< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вибір постачальників товарів

Ефективність закупівельної роботи прямо залежить від правильного вибору джерел оптових закупівель і конкретних постачальників товарів.

Вибір джерел закупівель і конкретних постачальників здійснюється після складання плану надходження товарів на підприємство. В умовах ринку це — дуже важка справа, а помилки у виборі можуть коштувати для підприємств дуже дорого.

Оптові підприємства можуть закуповувати товари із різних джерел, якими є:

 • — промислові і сільськогосподарські підприємства, місцева промисловість, індивідуальні виробництва;
 • — оптово-посередницькі структури;
 • — оптові бази;
 • — іноземні фірми і компанії.

Джерела товарного забезпечення визначаються виходячи зі структури конкретного ринку товарів, контингенту покупців, обсягу й асортименту товарів, товарообігу і фінансових можливостей оптового торгового підприємства.

Вибір конкретних постачальників товарів здійснюється в тому разі, коли серед них немає монополії. З цією метою складається список можливих постачальників кожного виду товарів. Джерелом інформації для складання списку постачальників є вивчення ринку товарів.

Надзвичайно важливе значення має одержання правдивої інформації щодо майбутніх постачальників. її можна отримати за допомогою прямого і непрямого методів.^

Одержання інформації прямо називають первинним дослідженням ринку. Його базою є такі чотири джерела:

 • — контакти з постачальниками, їх конкурентами;
 • — контакти з посередниками;
 • — відвідування ярмарків і виставок, що надає багату інформацію щодо асортименту і якості товарів, цін на них тощо;
 • — поїздки на підприємства-постачальники, їх огляд, що дозволяє зробити висновок про здатність підприємства виконувати замовлення, про його технічні можливості в частині надання послуг.

Непряме вивчення ринку (вторинне), на відміну від первинного (прямого), базується на використанні вже наявних документів. Цей метод дешевший проти первинного. Вихідними даними для вивчення ринку служать:

 • — огляди стану кон'юнктури ринку, біржові бюлетені, що містять дані про зміну цін;
 • — фірмові журнали, що випускаються торгово-промисловими палатами, а також постачальниками;
 • — пропозиції про продаж, що містяться в спеціальних журналах і каталогах брошурах, проспектах.

Кількість постачальників, які братимуть участь у поставках кожного виду товару, залежить від необхідної кількості товарів та кон'юнктури ринку. Ці питання повинні вирішуватися комерційною службою підприємств. Якщо підприємство закуповує товари в одного постачальника, то можна налагодити тісні ділові контакти й установити взаємовигідні форми ділових відносин, пов'язаних з наданням споживачам знижок з ціни і додатковими формами обслуговування. Однак при цьому значно зростає ймовірність зриву поставок товарів (навіть з незалежних від постачальника причин).

Коли постачальників багато, то вибір найбільш придатного з них здійснюється за найбільш суттєвими критеріями (табл. 6.2)

Таблиця 6.2

Критерії відбору постачальників

№ з/п Критерії відбору Постачальники
1 2 3 4
1 Ціна одиниці товару
2 Якість товарів
2 Віддаленість постачальника
4 Періодичність постачання
5 Комплексність поставки
6 Форми доставки
7 Фінансові умови
8 Гарантії
9 Інші критерії
Разом балів

Критерії вибору постачальників можуть бути доповнені й іншими специфічними для конкретного покупця критеріями. Після аналізу постачальників частина з них, що не відповідає вимогам підприємства-покупця, виключається з таблиці.

Таблицю доцільно заповнювати, проставляючи кожному постачальнику бали за кожним критерієм. При цьому бал "5" означає "відмінно", "4"— "дуже добре", "З"— "добре", "2"-— "задовільно", "1" — "мало прийнятно", "0" — "неприйнятно". Перевага має надаватися тим постачальникам, які набирають найбільшу кількість балів. За інших однакових умов перевагу віддають, як правило, місцевим постачальникам.

Остаточне рішення про вибір конкретних постачальників приймається після проведення ретельної оцінки економічної ефективності закупівель товарів.

План оптових закупівель

На другому етапі складається план оптових закупівель товарів. Якщо план надходження товарів покликаний визначити, які товари і в якій кількості треба закупити, то план закупівель має містити вказівки щодо джерел цих закупівель, строки їх здійснення та відповідальних за проведення закупівель. Даний план складається за формою табл. 6.3.

Таблиця 6.3

План оптових закупівель ________ базою на 200_р.

Найменування товарних груп Найменування джерел закупівель Сума Відповідальний за закупівлю Строки
подання замовлення укладання договору уточнення специфікації

При розробленні плану оптових закупівель товарів важливе значення має досягнення точки беззбитковості закупівель товарів по окремих товарних групах і від кожного постачальника.

Точка беззбитковості закупівель — такий обсяг закупівель товарів у і-го постачальника, при якому сума валового доходу від реалізації даних товарів покриває суму поточних витрат:

де Оі — мінімальний обсяг закупівель товарів у і-го постачальника; Вп — витрати обігу постійні; Рд — рівень валових доходів при реалізації даних товарів; Рвт — рівень змінних витрат обігу.

План оптових закупівель затверджуються керівником підприємства або начальником комерційного відділу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >