< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Податковий облік доходів

Об'єкт оподаткування. Об'єктом оподаткування, відповідно до Податкового кодексу, є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається зменшенням суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду.

Кодексом визначено порядок визнання доходів та їхній склад.

Доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, включаються до доходів звітного періоду за відповідною датою та на підставі відповідних документів.

Дата визнання доходу. Датою доходів від надання послуг та виконання робіт визнається дата складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог діючого законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

Документальне підтвердження доходів. Порядок документального оформлення виручки від автопослуг розглянуто вище в цьому розділі посібника. Отже, з метою оподаткування відповідно до умов перевезень такими первинними документами є:

 • - акт прийому-передачі виконаних робіт (для вантажних перевезень);
 • - відомість продажу квитків (ф. № 20-АСС) (для пасажирських перевезень з метою визначення загальної виручки підприємств транспортного комплексу);
 • - акт прийому-передачі виконаних транспортних пасажирських послуг (для перевізника - АТП);
 • - акт прийому-передачі виконаних автостанційних послуг (для автостанцій, вокзалів);
 • - акт прийому-передачі виконаних послуг зі збирання страхових внесків (для страхової компанії).

Види доходів. Доходи будь-якого підприємства з метою оподаткування складаються з:

 • - доходу від операційної діяльності;
 • - інших доходів.

До складу оподатковуваних доходів не включаються окремі їхні види, прямо зазначені в ПКУ, зокрема:

 • - сума попередньої оплати та авансів, отримана в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг;
 • - суми податку на додану вартість, отримані (нараховані) платником податку на додану вартість, нарахованого на вартість продажу товарів, виконаних робіт, наданих послуг, за винятком випадків, коли підприємство-продавець не є платником податку на додану вартість, тощо.

Основні та інші доходи визначаються на підставі первинних документів, що підтверджують отримання платником податку доходів, обов'язковість ведення обліку і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених у Кодексі. Крім зазначених вище актів на виконані послуги, можуть застосовуватися також довідки-розрахунки та інші документи відповідно до суті операції, яка утворює дохід.

Суми, відображені в складі доходів платника податку, не підлягають повторному включенню до складу його доходів.

Дохід від операційної діяльності визнається в розмірі договірної (контрактної) вартості, але не менше ніж сума компенсації, отримана в будь-якій формі, в тому числі при зменшенні зобов'язань, та включає дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі винагороди та компенсації комісіонера (повіреного, агента тощо).

У Кодексі визначено особливості визнання доходів від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг для окремих категорій платників податків або доходів від окремих операцій. Проте діяльність автотранспортних підприємств від надання послуг оподатковується в загальноприйнятому порядку із врахуванням особливостей оподаткування окремих операцій (їх було розглянуто в цьому розділі).

Джерела податкової інформації. Суми доходів від операційної діяльності формують на базі даних бухгалтерського рахунка 70, зокрема субрахунка 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг". При цьому аналізується склад і походження таких доходів і вибираються ті з них, які відповідають критеріям норми відповідної статті Кодексу. Більшість доходів визначається за методом нарахувань, що знаходить відображення по дебету рахунків дебіторів (замовників) - 36,37 і кредиту субрахунка 703. Дата та сума оплати за послуги не мають значення.

З іншого боку, в автотранспортних підприємствах, які отримують асигнування з бюджету (дотації, компенсації) цільового характеру, по-особливому визнається дохід у частині бюджетного фінансування - за датою фактичного отримання такої компенсації з бюджету. Тобто за касовим методом. Обов'язковою умовою такого методу є цільовий характер отриманих коштів з бюджетів та фондів соціального страхування відповідно до норми п. 137.2 статті 137 ПКУ. Тому дані рахунка 70 в АТП не завжди збігатимуться з даними податкового обліку доходів.

Склад інших доходів. Датою відображення інших доходів є дата їх виникнення згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, якщо інше не передбачено нормами Кодексу. До інших доходів включають:

 • - доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, відсотків, роялті, володіння борговими вимогами;
 • - доходи від операцій оренди (лізингу), визначені відповідно до пункту цього розділу;
 • - доходи за операціями в іноземній валюті, в тому числі дохід від курсової різниці, торгівлі цінними паперами та деривати-вами, здійснення банківських операцій та інших операцій з надання фінансових послуг;
 • - суми штрафів та (або) неустойки чи пені, фактично отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду;
 • - суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку в звітному податковому періоді, безнадійної кредиторської заборгованості, вартості товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку в звітному періоді, визначені на рівні, не нижчому від звичайної ціни, крім випадків, коли операції з надання (отримання) безповоротної фінансової допомоги проводяться між платником податку та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи;
 • - суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів, отримані платником податку;
 • - доходи, не враховані при обчисленні доходу періодів, що передують звітному, та виявлені в звітному періоді;
 • - дохід від реалізації необоротних активів, майнових комплексів, оборотних активів тощо.

Зазначені доходи враховують в АТП на бухгалтерських рахунках 71, 72, 73, 74, 75. З метою податкового обліку суми таких доходів аналізують за аналітичними позиціями і, відповідно, включають (не включають) до бази оподаткування.

Найбільш характерними відмінностями в підприємствах транспорту можуть бути такі позиції доходів, які враховуються в бухгалтерському обліку за методом нарахувань, а до бази оподаткування включають за касовим методом:

 • - суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів, отримані платником податку;
 • - суми штрафів та (або) неустойки чи пені, фактично отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду;
 • - суми державного мита, попередньо сплаченого позивачем, яке повертається на його користь за рішенням суду;
 • - суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку в звітному податковому періоді, що залишаються неповернутими на кінець такого звітного періоду, тощо.

Реєстри обліку. З метою податкового обліку ПКУ не регламентує ведення реєстрів податкового обліку. Проте підприємства на практиці ведуть окремі реєстри, в яких накопичують ті статті доходів, які будуть включені до відповідних рядків декларації з податку на прибуток. Форма реєстрів не затверджена в офіційному порядку, тому підприємства обирають їх на свій розсуд. Різниця між складом та оцінкою доходів у фінансовому і податковому обліку становить податкові різниці. Облік податкових різниць здійснюється за методикою, затвердженою Міністерством фінансів України.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >