< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Акт

Акт - це офіційний документ, який підтверджує факти, події, вчинки, пов'язані з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб. Його складають під час прийому-передачі справ, після переобліку, при проведенні випробувань нової техніки, здачі об'єктів, нещасних випадках.

Акти - це документація постійних експертних комісій, спеціально уповноважених осіб або представників організацій. Вони оформлюються комісією, що її створює керівник установи, організації чи підприємства.

Текст акта має дві частини: вступну і констатуючу. У вступній після слова Підстава дається посилання на документ або усне розпорядження посадової особи. Після слова Складений перелічують осіб, які складали акт або були присутні під час його складання з обов'язковим зазначенням їхніх посад, прізвищ та ініціалів. Якщо акт готувала комісія, то першим друкується прізвище голови, прізвища інших членів комісії подаються у алфавітному порядку. Перелічуються також прізвища, ініціали та посади присутніх (якщо вони були).

У констатуючій частині викладають мету й завдання акта, характер проведеної роботи, перелічують встановлені факти, а також висновки.

У кінці акта (перед підписами) зазначають, у скількох примірниках складено акт і де вони зберігаються.

Акт підписують усі особи, які брали участь у його складанні.

Отже, до формуляра акта входять такі реквізити: 1) автор документа (назва відомства та організації);

 • 2) дата, номер і місце складання;
 • 3) гриф затвердження;
 • 4) назва виду документа;
 • 5) підстава (наказ керівника організації);
 • 6) склад комісії, присутні;
 • 7) текст;
 • 8) відомості про кількість примірників акта, їх місцезнаходження;
 • 9) перелік додатків до акта;
 • 10) підписи членів комісії і присутніх. акти прийому-передачі, обстеження або ревізії набувають юридичної чинності лише після затвердження вищою інстанцією або відповідальним керівником установи чи організації. г

зразок акта:

Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова педагогічно-індустріальний факультет

10.07.2007 №17

м, Київ

акт

передачі матеріальних цінностей однією матеріально відповідальною особою іншій

Підстава: наказ по університету №9 від б червня 2007р.

Складений комісією: голова комісії завідувач кафедри Козак С. Т.

Члени комісії: старший лаборант кафедри Мартиненко Л. С, доцент Мороз С. І., асистент Петров М. І.

Присутні: декан педагогічно-індустріального факультету Кравченко М. В.

 • 10.07.2007 комісія перевірила наявність матеріальних цінностей у кабінеті й вирішила передати Петрову М. І. такі матеріальні цінності:
 • 1) магнітофон "Яуза-5 %
 • 2) діапроектор "Альфа ";
 • 3) кодоскоп.

Складений у трьох примірниках: 1-й пр. - бухгалтерії;

2-й пр. - кафедрі; 3-й пр. - факультету.

Голова комісії С. Т. Козак

Члени комісії: Л. С. Мартиненко

(підписи) С. 1. Мороз

М. І. Петров

Присутні: М. В. Кравченко

Правопис сполучників

1. складні сполучники, утворені від інших частин мови, пишуться разом: адже, зате, начебто, отож, ніж, аніж, якщо, якби, мовбито, немовби, наче, начеб, начебто, ніби, нібито, тобто, притому.

Примітка. Сполучники проте, зате, притому, причому, тож, теж, щоб, якби, яюкв, якщо, які пишуться разом, слід відрізняти від однозвучних сполучень повнозначних слів з часткою або прийменником.

 • 2. сполучник як службова частина мови виконує синтаксичну функцію поєднання членів речення або окремих речень. однозвучні сполучення слів є членами речення, і до них можна поставити, питання. пор.: Щоб жить - ні в кого права не питаюсь. Щоб жить - я всі кайдани розірву (тич.). - Неба тут було так багато, що очі тонули в нім, як в морі, та шукали, за що б то зачепитись (коц.); Якби я турбувавсь завжди про себе, вже б онімів давно від самоти (павл.). - Як би йому, Данилові, хотілося зараз із веслом у руці сісти за свій вербовий човен (стельм.).
 • 3. якщо частки би (б), же (ж) зберігають підсилювальне значення, то вони пишуться окремо: або ж, адже ж, але ж, коли б, хоча б, хоч би.
 • 4. у складених сполучниках усі компоненти пишуться окремо: так що, через те що, замість того щоб, з тим щоб, незважаючи на те що, дарма що, задля того щоб, після того як, в міру того як.
 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >