державного бюджету України на утримання відповідних органів виконавчої влади, місцевих бюджетів та інших джерел.
 • 2. Фінансування безоплатної вторинної правової допомоги здійснюється за рахунок видатків Державного бюджету України".

Положення містить декілька пунктів, які суттєво порушують законні інтереси адвокатів.

Закон пропонує формат комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги, який не поступається формату КДК: Голова комісії, заступник голови, секретар комісії, не менше двох членів комісії. Ураховуючи всі аспекти діяльності такої комісії, будуть значними видатки. Для адвокатів - членів НААУ ця новина буде не дуже очікуваною й не ідеально-правовою.

Оптимальне рішення, що дозволить вийти зі складної ситуації, створеної непродуманим Положенням, полягає у відміні п. 23 із внесенням змін, за якими ця комісія утворюється при центрах з надання вторинної правової допомоги, матеріально-технічне забезпечення яких здійснюється за рахунок державного бюджету.

Принагідно слід зупинитись і на Постанові Кабінету Міністрів України № 305 від 18 квітня 2012 р. про "Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу".

На жаль складається враження що цей документ готували люди, далекі від юриспруденції, а тим більше, від адвокатури. Нікому не прийде на думку оцінювати роботу творчого індивідуума інтелектуальної сфери - поета, композитора і т.п. за кількістю "одиниць продукції" на кількість витраченого часу. Робота адвоката - завжди творча, оскільки за кожною справою стоять люди з різними психологічним і соціальним статусом та потребами і вимагає прийняття нестандартних рішень.

Арифметичні принципи цього чиновницького "витвору" орієнтують адвоката на максимальну кількість дій і паперів та на мінімальні витрати часу. І той і інший фактор введено в якісь дубові формули, які зовсім не стосуються лікарсько-адвокатського "не зашкодь".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >