< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості праці та регулювання трудових відносин на малому підприємстві

Інтенсивний розвиток малих підприємств зумовлює певні особливості праці на них, а саме:

  • - ці підприємства зазвичай невеликі за чисельністю персоналу та за обсягами випуску продукції, послуг, виконуваних робіт;
  • - функції кожного працівника індивідуалізовані; особисті заслуги кожного з них може об'єктивно визначити безпосередній керівник або керівник підприємства;
  • - у більшості випадків принципи, умови та розміри оплати праці регламентуються індивідуальним трудовим договором (контрактом).

Мале підприємство самостійно визначає порядок наймання та звільнення працівників, форми та системи оплати праці, розпорядок робочого дня, змінність працівників, умови надання вихідних днів і відпусток. Система формування трудових відносин на малому підприємстві графічно зображена на рис. 7.1:

Система формування трудових відносин на малому підприємстві

Рис. 7.1. Система формування трудових відносин на малому підприємстві

Відповідною силою, здатною створити конкурентоспроможну, соціально орієнтовану ринкові економічну систему, є трудовий потенціал, що має активну трудову позицію.

Трудовий потенціал малого підприємства - це гранична величина можливої участі працівників у виробництві (реалізації) з урахуванням їх психофізіологічних особливостей, рівня професійних знань, накопиченого досвіду та необхідних організаційно-технічних умов розвитку СМП.

Структура трудового потенціалу малого підприємства - це співвідношення різних демографічних, соціальних, функціональних, професійних та інших характеристик груп найманих працівників.

Організація праці на малому підприємстві зазвичай здійснюється згідно з трудовою угодою. При цьому запровадження власних режимів праці та їх оплати на малому підприємстві не повинно погіршувати умови праці, передбачені трудовим законодавством, і заробітна плата на малому підприємстві не може бути нижче мінімального рівня. Тривалість відпустки на малому підприємстві така сама, як і на аналогічному підприємстві. Держава повинна бути гарантом захисту трудових прав найманих працівників у суді.

Крім трудової угоди, на малому підприємстві використовуються контракти і договори підряду. Головне завдання, яке має вирішуватися під час укладення цих документів, - визначення таких показників діяльності, виконання яких залежить безпосередньо від зусиль конкретного працівника, методів забезпечення зв'язку з ними, рівня оплати праці та умов, які змушували б обидві сторони виконувати свої обов'язки.

На малих підприємствах з чисельністю працівників понад 50 осіб між адміністрацією, представником власника і профспілкою укладається колективний договір.

Колективний договір укладається згідно з чинним законодавством України, прийнятими сторонами зобов'язаннями і є правовим актом, який регулює виробничі, трудові та соціально-економічні відносини між власником і найманими працівниками на основі взаємного узгодження інтересів сторін. Колективний договір поширюється на всіх працівників, прийнятих на підприємство на умовах найму, і є гарантією реального забезпечення зазначених у ньому зобов'язань, дотримання норм і гарантій, передбачених генеральною та галузевою регіональними угодами. Цей документ дає змогу забезпечити працівникам умови, необхідні для успішного виконання ними прийнятих на себе зобов'язань, робочі місця й необхідні для роботи засоби та пристрої. Механізм взаємодії інтересів найманих працівників і роботодавців схематично зображено на рис. 7.2:

Механізм взаємодії інтересів найманих працівників та роботодавців на малому підприємстві

Рис. 7.2. Механізм взаємодії інтересів найманих працівників та роботодавців на малому підприємстві

Малі та середні підприємства є найбільш гнучкими та динамічними елементами структури господарювання і мають значний потенціал для поліпшення стану економіки. Саме тому найприйнятнішим механізмом поліпшення діяльності малих підприємств є удосконалення процесу управління персоналом.

Основні недоліки, що перешкоджають розвиткові підприємництва, полягають перш за все у відсутності такої системи управління персоналом на малих підприємствах, яка б відповідала національним особливостям функціонування підприємництва і забезпечила ефективність подальшого їх розвитку.

Своєю чергою, ефективність управління персоналом на малих підприємствах залежить від організаційної структури підприємства, системи взаємодій всередині підприємства і з інфраструктурою ринку, форми підприємницької діяльності та інших організаційних аспектів господарювання. В Україні до цього часу не розроблено дієвої системи управління персоналом малого підприємства, відтак за кордоном вона ґрунтується на засадах творчості, креативності та взаємної підтримки.

У табл. 7.1 охарактеризовано американську та японську моделі роботи з персоналом на малому підприємстві.

Таблиця 7.1. Американська та японська моделі управління персоналом на малому підприємстві

Ознака управління

Реалізація управління

Американська модель

Японська модель

Порядок прийняття рішення

Індивідуальний

Колективний на основі одностайності

Відповідальність

Індивідуальна

Колективна

Структура управління

Жорстко формалізована

Нестандартна гнучка

Контроль

Чітко формалізована процедура, що здійснюється керівником

Неформальний колективний

Оцінка результатів

Швидка

Відносно повільна

Якості, що найбільш цінують у керівникові

Компетентність та ініціативність

Уміння координувати та контролювати роботу

Психологічна налаштованість управління

На особистість

На групу

Критерій оцінки якості управління

Індивідуальний результат

Гармонія в колективі та колективний результат

Відносини з персоналом

Формальні

Неформальні

Порядок просування по службі

Відповідно до особистих успіхів

Відповідно до стажу роботи

Характер підготовки керівників

Вузькоспеціалізований

Універсальний

Оплата праці

За індивідуальними досягненнями працівника

За результатами роботи групи з урахуванням стажу, віку тощо

Термін наймання

Короткий, у межах, обумовлених контрактом

Тривалий, часто пожиттєвий

Відповідно до зазначених у табл. 7.1 аспектів роботи з персоналом можна запропонувати таку послідовність виконання операцій щодо формування ефективної системи управління трудовим потенціалом малого підприємства (рис. 7.3.):

Схематичне зображення системи управління персоналом малого підприємства

Рис. 7.3. Схематичне зображення системи управління персоналом малого підприємства

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >