< Попер   ЗМІСТ   Наст >

НАДАННЯ БАНКАМИ ЛІЗИНГОВОГО КРЕДИТУ

 • • Суть і види лізингу.
 • • Фінансовий лізинг як форма довгострокового кредиту.
 • • Етапи процесу лізингового кредитування.
 • • Розрахунок і оплата лізингових платежів.

Список рекомендованих джерел і літератури

 • 1. Банківська справа: Теорія і практика: Навч. посіб. / С. М. Подік, В. І. Ігнатенко; За ред. С. М. Подіка. - К.: ФАДА, ЛТД, 2006.
 • 2. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. - 2-ге вид., випр. і доп. - К: КНЕУ, 2002. - 476 с.
 • 3. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посіб. - 5-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2006. - 311 с.
 • 4. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. -192 с.
 • 5. Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна Та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2001. - 602 с.
 • 6. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р.
 • 7. Закон України "Про банкрутство" від 14.05.92 р.
 • 8. Закон України "Про заставу" від 02.10.92 р.
 • 9. Закон України "Про фінансовий лізинг" від 16.12.1997 р.
 • 10. Луців Б. Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій. - Тернопіль: Економічна думка - Карт-бланш, 2001. - 150 с.
 • 11. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. - 3-те вид. - К.: Алерта; Львів: ЛБІНБУ 2003. -500 с.
 • 12. Пересада А. А., Майорова Т. В. Інвестиційне кредитування: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 271 с.
 • 13. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Соляр В. В., Маслов С. І. Основи банківської справи: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. -410 с.
 • 14. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник / А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. - К.: Вид-во "Аконіт", 2000. - 596 с.
 • 15. Цивільний кодекс України: Офіційне видання. - К.: Атіка, 2004. - 416 с.

Глосарій

Зворотний лізинг – виробник об'єкта лізингу здійснює продаж основних фондів фінансовій установі з одночасним зворотним отриманням їх через оперативний чи фінансовий лізинг (ліз-бек);

Лізинг – довготермінова оренда машин, обладнання, споруд виробничого призначення, що передбачає збереження прав власності на товар за орендодавцем.

Лізинговий кредит – економічні відносини між юридичними особами, що виникають унаслідок оренди майна і супроводжуються укладенням лізингової угоди.

Оперативний лізинг – лізингову угоду укладають на такий термін, що є меншим від періоду повної амортизації орендованого майна.

Револьверний лізинг характерний тим, що в лізинговій угоді передбачається періодична заміна обладнання на найсучасніші зразки на вимогу лізингоодержувача.

Фінансовий лізинг – суть його в тому, що за час дії лізингової угоди орендар виплачує орендодавцеві всю величину амортизації орендованого майна. Після закінчення терміну угоди орендар викуповує майно за залишковою вартістю.

Суть і види лізингу

Лізинг можна охарактеризувати як господарську операцію, за якою суб'єкт господарювання має право користуватися майном, що йому не належить на правах власності, а взяте ним в оренду на довгий термін за відповідну плату.

Суб'єктами лізингу є банківські установи, установи небанківської системи, підприємці та підприємства, виробники об'єкта лізингу.

Об'єктами лізингу виступають такі товари - оргтехніка, транспортні засоби, обладнання та нерухомість.

Однак більшість банків віддають перевагу опосередкованим формам участі в лізингових угодах. Ці форми такі:

 • • створення власної дочірньої лізингової компанії;
 • • створення разом з іншими банками, кредитними установами, іншими суб'єктами господарювання спільних лізингових компаній;
 • • кредитне обслуговування лізингових компаній (включаючи факторингове).

Специфіку лізингових відносин показано на рис. 4.8. Лізингові операції поділяють на кілька груп, залежно від:

 • • характеру відносин власності;
 • • природи об'єкта лізингу;
 • • ринку, на якому здійснюються лізингові операції.

Специфіка лізингових відносин

Рис. 4.8. Специфіка лізингових відносин

Залежно від характеру власності лізинг класифікують:

 • • на оперативний;
 • • фінансовий;
 • • зворотний;
 • • револьверний.

За природою орендованого об'єкта лізинг поділяють:

 • • на лізинг рухомого майна;
 • • лізинг нерухомого майна;
 • • лізинг споживчих товарів тривалого використання;
 • • лізинг "секонд-хенд".

Залежно від лізиногового ринку лізинг класифікують на внутрішній та міжнародний, який, у свою чергу, поділяють на експортний лізинг (лізингоодержувач перебуває в іншій країні відносно постачальника та лізиного-давця), імпортний лізинг (постачальник об'єкта - в іншій країні), транзитний (усі суб'єкти лізингу - у різних країнах).


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >