< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розрахунок можливого обсягу прибутку від реалізації товарів у плановому періоді (2)

За даними табл. 1, 2 розрахуйте можливий (очікуваний) обсяг прибутку від реалізації товарів торговельного підприємства. Для проведення розрахунків скористатися факторно-аналітичним методом, виходячи з рівня комерційного доходу та витрат обігу, що склалися в передплановому періоді та їх середньої абсолютної зміни.

Таблиця 1 тис. грн

Показники

Період

1

2

3

4

5

Товарооборот

1610

1644

1712

1887

2085

Комерційний дохід від реалізації товарів

316,5

318,4

328,5

332,8

352,8

Витрати обігу постійні

189,9

203,776

206,955

199,68

215,208

Витрати обігу змінні

79,1

79,6

82,1

83,2

88,2

Показники

Значення

Плановий обсяг товарообороту, тис. грн

2221

Очікувана зміна рівня комерційного доходу (з врахуванням зовнішніх факторів), п.п.

2,7

Розв'язок

1. Розрахунок рівня комерційного доходу у звітному періоді -5-й період (Рт зв.):

Р зв = ^^100 = .юо = 16,92%, щ ТОм 2085

де КДзв - комерцшний дохід від реалізації товарів у звітному періоді; ТОзв — обсяг товарообороту у звітному періоді.

2. Розрахунок рівня комерційного доходу у базовому періоді -1-й період, (Рщ баз.):

Ркпбаз = 100 = ^£. ЮО = 19,66%,

Щ ТО^ 1610

де КД6аз - комерційний дохід від реалізації товарів у базовому періоді; ТОбаз - обсяг товарообороту у базовому періоді.

3. Розрахунок середньої абсолютної зміни рівня комерційного доходу за період (АРкд сер.):

АР (Ртзв-Ртбаз) (16,92-19,66) _й0/

ЬРкдсер = —*я--аа-= і--——і = -0,68%,

п- 4

де п - кількість досліджуваних періодів.

4. Розрахунок прогнозного рівня комерційного доходу у плановому періоді з врахуванням наявних тенденцій (Ркд пл.):

Ртпл=Ртзв + АРтсер=16,92 - 0,68 = 16,24%.

5. Розрахунок очікуваного рівня комерційного доходу у плановому періоді з врахуванням впливу зовнішніх факторів {Ркд пл^акт):

РкдтФакт = Ркдпл + ЬРтфакт = 16,24 + 2,7 = 18,94%,

де &Ркдфакт - очікувана зміна рівня комерційного доходу з врахуванням зовнішніх факторів.

6. Розрахунок планового обсягу комерційного доходу (КДпл):

п Ркд^'ТО^ 18,94-2221

щ - _^-™ - —і--- 420,58 тис. грн,

п1 100 100

де ТОт - плановий обсяг товарообороту.

7. Розрахунок рівня змінних витрат обігу у звітному періоді -5 період, {Рвошшп):

= В°мінзвт = — 100 = 4,23%, Т0зв 2085

де ВОзмінп - змінні витрати обігу у звітному періоді.

 • 8. Розрахунок рівня змінних витрат обігу у базовому періоді -
 • 1 ПерІОД, (Рвоигін.бя)-
 • ?ш~л. -Д%Г'Да100 = • 100 = 4,91%, ТОбаз 1610

де ВОзмінбаз - змінні витрати обігу у базовому періоді.

9. Розрахунок середньої абсолютної зміни рівня змінних витрат обігу (АРвошшсер):

&РВОім „ - (РвозмшЗв-РВОзмінбаз) _ (4,23-4,91) _ р п% 4 4

10. Розрахунок прогнозного рівня змінних витрат обігу з врахуванням НаЯВНИХТеНДеНЦІЙ (РВОзмін.пя.)'-

рвошін.пп. = ^во^^в+ДРво^,мсер = 4,23-0,17 = 4,06%. •

 • 11. Розрахунок планового обсягу змінних витрат обігу
 • (ВОыыПл):

рп Рвозмі*™ ' ТО„ 4,06 • 2221

ВОшінпл = визм,н-— = —-= 90,15 тис. грн.

 • 100 100 У
 • 12. Розрахунок середнього темпу зростання постійних витрат обігу (ТрВОпост):

ТрВб^п = І В°пош3в 100 = ШШ. 100 = 103,18%, В0постбаз V 189,9

де ВОпоспЗв - постійні витрати обігу у звітному періоді; ВОпост6аз - постійні витрати обігу у базовому періоді.

13. Розрахунок очікуваного обсягу постійних витрат обігу з врахуванням наявних тенденцій (ВОпостпл):

ВОПостпл = = 215,208-103,18 =

 • 100 100 И
 • 14. Розрахунок обсягу прибутку (збитку) від реалізації товарів (П): П = КДпл- ВОмирл - ВОпосп?ш = 420,5 8 - 90,15 - 222,05 = 108^3 8 тис грн.
 • 15. Розрахунок планового темпу зростання прибутку від реалізації товарів (ТпрїТ):

ТпрП =---100 =

(КДзв-ВОпошзв-ВОЫнзв)

ш-108^8- , шо = 219 43

 • (352,8-215,208-88,2)
 • 16. Розрахунок рівня рентабельності товарообороту в плановому періоді (РентТО):

РентТО = — і 00 = -100" 4,88%. ТОт ■ 2221

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >