< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аудит функціонування СУОПР

У теперішній час численні малі підприємства, на яких відсутні штатні спеціалісти з охорони праці, гостро потребують кваліфікованої допомоги щодо оцінки стану охорони праці на підприємстві відповідно до нормативних актів. Це може забезпечити система аудиту, тобто перевірка стану охорони праці з розробленням профілактичних рекомендацій за допомогою сторонніх компетентних аудиторів.

Існуюча система перевірки з боку державних інспекцій закінчується для підприємства наданням припису й накладанням штрафу. Перевірки з боку експертно-технічних центрів мають спеціалізований характер (експертиза проектної документації, технічні обстеження і діагностика посудин, що працюють під тиском, вантажопідйомних механізмів, проведення замірів для атестації робочих місць, навчання персоналу та ін.).

Кафедрою охорони праці Державного університету "Львівська політехніка" розроблено Положення про аудит охорони праці на підприємстві.

Аудитор з охорони праці — особа, яка має відповідну кваліфікацію для проведення аудитів, що підтверджується ліцензією і сертифікатом (посвідченням про навчання і перевірку знань). Аудитор повинен мати інженерну освіту й належний досвід роботи на посаді інженера з охорони праці іншого підприємства відповідної галузі або державного (технічного) інспектора чи викладача курсу охорони праці навчального закладу. Він повинен знати техніку й технологію досліджуваного підприємства, вимоги законів і нормативних документів з охорони праці, систему управління охороною праці, процедури й методи аудиту. Аудитор повинен уміти спілкуватися з людьми, чітко висловлювати свої думки, мати здатність до самоорганізації та ухвалення обґрунтованих рішень згідно з чинними нормативно-правовими актами.

Аудит — це документально оформлений процес перевірки, який включає збирання та об'єктивне оцінювання відповідності стану умов праці й профілактичних заходів з охорони праці, системи управління цією діяльністю критеріям аудиту, тобто запровадженим нормативно-правовим актам, з передачею результатів перевірки замовникові. Аудит призначений для сприяння підприємству в дотриманні вимог стандартів та інших вимог щодо охорони праці, надання методичної допомоги працедавцю. Аудит може здійснювати один або декілька аудиторів. До складу групи можуть входити технічні експерти — спеціалісти з певних питань. Замовником може бути або об'єкт аудиту" або будь-яка інша організація, котра має право доручити виконання аудиту іншій організації на контрактних умовах.

Про цілі, завдання і сферу поширення аудиту об'єкт аудиту повинен бути сповіщений до початку роботи. План аудиту затверджується замовником. Сторонні аудитори не мають права розголошувати без дозволу замовника інформацію або дані, одержані в процесі перевірки об'єкта.

Керівництво підприємства, незалежно від статусу і форми власності, звертається до аудиторів з охорони праці (юридичних або фізичних осіб), які можуть дати об'єктивну оцінку стану охорони праці на підприємстві або його структурному підрозділі, визначити відхилення від нормативно-правових актів та намітити заходи щодо приведення діяльності підприємства у відповідність з цими вимогами. Тим самим підприємство підвищує свій імідж як на ринках праці, продукції, так і на ринках інвестицій.

Таким чином, аудит з охорони праці — це інструмент управління, котрий базується на системному підході, за допомогою якого оцінюється ефективність управління охороною праці на підприємстві, і тим самим сприяє підвищенню конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості підприємства.

Обсяг, умови та порядок обстеження зазначаються у договорі із замовником, який зацікавлений у з'ясуванні стану охорони праці на своєму підприємстві. Результати виконання договору оформляються актом здачі-приймання. Договір про аудит містить обов'язки та права учасників договору. Фінансування робіт з проведення обстеження здійснюється за рахунок коштів замовника.

Звіт має включати фактичні дані щодо функціонування СУОП на підприємстві, існуючих або потенційних джерел ризику впливу на працівників небезпечних і шкідливих чинників виробничого середовища, порушення чинних нормативно-правових актів з охорони праці.

Тут же викладаються запропоновані заходи, необхідні для запобігання нещасним випадкам, профзахворюванням, аваріям та пожежам. При виборі варіантів профілактичних заходів вирішується багатокритеріальна проблема відшуковування найкращого з них з метою досягнення нормативних вимог.

Контрольну карту аудиту на відповідність СУОПР підприємства вимогам стандарту OHSAS 18001 наведено в додатку 3. У процесі аудиту підприємство повинно довести, що чинна СУОПР відповідає вимогам OHSAS, дійсно впроваджена і функціонує, ефективна щодо реалізації політики та цілей охорони праці. Програма аудиту OHSAS ґрунтується на стандарті ISO 19011, згідно з яким здійснюється аудит системи управління якістю й охороною навколишнього середовища.

Метою аудиту є формальна оцінка ступеня відповідності чинної СУОПР встановленим вимогам, нормативно-правовим актам і контрольній карті. Аудит повинен відповісти на запитання:

  • 1. Чи на підприємстві запроваджені й дотримуються усі елементи OHSAS?
  • 2. Чи діяльність підприємства відповідає СУОПР?
  • 3. Чи СУОПР підприємства здатна досягти встановлені цілі?

Висновок аудитора підтверджується відповідним сертифікатом.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >