< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фактори зростання продуктивності праці та оцінка її динаміки

Систематичне зростання продуктивності праці має пріоритетне значення для підвищення ефективності функціонування будь-якого підприємства, галузі промисловості, всього господарського комплексу, для підвищення матеріального добробуту кожного працюючого.

Зростання продуктивності праці означає підвищення випуску продукції за одиницю робочого часу (людино-година, людино-день, людино-місяць, людино-рік) порівняно з минулим аналогічним періодом.

Резервами зростання продуктивності праці називають ще невикористані можливості економії праці за окремими факторами, детальна класифікація яких представлена на рис. 5.4.

Групування факторів зростання продуктивності праці

Рис. 5.4. Групування факторів зростання продуктивності праці

Зростання продуктивності праці при заданих обсягах виробництва має наслідком економію чисельності промислово-виробничого персоналу. Відтак, при заданій кількості вивільнених внаслідок різних причин працівників (Ечпвп), стає можливим розрахувати рівень зростання продуктивності праці (Іпт) за формулою (5.37):

Результат, отриманий за цією формулою, вказує на напрямок скорочення штату підприємства.

Динаміка продуктивності праці визначається шляхом співставлення рівнів продуктивності праці за різні періоди. При її оцінці обчислюють такі показники:

- індекс зростання продуктивності праці (Іпт) визначається як відношення значення продуктивності праці планового періоду (ПТплан) до значення продуктивності праці базового періоду (ПТбаз) за формулою (5.38):

- відсоток зростання продуктивності праці (іпт) показує, як змінилась продуктивність праці в порівнянні з базовим періодом, або, іншими словами, скільки відсотків складає сьогоднішня продуктивність праці. Він визначається за формулою (5.39):

 • - абсолютний приріст продуктивності праці (DПТ) розраховується як різниця між плановим (ПТплан) та базовим (ПТБАЗ) показниками продуктивності праці за формулою (5.40):
 • - темп приросту продуктивності праці (DІпт) показує, на скільки відсотків зросла (зменшилась) продуктивність праці в плановому періоді порівняно з базовим періодом, і визначається за формулою (5.41):

Отже, розробка дієвої політики щодо підвищення продуктивності праці повинна починатися з планомірного виявлення всіх наявних у підприємства можливостей та резервів. Основними напрямами в цій галузі є організація розробки і здійснення планів щодо підвищення продуктивності праці на кожному робочому місці, а також активна участь в плануванні організаційно-технічних заходів і контроль за їх виконанням. До опрацювання таких заходів слід залучати широкі маси промислово-виробничого персоналу: працівників, інженерно-технічних робітників, службовців, керівників тощо, їх участь сприяє виявленню внутрішньовиробничих резервів підвищення продуктивності праці. Але все ж найважливішим резервом підвищення продуктивності праці є її наукова організація.

ПРИКЛАД 5.9. На хімічному підприємстві, яке займається виготовленням лакофарбової продукції, валова продукція за звітний рік (ВПЗВ) склала 21584 тис грн, а в базовому періоді ВПБ вона дорівнювала 20698 тис грн. Чисельність промислово-виробничого персоналу (чпвпзв) а звітному періоді склала 2800 осіб, а в базовому періоді (чпвп) - 2650 осіб. Необхідно визначити структурні зрушення в продуктивності праці і вплив кожного із зазначених факторів.

РІШЕННЯ. Продуктивність праці на підприємстві зазначеної галузі промисловості можна визначити за формулою ПТ= ВП / Чпвп. В звітному періоді вона становила 21584 тис грн х 1000 і 2800 осіб = 7708,57 грн на працівника, а в базовому 20698 тис грн х 100012660 осіб = 7810,57 грн на працівника. Отже, в звітному періоді структурні зрушення призвели до зменшення продуктивності праці (DПТ). Вплив підвищення чисельності працівників на зміну продуктивність праці можна визна-чити за формулою: DПТ чпвп = ВПБ/ЧпвпЗВ - ВПБ / ЧпвпБ, тобто за рахунок збільшення чисельності персоналу підприємства продуктивність знизилась на 418,42 грн з людини ((20698 тис грн х 10001 2800 осіб) / (20698 тис грн х 1000 / 2650 осіб)). Вплив зростання обсягів валової продукції на зміну продуктивності праці можна визначити за формулою: DПТВП = DВП / ЧпвпЗВ, тобто за рахунок зростання валової продукції продуктивність праці зросла на 3,16,42 грн з людини ((21584 тис грн — 20698 тис грн) х 100012800 осіб). Отже, підвищення чисельності працюючих на підприємств", тобто виконання соціальних програм щодо забезпечення зайнятості не завжди позитивно позначається на показниках ефективності. В нашому прикладі такий крок призвів до падіння продуктивності праці. Таким чином, зростання чисельності працюючих на підприємстві відбувалося значно більшими темпами, аніж зростання обсягів виробленої ними продукції у вартісних одиницях вимірювання.

ПРИКЛАД 5.10. Визначте індекс зменшення трудомісткості виробництва продукції, якщо продуктивність праці в цілому по підприємству зростає на 25%.

РІШЕННЯ. Враховуючи зворотно пропорційну залежність показників трудомісткості та продуктивності праці, відтворену формулою (5.36), індекс зменшення трудомісткості виробництва можна знайти так: Ітм = Тм2/ ТМ1 = (1/ПТ2) / (1/ПТ1) = ПТ1/ ПТ2= Пт1 /1,25 ПТ1 = 0,8. Це означає, що при зростанні продуктивності праці на 25%, трудомісткість виробництва зменшується на 20%.

ПРИКЛАД 5.11. На підприємстві працюють 1200 працівників, якими виготовлено продукції в звітному періоді на 10 млн грн. За цей рік робітниками відпрацьовано 275 тис людино-днів або 2100 тис людино-годин. В попередньому році в середньому на одного працівника виробіток склав 8000 грн. середньоденний виробіток становив 35 грн, свредньогодинний -4.5 грн. Визначте, як зміниться середньогодинний, середньоденний та річний виробіток на одного працівника в звітному періоді?

РІШЕННЯ. Річний виробіток в звітному році знайдемо за формулою (5.31): ПТварт= ВП/Чпвп=10000000 грн /1200 працівників = 8333,33 грн/працівника. Порівняно, з минулорічним результатом річного виробітку 8000 грн на людину темп приросту продуктивності праці відповідно до формули (5.41) склав: DІпт= (ПтЗВ/ПТБАЗ) х 100% - 100% = (8333,33/8000) х 100% - 100% = 4,77%. Середньоденний виробіток знайдемо за формулою: ПТНАТ = ВП / ТДН = 10000000 грн / 275000 людино-днів = 36,36 грн/день. Порівняно з минулорічним результатом річного виробітку 35 грн на день темп приросту продуктивності праці відповідно до формули (5.41) склав: DІпт= (ПтЗВ/ПТБАЗ) х 100% - 100% = (36,36/35) х 100% - 100% = 3,89%. Середньогодинний виробіток знайдемо за формулою: ПТНАТ = ВП / Тгод = 10000000 грн / 2100000 людино-годин = 4,76 грн /годину. Порівняно з минулорічним результатом річного виробітку 4,5 грн на годину темп приросту продуктивності праці відповідно до формули (5.41) склав: DІпт= (ПтЗВ/ПТБАЗ) х 100% - 100% = (4,76 / 4,5) х 100% - 100% =5,78%. Різниця в динаміці річного, середньоденного та середньогодинного виробітку пояснюється тим, що спостерігається непропорційність щодо режиму робочого часу. Адже, відповідно до вказаних даних працівниками за рік відпрацьовано 229 днів (275000 людино-днів /1200 працівників) чи 1750 годин (2100000 людино-годин / 1200 працівників), що свідчить про тривалість зміни в середньому протягом 7,6 годин.

ПРИКЛАД 5.12. Визначте виробіток на одного працюючого в обробному цеху машинобудівного підприємства в плановому році і його відносний приріст, якщо в базовому періоді виробіток склав 300 тис грн І людину. Рік містить 245 робочих днів. Річний випуск продукції передбачає виконання плану на суму 48600 тис грн, а зниження трудомісткості виробничої програми складає 1715 людино-днів.

РІШЕННЯ. Знайдемо економію чисельності працюючих на підприємстві з урахуванням зменшення трудомісткості в плановому році: DЧпвп = 7775 людино-днів / 245 днів = 7 працюючих. Ураховуючи виконання плану щодо випуску продукції на суму 48 600 тис грн, знайдемо кількість працюючих в цеху за формулою: Чпвп = ВП /ПТ = 48600 тис грн / 300 тис грн на людину = 162 працюючих. Отже, в ппановому році з урахуванням економії на чисельності працюючих в цеху відповідно до штатного розкладу залишиться працювати 155 працівників (162-7). Знайдемо виробіток на одного працюючого в обробному цеху машинобудівного підприємства в плановому році за формулою (5.31): ПТ = ВП / Чпвп = 48600 тис грн /155 працівників = 313,55 тис грн на людину. Знаючи новий виробіток, можемо знайти його відносне зростання порівняно з базовим роком за формулою (5.41): DІпт= (ПтЗВ/ПТБАЗ) х 100% - 100% = (313.55 тис грн на людину/300 тис грн на людину) х 100% -100% = 4,52%. Отже, завдяки вивільненню 7 працюючих в цеху в плановому році вдасться досягти зростання продуктивності праці на 4,52%. Зростання продуктивності праці можна також знайти за формулою (5.37): 7 працюючих/(162 - 7) працюючих х 100% = 4,52%. Відтак, отримаємо той же результат.

ВПРАВИ ДЛЯ РОЗПІЗНАННЯ ТЕРМІНІВ

Розпізнайте, яку економічна категорію характеризують наведені нижче визначення. Обґрунтуйте свою відповідь.

Зашифрованими категоріями є:

 • - акордна система оплати праці;
 • - бригадна форма оплати праці;
 • - відрядна форма оплати праці;
 • - відрядно-преміальна система оплати праці;
 • - відрядно-прогресивна система оплати праці;
 • - додаткова заробітна плата;
 • - заробітна плата;
 • - кваліфікаційний довідник;
 • - коефіцієнт трудової участі;
 • - контракт;
 • - мотивація;
 • - основна заробітна плата;
 • - погодинно-преміальна система оплати праці;
 • - продуктивність праці;
 • - проста погодинна система оплати праці;
 • - розцінка;
 • - середня тарифна ставка робітників;
 • - тарифна ставка І розряду;
 • - тарифна ставка;
 • - трудомісткість.
 • 1. Вплив на поведінку людини для досягнення особистих, групових і суспільних цілей
 • 2. Кількість продукції (обсяг здійснених робіт, наданих послуг), яка виготовляється одним працівником за одиницю робочого часу, що витрачається на виробництво одиниці продукції (здійснення роботи, надання послуги)
 • 3. Винагорода, обчислена у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівнику за виконану ним роботу
 • 4. Винагорода за виконану роботу відповідно до визначених планом норм праці (норми часу, норми виробітку, норми обслуговування, посадових обов'язків), яка встановлюється у вигляді тарифних ставок і відрядних ро-і зцінок для робітників та посадових окладів для службовців
 • 5. Винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість, а також за особливі умови праці, яка включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавст-і вом; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій
 • 6. Величина, яка визначає розмір заробітку за годину, день або місяць роботи
 • 7. Система оплати праці, яка передбачає нарахування працівнику крім заробітку за прямою відрядною системою премії за виконання (чи перевиконання) певних кількісних і якісних показників
 • 8. Середньозважена величина тарифних ставок з урахуванням загальної чисельності робітників, які мають однакові тарифні ставки
 • 9. Нормативний документ, який містить загальногалузеві кваліфікаційні характеристики
 • 10. Форма оплати праці, розмір якої залежить від кількості виготовленої робітником продукції (виконаної роботи) належної якості на основі попередньо-встановлених норм часу (виробітку) і розцінок з урахуванням складності та умов праці
 • 11. Встановлена на підприємстві вартість виготовлення одиниці продукції (надання послуги)
 • 12. Визначена в колективному договорі мінімальна заробітна плата працівника, яка відбиває законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якої не може здійснюватися оплата і за виконану працівником місячну, годинну норму праці (обсяг роботи)
 • 13. Система оплати праці, відповідно до якої виробіток працівників згідно з індивідуальним завданням оплачується за встановленими твердими розцінками, а понаднормовий виробіток - за підвищеними розцінками
 • 14. Система оплати праці, за якої відрядна розцінка встановлюється не на окрему виробничу операцію, а на весь комплекс робіт, виходячи з чинних на підприємстві норм часу і розцінок
 • 15. Система оплати праці, при якій розмір заробітку визначається залежно від тарифної ставки робітника і кількості відпрацьованого ним часу за визначений період
 • 16. Система оплати праці, при якій заробіток працівнику нараховується не тільки за відпрацьований час, а й за досягнення певних кількісних і якісних показників
 • 17. Особлива форма трудового договору між найманим працівником і власником підприємства (організації) або уповноваженим ним органом, за яким працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену правилами внутрішнього розпорядку, а власник підприємства (організації) або уповноважений ним орган зобов'язується сппачувати працівнику заробітну плату й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін
 • 18. Форма оплати праці, яка застосовується тоді, коли в досягненні ефективних кінцевих результатів праці зацікавлена як бригада, так і кожен її член
 • 19. Величина (коефіцієнт), відповідно до якої кожному робітнику бригад встановлюється винагорода, яка визначає ступінь його участі у виконанн загального завдання
 • 20. Витрати робочого часу на виготовлення одиниці продукції

ТЕСТОВІ ВПРАВИ

Дайте відповідь на наступні тестові запитання:

 • 1. Різні методи економічного та морального впливу (стимули), які використовуються підприємством для підвищення трудової активності працівників відносяться до...
 • а) внутрішніх спонукальних сил;
 • б) зовнішніх спонукальних сил.
 • 2. Як називають комплекс причин, які спонукають працівників до цілеспрямованих дій, є рушійною силою людської діяльності та поведінки на основі глибокої особистої зацікавленості і залучення до її здійснення?
 • а) мотивація;
 • б) координація дій;
 • в) психологія поведінки;
 • г) організація діяльності.
 • 3. Мотивація, заснована на страху та обов'язках, яка визначається владою, рівнем безробіття і відсутністю гарантій збереження робочого місця, соціальною напруженістю, невпевненістю в завтрашньому дні називається...
 • а) прямою мотивацією;
 • б) непрямою мотивацією;
 • в) спонукальною мотивацією.
 • 4. Визначте, про яку функцію мотивів поведінки йдеться, якщо вона визначає суб'єктивну значимість поведінки працівника?
 • а) орієнтуючу;
 • б) змістоутворюючу;
 • в) опосередковану;
 • г) мобілізуючу.

 • 5. Які з наведених нижче факторів формування відношення до праці не відносяться до суб'єктивних?
 • а) попередній досвід;
 • б) соціально-психологічний клімат в трудовому колективі;
 • в) соціально обумовлені особливості людини;
 • г) загальна та професійна культура.
 • 6. Про які методи мотивації праці йдеться, якщо вони представляють собою систему правил, дотримання яких повинно гарантуватися правовими нормами, що містять відомості про посадову, дозволену, стимулюючу, заохочувальну чи заборонну поведінку працівників?
 • а) соціально-економічні;
 • б) адміністративні;
 • в) правові;
 • г) організаційно-виробничі;
 • д) соціально-психологічні;
 • е) інформаційно-роз'яснювальні.
 • 7. Визначте, характеристика якої теорії мотивації наведена нижче, якщо її сутність зводиться до вивчення потреб людини, в основі поведінки якої лежать п'ять груп потреб: фізіологічні потреби, потреби в безпеці і впевненості в майбутньому, соціальні потреби, потреби в повазі і визнанні та потреби в самовираженні?
 • а) теорія мотивації А.Маслоу;
 • б) теорія мотивації Ф.Герцберга;
 • в) теорія мотивації Д.МакКлелланда;
 • г) теорія справедливості;
 • д) теорія очікувань В.Врума.
 • 8. Винагорода, обчислена у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник (або уповноважений ним орган) виплачує працівнику за виконану ним роботу, її розмір залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, - це:
  • а) заробіток;
  • б) заробітна плата;
  • в) премія;
  • г) надбавка.
 • 9. Яка функція заробітної плати проявляється в тому, що вона є мобілізую-чим засобом розподілу і перерозподілу працездатних кадрів по регіонах країни, галузях економіки з урахуванням ринкової кон'юнктури?
 • а) відтворювальна;
 • б) стимулююча;
 • в) регулююча;
 • г) соціальна.
 • 10. Винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці, яка включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій, відноситься до...
 • а) основної заробітної плати;
 • б) додаткової заробітної плати;
 • в) інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

 • 11. З урахуванням яких показників встановлюється розмір мінімальної заробітної плати в Україні?
 • а) вартісної величини мінімального споживчого бюджету;
 • б) загального рівня середньої заробітної плати;
 • в) продуктивності праці, рівня зайнятості та інших економічних умов; ^
 • г) з урахуванням всіх вказаних показників.
 • 12. Визначте, які з наведених нижче принципів слід ураховувати при побудові ефективної системи організації оппати праці на підприємстві?
 • а) здійснення оплати праці найманого працівника залежно від його особистого вкладу, кількості та якості витраченої праці;
 • б) надання самостійності підприємству у виборі форми і системи оплати праці, а також визначенні її розміру відповідно до умов чинного законодавства;
 • в) дотримання співвідношення в оплаті праці різних категорій і професійно-кваліфікаційних груп з урахуванням складності та престижності виконуваних робіт;
 • г) стимулювання підвищення організаційно-технічного рівня виробництва, зменшення собівартості^ поліпшення якості продукції;
 • д) регулювання системи оплати праці з тим, щоб забезпечити просте відтворення робочої сили;
 • е) посилення соціального захисту працівників;

є) ясність і простота способів нарахування заробітної плати;

 • ж) всі вказані вище принципи слід ураховувати при побудові ефективної системи організації оплати праці на підприємстві.
 • 13. Про який епемент тарифної системи оплати праці йдеться, якщо він є величиною, яка визначає розмір заробітку за годину, день або місяць роботи?
 • а) тарифна сітка;
 • б) тарифна ставка;
 • в) схема посадових окладів:
 • г) тарифно-кваліфікаційні характеристики' (довідник).
 • 14. У чому полягає призначення тарифної сітки?
 • а) визначає абсолютний розмір оппати простої праці за одиницю часу;
 • б) встановлює диференціацію в оплаті праці з урахуванням розряду праці та галузевої приналежності підприємства
 • 15. Яким вимогам повинні відповідати форми оплати праці?
 • а) найповніше враховувати результати праці;
 • б) створювати відповідні передумови для постійного зростання продуктивності та якості праці;
 • в) сприяти підвищенню матеріальної зацікавленості працівників у постійному виявленні і використанні резервів підвищення продуктивності праці;
 • г) форми заробітної плати повинні відповідати всім визначеним вимогам.
 • 16. Які передумови повинні бути створені для ефективного застосування відрядної форми оплати праці на підприємстві?
 • а) наявність кількісних показників виробітку, за допомогою яких установлюють норми й розцінки та визначають заробіток відповідно до результатів праці;
 • б) можливість й необхідність підвищення індивідуальної або групової продуктивності праці на конкретному робочому місці;
 • в) забезпечення науково обґрунтованого нормування праці і правильного обліку виконаної роботи;
 • г) здійснення чіткого контролю за якістю продукції;
 • д) всі визначені вище передумови повинні бути створені для ефективного застосування відрядної форми оплати праці на підприємстві.
 • 17. Встановлена на підприємстві вартість виготовлення одиниці продукції (надання послуги) називається...
 • а) розцінкою;
 • б) тарифним коефіцієнтом;
 • в) тарифною ставкою;
 • г) розрядом виконуваної роботи.
 • 18. Система оплати праці, яка полягає в тому, що працівнику, крім заробітку за нормований обсяг робіт нараховується премія за виконання (чи перевиконання) певних кількісних і якісних показників, називається...
 • а) прямою відрядною;
 • б) відрядно-преміальною;
 • в) відрядно-прогресивною;
 • г) погодинно-преміальною;
 • д) погодинно-прогресивною.
 • 19. Система оплати праці, яка застосовується для окремих груп працівників; її сутність полягає у тому, що відрядна розцінка встановлюється не на окрему виробничу операцію, а на весь комплекс робіт, виходячи з чинних на підприємстві норм часу і розцінок. За такої системи оплати праці обсяг робіт і строк їх виконання встановлюються заздалегідь, відповідно і сума заробітної плати за нарядом відома до виконання самого завдання. Відтак, така система оплати праці має зацікавлювати працівників у скороченні строків роботи відносно до встановлених норм. Про яку систему оплати праці йдеться?
 • а) пряму відрядну;
 • б) відрядно-преміальну;
 • в) відрядно-прогресивну;
 • г) погодинно-преміальну;
 • д) акордну;
 • е) погодинно-прогресивну;

є) пряму погодинну;

 • ж) непряму відрядну.
 • 20. Які передумови повинні бути створені для ефективного застосування погодинної форми оплати праці на підприємстві?
 • а) відсутність реальної можливості для збільшення випуску продукції;
 • б) неможливість вимірювання чи кількісного вираження результатів праці робітника;
 • в) недоцільність стимулювання зростання виробітку понаднормово;
 • г) всі визначені передумови повинні бути створені для ефективного застосування погодинної форми оплати праці на підприємстві.
 • 21. Особлива форма договору між найманим працівником і власником підпри-ємства, згідно з якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою і правилами внутрішнього розпорядку, а власник підприємства зобов'язується сплачувати працівнику заробітну плату й забезпечувати передбачені законодавством про працю належні умови?
 • а) трудовий договір;
 • б) трудовий контракт;
 • в) колективний договір;
 • г) галузева угода;
 • д) Генеральна угода.

 • 22. В яких умовах застосовується бригадна оплата праці? Які з нижченаведе-них робіт потребують для їх виконання спільних зусиль працівників бригади?
 • а) спільне обслуговування агрегатів, габаритного устаткування, збірка і монтаж великих об'єктів, — роботи, які характеризуються нерівномірним завантаженням працівників різних спеціальностей протягом зміни через різну трудомісткість окремих робіт;
 • б) роботи на конвеєрах, де досягнення кінцевого результату потребує від кожного працівника чіткого, злагодженого і синхронізованого за часом виконання операцій;
 • в) роботи, пов'язані з обслуговуванням технологічного процесу і його контролем;
 • г) всі визначені роботи потребують докладання спільних зусиль працівників бригади.
 • 23. Який з наведених нижче елементів не входить до загального заробітку бригади за відрядної форми оплати праці?
 • а) заробіток за відрядними розцінками, включаючи оплату за підвищеними розцінками, розрахованими на основі міжгалузевих нормативів трудових витрат;
 • б) премії, нараховані працівникам бригади;
 • в) доплати за тимчасове виконання (разом зі своїми) обов'язків відсутніх робітників (з причини хвороби, відпустки, відрядження тощо) за умов виконання бригадою встановленого обсягу робіт;
 • г) доплати працівникам за виконання понаднормових робіт;
 • д) оплата браку і простоїв не з вини робітників.
 • 24. Який з наведених нижче елементів не входить до загапьного заробітку бригади за погодинної форми оплати праці?
 • а) тарифна частина заробітку робітників за фактично відпрацьований час;
 • б) премії, нараховані працівникам бригади;
 • в) доплати за суміщення професій і виконання встановленого обсягу робіт з меншою чисельністю;
 • г) доплати за тимчасове виконання (разом зі своїми) обов'язків відсутніх робітників (з причини хвороби, відпустки, відрядження тощо) за умов виконання бригадою встановленого обсягу робіт;
 • д) оплата браку і простоїв не з вини робітників.
 • 25. Які передумови повинні бути створені для ефективного преміювання працівників підприємства?
 • а) виконання (перевиконання) особистих планів, нормованих завдань, технічно обґрунтованих норм;
 • б) підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості випуску продукції;
 • в) підвищення якості та конкурентоспроможності вироблюваної продукції;
 • г) бездефектне виготовлення продукції;
 • д) економія пального, енергії, сировини, матеріалів;
 • е) зменшення браку;

є) всі визначені вище передумови повинні бути створені для ефективного преміювання працівників підприємства.

 • 26. Яке з наведених нижче тверджень хибне?
 • а) преміювання спеціалістів основних виробничих підрозділів (цехів, дільниць) здійснюється за показниками, що характеризують діяльність цих підрозділів незалежно від загальних підсумків роботи підприємства в цілому;
 • б) преміювання спеціалістів допоміжних виробничих підрозділів (цехів, дільниць) здійснюється за показниками, що характеризують діяльність відповідних підрозділів з урахуванням загальних підсумків роботи підприємства в цілому;
 • в) преміювання спеціалістів і службовців функціональних підрозділів здійснюється за загальними показниками роботи підприємства, а також за показниками, що характеризують результати діяльності відповідних підрозділів і внесок конкретних виконавців;
 • г) хибних тверджень немає.
 • 27. Визначте основні умови ефективного застосування системи участі працівників в розподілі прибутку підприємства:
  • а) залучення працівників до управління, процесу прийняття конструктивних рішень, пошуку шляхів удосконалення виробництва;
  • б) вплив працівників на показники визначення розміру премії;
  • в) участь працівників в розробці нових схем розподілу прибутків підприємства;
  • г) всі визначені передумови є основою ефективного застосування системи участі працівників в розподіпі прибутку підприємства.
 • 28. Узагальнений показник народногосподарської ефективності праці по країні в цілому, який розраховується шляхом віднесення основних макроекономічних показників (валовий національний продукт, валовий внутрішній продукт, національний дохід) до чисельності зайнятих в суспільно-господарському виробництві, - це:
  • а) глобальна продуктивність;
  • б) локальна продуктивність;
  • в) індивідуальна продуктивність.
 • 29. Вкажіть характер залежності показників чисельності промислово-виробничого персоналу від продуктивності праці:
  • а) пряма залежність;
  • б) зворотна залежність;
  • в) немає залежності.
 • 30. Переваги якого методу обчислення продуктивності праці на підприємстві включають можливість його застосування за умов багатономенклатурного виробництва з широким асортиментом виготовлюваної продукції, а також можливість визначення і характеристики динаміки і рівня продуктивності за асортиментом виготовленої продукції по підприємству і в цілому по галузі промисловості з обчисленням темпів зростання за будь-які проміжки часу?
 • а) натурального;
 • б) вартісного;
 • в) трудового.
 • 31. Трудомісткість виробничої програми характеризує:
  • а) час, що витрачається на виробництво одиниці продукції;
  • б) час на виробництво усієї продукції протягом року;
  • в) витрати матеріалів та сировини на виробництво усієї продукції протягом року.
 • 32. Який з наведених нижче факторів зростання продуктивності праці на підприємстві не відноситься до матеріально-технічних?
 • а) технічний рівень виробництва;
 • б) поліпшення використання робочого часу працівників;
 • в) перехід на нові види сировини, матеріалів;
 • г) зміна технічних характеристик виробів і конструкцій;
 • д) виготовлення нової продукції;
 • е) підвищення якості продукції;

є) впровадження інновацій у виробництво.


 • 33. Вкажіть характер залежності показника трудомісткості виробництва продукції від продуктивності праці промислово-виробничого персоналу:
  • а) пряма залежність;
  • б) зворотна залежність;
  • в) немає залежності.
 • 34. Показник, який характеризує, на скільки відсотків змінюється продуктивність праці в плановому періоді порівняно з базовим періодом, називається...
 • а) індексом зростання продуктивності праці;
 • б) відсотком зростання продуктивності праці;
 • в) абсолютним приростом продуктивності праці;
 • г) темпом зростання продуктивності праці;
 • д) правильної відповіді немає.

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ

 • 1. Визначте, наскільки зміниться норма виробітку і процент її виконання, якщо для виготовлення однієї деталі витрачається 20 хвилин. Робоча зміна триває 8 годин (з перервою на обід - 0,5 години). Протягом цієї зміни працівник встигає виготовити 32 вироби.
 • 2. Визначте процент зменшення трудомісткості виробництва, якщо продуктивність праці в цілому по підприємству зростає на 20%.
 • 3. Планом промислового підприємства передбачено виготовлення товарної продукції в обсязі 40 млн грн. На підприємстві протягом року працюватиме 2500 працівників. Кількість робочих днів на рік складає 234, середня тривалість робочого дня складає 8 годин. За наведеними даними слід розрахувати середньорічний, середньоденний та середньогодинний виробіток на одного працівника.
 • 4. Обсяг товарної продукції за планом виробництва по підприємству на рік складає 38400 тис грн. Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу підприємства 3420 осіб, ефективний фонд робочого часу одного робітника за рік складає 1936 годин. Тривалість робочого дня - 8 годин.

Визначте середньорічний, середньоденний та середньогодинний виробіток на одного робітника промислово-виробничого персоналу.

5. Визначте приріст продуктивності праці в цеху в плановому році за рахунок зменшення трудомісткості виготовлення продукції за даними таблиці:

Вироби Трудомісткість виготовлення одного виробу, нормо-годин Обсяг випуску продукції за планом, шт.
Звітний рік Плановий рік
А 0,70 0,68 110 000
Б 0,92 0,85 90 000
В 1,03 0,90 82 000

6. Обсяг товарної продукції, отриманої підприємством в звітному періоді, склав 21569 тис грн, продуктивність праці одного робітника - 23700 грн. Планом організаційно-технічних заходів передбачається впровадження нової автоматизованої лінії, що призведе до зменшення чисельності робітників у плановому році на 36 осіб. Обсяг товарної продукції при цьому має збільшитися на 8%.

Визначте темп росту продуктивності праці.


7. Виробнича трудомісткість продукції за нормами базового періоду дорівнює 1250 тис нормо-годин і виконується при цьому в середньому на 120%. За рахунок впровадження організаційно-технічних заходів передбачається її зменшення на 175 тис нормо-годин. Реалізація заходів з наукової організації праці забезпечить збільшення середнього числа відпрацьованих годин у році з 1780 до 1300. Питома вага допоміжних робітників у загальній кількості робітників зменшиться з 49 до 46%, а питома вага робітників у загальній кількості працюючих на підприємстві збільшиться з 80'до 81%.

Визначте, як зміниться продуктивність праці на підприємстві і яку економію чисельності працівників це забезпечить?

8. Організаційний план щодо зростання продуктивності праці передбачає такі заходи, як впровадження нових верстатів для механічної обробки деталей, завдяки чому витрати праці на одну машину зменшаться на 50 нормо-годин; строк впровадження нових верстатів - 1 червня поточного року. Передбачається також зменшення трудомісткості ливарних робіт у середньому на одну машину на 12 нормо-годин; строк впровадження цього заходу - 1 березня поточного року. Впровадження заходів з наукової організації праці протягом року на складальних роботах призведе до зменшення трудомісткості виготовлення однієї машини на 20 нормо-годин. Планом передбачене виготовлення 2000 машин із загальною базовою трудомісткістю 1600 тис нормо-годин.

Визначте процент зростання продуктивності праці та економію робочої сили в результаті здійснення намічених заходів.

9. У базовому періоді на забраковану продукцію і додаткову роботу в зв'язку з відхиленнями від нормативних технічних умов було витрачено відповідно 8600 та 12000 нормо-годин. В середньому норми виробітку працівниками виконуються на 125%. Всього робітниками протягом року відпрацьовано 350 тис людино-годин.

Визначте планове зростання продуктивності праці при зменшенні витрат і непродуктивних втрат робочого часу на 50%.

10. За даними таблиці визначте виконання плану щодо продуктивності праці (годинної, денної, місячної):

Показники План Факт
Обсяг виробництва за зміну, тис .грн 200 220
Середньооблікова чисельність робітників, осіб 150 156
Обсягроботи, людино-днів 9500 9450
Середня тривалість робочого дня, годин 7,8 7,7

11. У механічному цеху за рахунок впровадження організаційно-технічних заходів передбачено зменшити в плановому періоді втрати робочого часу з 5% до 2,5%, трудомісткість програми зменшити на 5%, ефективний фонд робочого часу збільшити з 1800 до 1820 годин на рік.

Визначте загальний плановий приріст продуктивності праці і вплив на його динаміку різних факторів.

 • 12. Визначте зміну продуктивності праці (в тому числі за різними факторами впливу) в плановому році, використовуючи такі дані: у звітному році обсяг валової продукції підприємства склав 26,7 мли грн; фактичний виробіток на одного працюючого - 6300 грн при плані 6000 грн; в плановому році передбачено збільшити обсяг випуску продукції на 8%; частка робітників у загальній чисельності працюючих складає 36%; коефіцієнт виконання норм - 100%; з 1020 одиниць встановленого обладнання 10% верстатів буде модернізовано, після чого продуктивність збільшиться на 70%. Обсяг суміжних постачань у плановому році збільшиться з 25% до 30% порівняно з показниками звітного періоду; трудомісткість виготовлюваної продукції зменшиться на 3%; кількість робочих днів в плановому році збільшиться з 246 до 248, ефективний фонд робочого часу складе 1700 годин.
 • 13. Діяльність виробничого підприємства характеризується такими економічними показниками:
Показники Очікуване виконання за звітний рік На плановий рік
Обсяг виготовленої продукції, тис грн 19870 21800
Середньоспискова чисельність персоналу, осіб 1550 1570
Фонд заробітної плати персоналу, тис грн 2980 3125

Визначте продуктивність праці та середню заробітну плату на одного працівника промислово-виробничого персоналу у звітному і плановому роках.

14. Валова продукція підприємства в звітному періоді склала суму 1500 тис грн, а в плановому - 1530 тис грн. Чисельність працівників в звітному періоді 750 осіб, в плановому - 850 осіб.

Визначте індекс зміни продуктивність праці.

 • 15. Продуктивність виробничих верстатів на заводі складає 2 тонни готової продукції на годину, ефективний фонд їх завантаження 3478 годин на рік, їх загальна чисельність - 25 агрегатів. Вартість 1 тонни готової сировини складає 22800 грн. Необхідно визначити продуктивність праці в цілому по підприємству, якщо у виробництві зайнято 1215 працівників. Як зміниться продуктивність, якщо додатково встановлять 2 агрегати продуктивністю 3 тонни готової продукції на годину кожний і залучать до виробництва ще 15 осіб?
 • 16. Кількість зайнятих на підприємстві становить 2500 осіб. Чиста продукція за підзвітний період склала 2250 тис грн, матеріальні витрати 1750 тис грн, амортизаційні відрахування 1000 тис грн.

Визначте продуктивність праці на підприємстві та її зміну, якщо зайнятих стане більше на 20 осіб, а матеріапьні витрати зменшаться на 85 тис грн.

 • 17. Виробнича програма з випуску продукції в цеху складає 200 тис виробів на рік. Існуючі виробничі потужності використовуються на 85%. Як зміниться продуктивність праці, якщо потужності будуть використовуватися на 90% при незмінній чисельності промислово-виробничого персоналу?
 • 18. Виробіток на одного працівника цеху в базовому періоді за рік складає 670 тис грн, чисельність працюючих - 254 особи. Обсяг товарної продукції в плановому році збільшиться на 8%, питома вага купованих напівфабрикатів у вартості продукції зменшиться на 4%. За штатним розкладом передбачається вивільнити 35 осіб.

Визначте планові показники виробітку на одного працюючого і зміну продуктивності праці. Зробіть висновки.

19. На обробку деталі за технологічним регламентом витрачалося 24 хвилини. Норми часу в цеху переглянули і встановили на рівні 22 хвилини на обробку однієї деталі.

Визначте, як зміниться трудомісткість і продуктивність праці, вирахувавши відповідні індекси?


 • 20. Визначте виробіток на одного працюючого в ппановому році і його відносний приріст, якщо в базовому періоді він склав 200 тис грн на людину. Рік містить 215 робочих днів. За планом річний випуск продукції передбачає виконання плану на суму 25500 тис фн, а зниження трудомісткості виробничої програми -1685 людино-днів.
 • 21. Робітник протягом місяця за 180 годин виробляє 360 деталей, з яких деталі вищого ґатунку - 200 штук, деталі першого ґатунку -100 штук, деталі другого ґатунку -40 штук. Всі інші деталі виявилися бракованими.

Визначте продуктивність праці робітника за натуральним та умовно-натуральним методами. Зробіть необхідні пояснення.

 • 22. Консалтинговий центр надає послуги, річна вартість яких складає 95000 тис грн. Виробіток на одного працюючого центру зафіксований на рівні 55 тис грн. Запропоновані менеджерами організаційно-технічні заходи призводять до економії чисельності у плановому році за рахунок окремих факторів, зокрема:
  • - ущільнення графіку роботи (консультаційного навантаження) - 74 особи;
  • - підвищення якості та терміновості обслуговування -15 осіб;
  • - зміна структури надання консалтингових послуг - 65 осіб;
  • - усунення втрат часу - 41 особа.

Визначте зміну загальної продуктивності праці та вплив кожного фактора.

23. Необхідно встановити різницю у рівні продуктивності праці при визначенні-ЇЇ за вартісним методом та його різновидами (за чистою та умовно-чистою продукцією) за даними таблиці:

Показники Базовий період Звітний період
Валова продукція, тис грн 1000 1150
Матеріальні витрати, тис грн 750 850
Амортизація, тис грн 60 68
Чисельність працівників, осіб 100 110

24. Чисельність промислово-виробничого персоналу підприємства в базовому періоді становила 4500 осіб. У звітному році обсяг виробництва зріс на 5%, а з виробничого процесу завдяки автоматизації виробництва була вивільнена 41 особа.

Обчисліть приріст продуктивності праці за допомогою відповідного індексу.

25. Виробіток на одного працюючого в базовому періоді склав 500 тис грн, чисельність працюючих 200 осіб. Обсяг товарної продукції в плановому періоді збільшиться на 10%. За планом переозброєння виробництва передбачається вивільнення 10 робітників.

Визначте планові показники виробітку та зміну продуктивності праці за допомогою відповідних індексів.

26. Як зміниться продуктивність праці, якщо потужність виробництва зросте на 4%, а кількість працівників зменшиться на 10%?

Поясніть отриману відповідь за допомогою відповідного індексу.

27. Як зміниться продуктивність праці в цілому по цеху, якщо трудомісткість виготовлення однієї деталі зменшиться з 0,8 нормо-години до 0,6 нормо-години?

Поясніть отриманий результат за допомогою обчислення відповідного індексу.

28. В цеху виробляється три види деталей: А, В та С. Виробництво першого виду в 2 рази перевищує виробництво другого і складає 80% виробництва третього. Виробнича програма цеху складає 18000 виробів, а чисельність робітників - 200 осіб.

Визначте продуктивність праці по кожному виробу і по цеху в цілому.

29. Як зміниться продуктивність праці, якщо ціни, що їх встановлює підприємство на продукцію, зростуть в 1.5 рази, а ефективний фонд часу збільшиться на 20% при незмінній виробничій програмі.

Поясніть відповідь за допомогою обчислення необхідного індексу.

 • 30. Необхідно визначити загальну суму заробітної плати працівника III розряду та вид системи оплати праці, якщо він за місяць відпрацював 22 зміни по 7,2 години і за цей час виробив та здав 200 виробів при нормі часу на одиницю виробу 1,09 людино-години. Годинна тарифна ставка першого розряду складає 1,3 грн, а тарифний коефіцієнт III розряду - 1,33. Усі вироби, що працівник виготовив понаднормово, оплачуються за потрійними розцінками.
 • 31. Робітник протягом місяця виконав виробниче завдання в обсязі 250 нормо-годин, в наступному місяці після перегляду технологічних параметрів і зниження їх на 5% виробіток робітника склав 256 нормо-годин.

Визначте, як змінилась продуктивність праці? Поясніть таку тенденцію.

32. Визначте тарифний заробіток бригади за відпрацьований період, якщо в бригаді 6 осіб: VI розряду - 2 особи, V розряду - 4 особи. Тарифна ставка VI розряду 1,8 грн на годину; V розряду -1 грн на годину. Відпрацьовано 24 дні по 8 годин.

За яким методом нараховується заробітна плата?

33. Викладач працює за контрактом і має педагогічне навантаження 340 годин на семестр. Оплата за годину складає 16 грн. Фактично було відпрацьовано: за вересень - 70, за жовтень - 90, за листопад - 80, за грудень - 100 годин.

Нарахуйте заробітну плату за кожний місяць і загальний заробіток. Поясніть нерівномірність місячного навантаження.

34. Посадовий оклад інженера 460 грн на місяць. Із 22 робочих днів за графіком ним відпрацьовано лише 17 днів (5 днів хворів).

Обчисліть заробітну плату інженера, обґрунтувавши її розмір.

35. Годинна тарифна ставка працівника і розряду складає 1,2 грн, тарифний коефіцієнт IV розряду - 1,38, а V розряду - 1,5. Встановлена норма виробітку по цеху -2 деталі за годину.

Визначте середню розцінку за один виріб.

36. Годинна тарифна ставка І розряду, винайдена по тарифній сітці, - 1,2 грн, тарифний коефіцієнт IV розряду 1,33. Норма часу на один виріб 0,5 години. Робітнику IV розряду необхідно виготовити за місяць 420 виробів. Премія за виконання плану складе 20% тарифного заробітку.

Визначте вид та розмір заробітної плати робітника.

 • 37. Необхідно обчислити тарифну ставку IV розряду, якщо тарифна ставка І розряду становить 1,25 грн, коефіцієнт важкості умов праці складає 1,11, а коефіцієнт напруги праці 1,27.
 • 38. Слюсар V розряду, денна тарифна ставка якого складає 12,6 грн, відпрацював 23 зміни по 8 годин і виконав норму виробітку на основній роботі на 115%. За умовами оплати праці виробіток понад 110% норми оплачується за розцінками, збільшеними в 1,5 рази. Необхідно розрахувати заробітну плату за місяць, якщо денна тарифна ставка надана в розрахунку на 7-годинний робочий день.

 • 39. Розрахуйте розцінку за одиницю виробленої продукції для фрезерувальника цеху при непрямій системі оплати праці, якщо згідно Із встановленими нормативами він має обслугувати 4 агрегати з продуктивністю кожного 24 тонни готової продукції за зміну. Тривалість зміни - 8 годин, а годинна тарифна ставка складає 3,6 грн.
 • 40. За даними таблиці розрахуйте середній тарифний розряд робітників цеху і середню тарифну ставку по цеху, якщо денна тарифна ставка І розряду складає 20 гри.
Тарифний розряд 1 II Ш IV V VI
Тарифний коефіцієнт 1,0 1,13 1,23 1,35 1,58 1,76
Чисельність працівників 9 6 11 18 5 12

41. Визначте годинну тарифну ставку робітників цеху при середньому розряді 3.6. Ставки по розрядах: І розряд - 1,3 грн на годину; III розряд - 1,58 грн на годину; VI розряд - 2 грн на годину.

Встановіть середній тарифний коефіцієнт робітників.

 • 42. Визначте вид та розмір заробітної плати фрезерувальника, якщо він за місяць виготовив 180 вироби при завданні 150. Норма часу на виконання операції складає 1,2 нормо-години, а годинна тарифна ставка становить 2,8 грн. Процент доплат за виконання плану становить 10%, а процент доплат за кожен процент перевиконання плану складає 1,5%.
 • 43. Визначте вид оплати праці та розмір зарплати працівника, якщо він за місяць виготовив 225 виробів при завданні 200. Вихідна база для нарахування доплат 110% виконання плану. Трудомісткість виробництва продукції складає 1,1 нормо-години. Якщо план перевиконано в інтервалі від 1 до 10%, розцінок зростає на 25%, якщо в інтервалі 11-25% - на 50%, якщо в інтервалі 26-40 - на 75%, якщо більше 40% - на 100%. Годинна тарифна ставка згідно з трудовими нормативами складає 3,6 грн.
 • 44. Праця робітника оплачується відповідно до трудового договору та чинного законодавства про оплату праці. Вихідна база для нарахування доплат - 108% виконання норм виробітку. При виробництві продукції понад вихідну базу розцінок подвоюється. Необхідно розрахувати загальну суму заробітної плати та визначити вид системи оплати праці, якщо годинна тарифна ставка складає 1,44 грн. За місяць було відпрацьовано 22 робочих дні тривалістю 8,2 години і виконано роботи обсягом 209,3 нормо-годин.
 • 45. Бригада складається з 15 робітників-відрядників, що працюють в цеху з нормальними умовами праці. II розряд мають 5 робітників, III - 4 робітники, V - 6 робітників. За планом передбачені такі роботи: по II розряду — 200 нормо-годин, по Ні — 200 нормо-годин, по V - 620 нормо-годин. Розрахуйте середній тарифний розряд і середні тарифні коефіцієнти виконуваних робіт.
 • 46. Черговий робітник обслуговує 26 робітників, зайнятих в основному виробництві. Його годинна тарифна ставка складає 1,31 грн. За місяць ним відпрацьовано 184 години. Робітники, яких обслуговують, виконали обсяг робіт 5693 нормо-годин і відпрацювали при цьому 4784 години.

Визначте заробітну плату чергового робітника та вид системи оплати його праці.

 • 47. Визначте годинну тарифну ставку V розряду, якщо для І розряду вона складає 1,05 грн, коефіцієнт шкідливості виробництва - 1,07, а коефіцієнт важкості умов - 1,1. Зробіть відповідні висновки.
 • 48. Працівник за місяць відпрацював 184 години. Його годинна тарифна ставка складає 2,06 грн. За виконання завдання виплачується премія в розмірі 8%, а за кожен процент перевиконання плану - 1,5% до тарифного заробітку. Завдання виконане на 106%. Визначте розмір заробітної плати.
 • 49. Відпрацювавши за місяць 192 години, працівник виготовив 600 деталей. Його тарифна ставка складає 1,6 грн на годину. Норма часу на одну деталь - 20 хвилин. За виконання плану нараховується премія в розмірі 11% відрядного заробітку і 1% за кожен процент перевиконання плану.

Обчисліть місячний заробіток працівника та визначте вид оплати його праці.

50. Працівник згідно з індивідуальним завданням виготовив і здав за місяць 78 виробів, відпрацювавши 184 людино-години. Норма часу на виготовлення одного виробу встановлена на рівні 2.6 людино-години, розцінка склала 1.25 грн за одиницю

продукції.

Розрахуйте заробітну плату робітника, визначте її вид, а також віднайдіть середню тарифну ставку за розрядом виконуваної роботи.

51. Місячний оклад працівника 325 грн. За планом передбачалось відпрацювати 184 години. Фактично відпрацьовано 22 дні тривалістю 8 годин, з яких 4 години - час простоїв, під час яких оппата здійснювалась в розмірі 50% тарифної ставки. За виконання плану передбачається премія в розмірі 15% заробітку.

Визначте суму заробітної плати за місяць.

 • 52. Визначте і розподіліть заробітну плату кожному члену бригади, яка за місяць заробила 4860 грн. Тарифна ставка І розряду виконуваних робіт -1,2 грн. Бригада складена з 3 чоловіків. Робітник V розряду відпрацював 170 годин, IV розряду - 150 годин, III розряду - 170 годин. Тарифний коефіцієнт для III розряду - 1.2. для IV -1,33, для V- 1,5.
 • 53. Як зміниться заробітна плата працівника-погодинника за умов зростання його тарифного коефіцієнту з 1,2 до 1,5 і зниження ефективного фонду часу на 2%?

Поясніть отриманий результат за допомогою обчислення відповідного індексу.

54. Фонд тарифної заробітної плати робітників заводу за рік повинен скласти 272 тис грн. До того ж планом передбачені доплати за наступними напрямками: за відрядно-преміальною системою - 32,3 тис грн, за погодинно-преміальною - 21,5 тис грн, за роботу в нічний час - 0,9 тис грн, за чергові відпустки - 31,5 тис грн, за виконання державних обов'язків - 0,4 тис грн.

Визначте денний, місячний та річний фонд заробітної плати робітників. Зробіть ґрунтовні пояснення.

55. Загальний відрядний заробіток бригади за місяць склав 5820 грн. В бригаді працює 4 працівника. Кожним працівником бригади було відпрацьовано: бригадиром слюсарем VI розряду - 22 дні, слюсарем V розряду - 20 днів, слюсарем IV розряду - 22 дні, токарем III розряду - 20 днів. Тривалість робочого дня - 8 годин. Годинні тарифні ставки працівників бригади склали відповідно: 2,15 грн; 1,88 грн; 1,66 грн та 1,5 грн.

Нарахуйте заробітну ппату кожному чпену бригади відповідно до його внеску.

56. Протягом місяця працівник повинен виготовити 180 виробів вищого ґатунку та 350 виробів першого ґатунку. Тривалість його робочої зміни складає 8 годин, трудомісткість виробництва одного виробу вищого ґатунку - 2 нормо-години. а виробу першого ґатунку - 1 нормо-година. Додатковий приробіток має скласти 15% від тарифної заробітної плати. Годинна тарифна ставка встановлена на рівні 1,45 грн.

Необхідно розрахувати розцінку і заробітну плату працівника.

57. Відповідно до плану підприємства обсяг робіт цеху за нормальних умов праці складає 40000 нормо-годин, у тому числі роботи II розряду виконуються протягом 10000 нормо-годин, III розряду - 12000 нормо-годин, IV розряду - 8000 нормо-годин, V розряду - 5000 нормо-годин, VI розряду - 3000 нормо-годин. Годинні тарифні ставки робітників: II розряду - 0,78 грн, III розряду - 0,82 грн. IV розряду - 0,89 грн. V розряду - 0,98 грн, VI розряду - 1,05 грн.

Визначте середню тарифну ставку робітників-відрядників.

 • 58. Визначте і обчисліть заробітну плату допоміжного працівника, якщо ним було відпрацьовано 20 днів тривалістю по 6 годин. Встановлена для нього тарифна ставка склала 1,2 грн за годину, а додаткові виплати за якість і відмінне обслуговування основного персоналу склали 15% до нарахованого тарифного заробітку.
 • 59. Робітник V розряду виготовив за місяць 2000 деталей. Годинна тарифна ставка для І розряду виконуваних робіт складає 1,25 грн, тарифний коефіцієнт V розряду, винайдений за тарифною сіткою, - 1,8. Встановлена технічним регламентом норма виробітку - 5 деталей за годину.

Необхідно визначити заробітну плату працівника та вид оплати його праці.

60. Відрядна розцінка за виготовлення виробу першого ґатунку складає 6,46 грн, за виріб другого ґатунку - 4,41 грн. Планом передбачається виготовити виробів першого ґатунку 18000 шт., другого ґатунку - 24000 шт. Фонд тарифної заробітної плати щодо виготовлення інших виробів склав 220 тис грн.

Визначте загальний місячний фонд оплати праці та середню заробітну плату, якщо на заводі працюють 1200 робітників.

61. Як зміниться заробітна плата, якщо розцінки на продукцію збільшаться на 15%, а обсяги виробництва згідно з ринковим попитом впадуть на 10%.

Поясніть отриману відповідь за допомогою обчислення відповідного індексу.

 • 62. Визначте річний фонд заробітної плати 250 робітників-погодинників, з яких 150 працівників мають середній тарифний розряд 3,4, праця яких оплачуються за денними тарифними ставками, і 100 працівників мають середній розряд 2,8, праця яких оплачується за годинними ставками. Для розрахунків прийняти, що кількість робочих днів в поточному році становить 230, а число робочих годин - 1800.
 • 63. За діючими на підприємстві розцінками оплата за виконане завдання складає 346 грн. Завдання виконано робітником за 18 днів при встановленому термінові в 20 днів. Згідно з положенням про оплату праці за кожний процент скорочення часу виконання завдання передбачається премія у розмірі 3% загального заробітку.

Визначте загальну суму заробітку та систему оплати праці.

64. Обчисліть річний фонд оплати праці, а та.кож середню заробітну плату по цеху у визначеному періоді за штатним розкладом роботи цеху, якщо в ньому працює 45 основних виробничих працівників та 39 допоміжних працівників. Ефективний час їх роботи протягом року, а також тарифні ставки відповідно до рівня кваліфікації за обійнятою посадою наведені в табл. 5.4.

Заробітна плата працівникам цеху нараховується за погодинно-преміальною системою. Зважаючи на безперервний характер виробництва при 3-х змінному графіку роботу працівникам передбачені доплати за роботу в нічний та вечірній час в розмірі 20% до тарифного фонду оплати праці, а також за роботу в святкові дні в розмірі 3,3% до тарифного фонду оплати праці. Отже, основний фонд оплати праці складається з тарифного фонду заробітної плати і доплат. За виконання встановлених в цеху норм виробітку передбачене нарахування премії в розмірі 10% до суми основного фонду оплати праці. До того ж планом передбачено формування додаткового фонду оплати праці на виплату матеріальних заохочень в розмірі 10% до суми основного фонду оплати праці.

Нарахування річного фонду оплати праці слід здійснити табличним способом у форматі табл. 5.4. За результатами обчислень слід зробити висновки щодо особливостей організації системи оплати праці в цеху підприємства.

Таблиця 5.4

Розрахунок річного фонду оплати праці основних та допоміжних працівників в цеху


ДІЛОВА СИТУАЦІЯ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Ділова ситуація є імітацією процесу укладення колективного договору між Адміністрацією та трудовим колективом конкретного підприємства протягом трудової конференції за участю представників обох сторін.

Вона дає можливість студентам глибше пізнати нормативно-правові аспекти укладення основного документу, яким керуються на підприємстві протягом року у вирішенні всіх трудових питань, які виникають в його поточній діяльності, а також чітко усвідомити порядок, вимоги та процедури, що їх необхідно здійснити під час договірного процесу між Адміністрацією підприємства та трудовим колективом (представником якого є профспілковий комітет).

З огляду на це, метою ділової ситуації є об'єднання теоретичних знань, набутих в ході засвоєння і систематизації лекційного матеріалу, а також самостійного вивчення з практикою укладання колективного договору на підприємстві.

До завдань, які слід вирішити в ході імітаційного моделювання реальної ситуації відносяться:

 • - вивчення нормативно-правової основи укладення колективного договору на вітчизняних підприємствах;
 • - ознайомлення з типовим зразком колективного договору, вивчення особливостей його розробки;
 • - складення власної форми колективного договору на основі наведеного типового зразка колективного договору.

Для успішного розв'язання ділової ситуації студенти повинні знати:

 • - базові аспекти чинного трудового законодавства;
 • - послідовність укладення колективного договору;
 • - зміст основних розділів колективного договору;
 • - особливості здійснення переговорного процесу між Адміністрацією і трудовим колективом підприємства на конференції трудового колективу.

Результатами розв'язання ділової ситуації мають стати набуті навички та вміння:

 • - щодо обґрунтування позицій і вимог сторін, що беруть участь в укладенні колективного договору;
 • - щодо правильного формулювання позицій сторін колективного договору;
 • - щодо процедури проведення конструктивної дискусії під час ухвалення позицій обох сторін (Адміністрації і трудового колективу);
 • - щодо дотримання юридичних вимог під час укладення колективного договору.

Аналіз дій., що реалізуються в процесі розв'язання ділової ситуації, дає змогу учасникам перевірити наслідки прийнятих рішень, виявити сильні та слабкі сторони не тільки в досліджуваному процесі, але й в нормативно-правовій базі, що є підґрунтям для формування досконалих трудових відносин на підприємстві, з'ясувати впливовість припущених помилок (якщо такі будуть), що надалі дозволяє значно краще вирішувати аналогічні питання в реальному житті.

Ділова ситуація охоплює такі питання курсу, як:

 • 1. Поняття персоналу, його класифікація.
 • 2. Характеристика персоналу підприємства.
 • 3. Особливості встановлення норм і нормативів праці на підприємстві.
 • 4. Режим роботи.
 • 5. Організація оппати праці на підприємстві.
 • 6. Особливості управління персоналом.
 • 7. Кадрова політика підприємства.

Тривалість розв'язання ділової ситуації- 1 година 20 хвилин.

Учасники розв'язання ділової ситуації - студентська група.


Забезпечення ділової гри:

 • - сформульоване завдання;
 • - типовий приклад форми колективного договору.

Приклад колективного договору

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між Адміністрацією і трудовим колективом

__________________________________________________________________

(повна назва підприємства)

м. Дніпропетровськ "___" ________ 200_р.

З метою сприяння врегулювання трудових відносин і соціально-економічних інтересів працівників і власників ___________________ в особі директора ______________, з

(назва підприємства) (прізвище, ініціали)

одного боку, і профорганізації, яка представляє інтереси трудового колективу, в особі обраного і уповноваженого профкому (організатора) ________________________, з іншого

(прізвище, ініціали)

боку, надалі – Сторони уклали цей договір про свої взаємні зобов'язання.

1. Загальні положення

1.1 Цей колективний договір укладений відповідно до Закону України "Про колективні договори та угоди". Він визначає взаємні виробничі, трудові та соціально-еконмоічні відсини між уповноваженим органом власників підприємства (надалі – Адміністрація) і працівниками підприємства.

1.2 Умови цього колективного договору є обов'язковими для Сторін, які його уклали. Ці умови у випадку будь-яких спорів та розбіжностей не можуть трактуватися як такі, що погіршують, в порівнянні з чинним законодавством України, положення працівників, інакше вони визнаються недійсними.

1.3. Положення цього колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства і є обов'язковими як для власників і управлінського персоналу, так і для кожного члену трудового колективу.

1.4. Цей колективний договір зберігає силу у випадку зміни складу, структури і назви підприємства, а у випадках його реалізації він може бути переглянутим за згодою сторін. У випадку зміни власника підприємства дія колективного договору зберігається не більше одного року. В цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового або внесення змін до чинного колективного договору.

1.5. З внесенням змін до чинного законодавства в цей колективний договір в обов'язковому порядку вносяться відповідні зміни та доповнення.

1.6. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін та доповнень до колективного договору розгляда­ються на зборах (конференції) трудового колективу, які проводяться не рідше двох разів на рік.

1.7. Жодна із сторін, яка уклала цей колективний договір, не може протягом строку його дії в односто­ронньому порядку приймати рішення, які змінюють норми, положення, зобов'язання колективного до­говору або припиняють їх виконання.

1.8. Положення цього колективного договору діють до укладення нового колективного договору.2. Організація виробництва, праці, забезпечення продуктивної зайнятості

2.1. Жоден трудовий договір (контракт), що укладається з працівниками, не може суперечити цьому колективному договору, тобто в порівнянні з ним права та інтереси працівника в трудовому договорі (контракті) не можуть бути зменшеними. У випадку виникнення такого протиріччя відповідні положення трудового договору (контракту) визнаються недійсними.

2.2. Адміністрація підприємства не вправі вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (контрактом). Підприємство зобов'язане передбачити в контракті або розробити і затвердити для кожного працівника його функціональні обов'язки, ознайомити його з ними і тільки потім вимагати їх виконання. У функціональних обов'язках або в контракті може бути передбачено вико-нання працівником обов'язків іншого співробітника лише за умов тимчасової відсутності останнього в зв'язку з хворобою, відпусткою чи з інших поважних причин, при цьому такі обов'язки можуть поклада­тися на іншого працівника пише за додаткову оплату і з урахуванням його реальної можливості вико- j нувати їх, тобто з урахуванням його професійної підготовки і зайнятості при виконанні власних посадових обов'язків.

2.3. Кожний працівник повинен добросовісно та якісно виконувати свої обов'язки, своєчасно і точно виконувати розпорядження власників та уповноважених ними осіб, підтримувати трудову та технологі­чну дисципліну, вимоги нормативних актів з безпеки праці, уважно і відповідально ставитися до майна і власників. На вимогу Адміністрації підприємства працівник зобов'язаний звітувати про виконання своїх конкретних обов'язків за визначений період.

2.4. Працівники можуть бути звільнені у випадку змін в організації виробництва, при скорочені чисель­ності чи зміні штатного розкладу підприємства. В таких випадках вони персонально попереджаються Адміністрацією про'звільнення не пізніше, чим за два місяці до звіпьнення. При цьому підприємство забезпечує працівників іншою роботою за фахом, а у випадку неможливості цього або відмови праців­ника від неї, останній працевлаштовується самостійно. При звільненні працівника з вказаних в цьому пункті підстав йому виплачується заробітна плата в порядку і на умовах, передбачених чинним зако­нодавством України про працю.

2.5. Звіпьнення працівників допускається тільки після використання всіх наявних і додатково задіяних можливостей для забезпечення зайнятості на підприємстві.

3. Нормування та оплата праці

3.1. Заробітна ппата виппачується за місцем роботи в гривнях два рази на місяць _____ та _______ числа. У випадку, якщо день виплати заробітної плати співпадає з вихідним днем, то вона виплачуєть­ся напередодні цього дня. Заробітна плата за час чергової відпустки виплачується не пізніше, чим за три дні до її початку.

3.2. Мінімальна заробітна плата встановлюється на рівні, не нижчому за визначений чинним законо­давством України.

3.3. Відомості про оплату праці працівників надаються іншим органам та особам тільки у випадках, і прямо передбачених законодавством.

3.4. Оплата робочого часу за вимушені простої не з вини працівника здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

3.5. При укладенні трудового договору (контракту) Адміністрація доводить до відома працівника розмір, порядок та строки виплати заробітної плати, умови, у відповідності з якими здійснюються утри­мання із заробітної плати.

3.6. Всі питання, пов'язані з оплатою праці на підприємстві, регулюються із дотриманням КЗпП, Закону України "Про оплату праці" та іншими законодавчими актами України.

3.7. Робота в святкові, неробочі і вихідні дні, якщо вона не компенсується іншим часом відпочинку, а також понаднормова робота оплачується відповідно до чинного законодавства України.

4. Встановлення гарантій, компенсацій та пільг

4.1. Працівникам надаються гарантії, компенсації та пільги при службових відрядженнях, при переїзді на роботу а іншу місцевість, а також в інших випадках, передбачених законодавством України

4.2. Підприємством встановлюються додаткові (не передбачені законодавством) гаранти, компенсації та пільги: ___________________________________________________

4.3. Профспіпковий комітет (профорганізатор):

- спіпьно з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, матеріально-побутового та медичного обслуговування працівників;

- приймає участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку та порядку надання працівникам соціальних пільг.

5. Режим роботи, тривалість робочого часу та відпочинку

5.1. Профспіпковий комітет (профорганізатор) спіпьно з роботодавцем вирішує питання тривапості , робочого часу і часу відпочинку, узгоджує графіки змінності і надання відпусток, здійснення підсумко­вого обліку робочого часу, надає дозвіп на проведення робіт в надурочний час, у вихідні, свята тощо.

5.2. Встановлюється наступний режим роботи підприємства:

- початок роботи - _______________________________________________________;

- закінчення роботи - _____________________________________________________;

- перерва на обід та відпочинок – з _________________ до______________________.

- субота та недіпя – вихідні дні.

5.3. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

5.4. Працівники підприємства повинні бути повідомлені про роботу в надурочний час не пізніше, чим за добу до її початку.

5.5. Працівники підприємства за узгодженням з Адміністрацією мають право використовувати гнучкий (поточний) графік роботи.

5.6. Тривалість щорічної відпустки для працівників підприємства встановлюється не менше встанов­леної Законом України "Про відпустки".

5.7. Графік чергової щорічної відпустки затверджується Адміністрацією підприємства до 1 лютого поточного року, для чого не пізніше 20 січня він повинен бути наданим для ознайомлення профкому (трудовому колективу). При визначенні чергової відпустки враховуються сімейні та інші особисті обставини кожного працівника. Перелік категорій працівників, які мають право на надання їм відпустки у і зручний для них час, визначається згідно зі ст.10 Закону України "Про відпустки".

5.8. Перелік посад і професій, що мають' право на додаткову відпустку, а також тривалість такої відпустки визначається відповідно до чинного законодавства України.

5.9. За сімейними обставинами та іншими поважними причинами працівникам за їх заявою можуть бути надані короткострокові відпустки без збереження заробітної ппати на строк, обумовлений угодою між працівником і Адміністрацією підприємства, тривалістю не більше 15 календарних днів на кожний випадок.

5.10. Всі працівники зобов'язуються без дозволу Адміністрації не знаходитися в приміщеннях підпри­ємства в неробочий час з причин, не пов'язаних з роботою, а також не запрошувати сторонніх осіб.

6. Прийом та звільнення працівників

6.1. Форми та умови трудового договору (контракту), включаючи звільнення, не передбачені чинним законодавством, підлягають узгодженню з профспілковим комітетом (профорганізатором) підприємства.

6.2. Адміністрація підприємства зобов'язується знайомити кожного новоприбулого працівника з умо­вами колективного договору під його особистий підпис.

6.3. Не допускається звіпьнення працівника в зв'язку з ліквідацією робочого місця, якщо до досягнення пенсійного віку йому необхідно допрацювати два роки.

6.4. Контрактна форма укпадення трудового договору встановлюється для окремих фахівців і керівних працівників Адміністрації за їх згодою і з дотриманням вимог трудового законодавства України.

7. Умови та охорона праці

7.1. Забезпечення безпечних умов праці є обов'язком власників підприємства й Адміністрації, які за­безпечують належні умови праці на робочому місці, безпечність технологічних процесів, машин, механізмів. обладнання, інших засобів виробництва, гарантують наявність засобів захисту, відповідність санітарно-побутових умов нормативним актам з охорони праці.

7.2. Працівники мають право відмовитися від дорученої роботи, яка шкодить ЇХ здоров'ю, а також жит- і тю і здоров'ю інших пюдей та навкопишньому середовищу, якщо такі умови прямо не передбачені трудовими договорами (контрактами).

7.3. Адміністрація зобов'язана затвердити комплексні організаційно-технічні заходи для досягнення нормативів безпеки, гігієни праці, підвищення існуючого рівня охорони праці на суму ___________ тис. грн, а також виділити додатково кошти:

- з фонду охорони праці підприємства в сумі ______ тис грн. на придбання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівників;

- з прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, в сумі ______ тис грн. для забезпечення лікувально-профілактичного харчування працівників (для професій, передбачених галузевими нормами).

7.4. Працівники зобов'язані знати і суворо дотримуватися вимог нормативних актів з охорони праці, правип поведінки з машинами, механізмами, обладнанням, іншими засобами виробництва, користува­тися засобами індивідуального та колективного захисту, проходити обов'язкові медичні огляди.

7.5. Власники і Адміністрація мають відшкодувати працівникам завдану здоров'ю фізичну шкоду, по­в'язану з виконанням трудових обов'язків, а також моральну шкоду, завдану внаслідок небезпечних та шкідливих умов праці, на умовах і в. порядку, передбачених ст. 173-1 КЗпП України, ст. 11-13 Закону України "Про охорону праці", Правилами відшкодування власниками підприємства, організації чи установи або уповноваженим ними органом, спричиненої шкоди, пов'язаної з виконанням трудових обов'язків, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 1993 року №472. та іншими законодавчими актами України.

7.6. Працівники зобов'язуються використовувати надані їм у користування (розпорядження) транспор­тні засоби, техніку та інше майно підприємства тільки в службових цілях.

8. Соціальні пільги та гарантії

8.1. Власники і Адміністрація підприємства гарантують надання працівникам вільного часу для прохо­дження медичних оглядів, одержання медичної допомоги, відвідання державних органів дпя вирішен- і ня необхідних житлово-побутових пробпем без будь-яких утримань із заробітної ппати або застосування інших необґрунтованих санкцій.

8.2. З метою оздоровлення Адміністрація зобов'язується щорічно надавати працівникам підприємства санаторно-курортні та оздоровчі путівки:

- за рахунок коштів підприємства: ________%, безкоштовно ________________%;

- за повну оплату:______________________ % з оплатою___________________ %;

- за рахунок коштів соціального страхування:_________% безплатно_________%;

- за повну оплату: _____________________% з оплатою_____________________%.8.3. Власник і Адміністрація підприємства за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підп­риємства, оформують спеціальний цільовий фонд для виппати допомоги з причини тимчасової непра­цездатності за перші п'ять днів хвороби згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими і народженням і похованням" в розмірі __________ % від прибутку.

8.4. Впасники і Адміністрація підприємства відповідно до ст.250 КЗпП України зобов'язуються щомісячно перераховувати профспілковій організації на проведення культурно-масової, фізкультурної та оздоро­вчої роботи __________% від фонду оплати праці.

8.5. Власники і Адміністрація підприємства зобов'язуються перераховувати обласній раді профспілки до ________ % прибутку дпя здійснення її статутної діяльності та проведення благодійних заходів для членів профспілки згідно з Положенням та чинним законодавством України.

9. Гарантії діяльності представницьких організацій працівників

9.1. Підприємство гарантує свободу організації діяльності профспілкової організації, ради трудового колективу, проведення в неробочий час загальних зборів трудового колективу.

9.2. Адміністрація підприємства відповідно до ст.42 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" надає профорганізації для роботи її активу і проведення зборів приміщення з не- ' обхідним обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням тощо

9.3. Адміністрація підприємства зобов'язується щомісячно і безоплатно утримувати з членів профспіл- і ки за їх згодою внески і перераховувати їх профспілковій організації, а 20% з них перераховувати ви­щому профспіпковому органу (міській, обпасній раді профспілки) на здійснення статутних завдань.

9.4. Адміністрація підприємства зобов'язується в тижневий термін на вимогу профспілки надати інфор­мацію з питань умов і оплати праці робітників, а також щодо соціально-технічного розвитку підприємства і виконання умов колективного договору.

9.5. Профспілкова організація в особі профкому (профорганізатора) зобов'язується:

- всіма формами і методами своєї діяльності відповідно до чинного законодавства сприяти Адмініст­рації підприємства у вирішенні виробничих, економічних, соціально-побутових питань;

- не втручатися в господарсько-розпорядницьку діяльність Адміністрації;

- не допускати конфліктних ситуацій, а у випадках виникнення конфліктів розв'язувати їх відповідно до чинного законодавства України;

- вирішувати питання пікування та оздоровлення працюючих і членів їх сімей, використовуючи мож­ливості та зобов'язання обласної ради профспілки;

- вирішувати питання надання благодійної допомоги працівникам, які її потребують, відповідно до зобов'язань Адміністрації та обласної ради профспілки;

- організовувати і проводити культурно-масові, фізкультурні та оздоровчі заходи з урахуванням суми переказаних обласній раді профспілки коштів Адміністрацією підприємства;

- використовуючи можливості обласної ради профспілки, надавати працівникам безоппатну юридич­ну допомогу щодо вирішення складних трудових і соціальних питань;

- вирішувати інші питання, що стосуються соціально-економічних інтересів працівників.

10. Зміна форми власності

10.1. Адміністрація підприємства завчасно інформує трудовий колектив про зміну форми власності підприємства або його структурних підрозділів.

10.2. Під час приватизації підприємства в план приватизації включаються положення про гарантії збе­реження обсягів виробництва і робочих місць, утримання і використання об'єктів соціальної інфра­структури, що знаходяться на балансі підприємства.

11. Контроль за виконанням колективного договору

11.1. Профспілкова організація в особі профкому повинна здійснювати комплексні перевірки виконан­ня колективного договору два рази на рік (липень, грудень).

11.2. На спільному засіданні Адміністрації і профкому обов'язково спід обговорювати хід виконання і окремих розділів колективного договору.

11.3. У випадку несвоєчасного виконання зобов'язань або їх невиконання необхідно аналізувати при-І чини і вживати заходи щодо забезпечення їх реалізації.

11.4. Особи, які ухиляються від виконання положень колективного договору, за поданням профкому (профорганізатора) притягаються до адміністративної відповідальності відповідно до ст.41-2 Кодексу про адміністративні правопорушення в гапузі охорони праці.

12. Заключні положення

12.1. Строк дії цього колективного договору до 31 грудня 200_року.

12.2. Зміни та доповнення до цього колективного договору протягом строку його дії можуть бути оне-сені лише за взаємною згодою сторін і тільки в письмовому вигляді.

12.3. Сторони домовились, що в червні 200_року будуть проведені збори (конференція) з порядком денним - "Про хід виконання колективного договору за 200_рік і підготовку до укладення колектив­ного договору на 200_рік".

12.4. Сторони домовились, що цей колективний договір підпишуть від:

Адміністрації_________________________________________________________

Профкому (трудового колективу)_________________________________________

12.5. Цей копективний договір Адміністрація зобов'язується розмістити в доступному для ознайомлен­ня з ним місці.

12.6. Адміністрація зобов'язується цей колективний договір віддрукувати в кількості не менше чоти­рьох примірників, з яких по одному примірнику буде вручено профкому (профорганізатору) та обласній раді профспілки.

Від Адміністрації:

__________________________________ / __________________________________

(прізвище, ініціали) (підпис)

МП

Від профспілкового комітету:

__________________________________ / __________________________________

(прізвище, ініціали) (підпис)

МП

Цей колективний договір

прийнято на загальних зборах

(конференції) трудового колективу

"____" ___________ 200_р. 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >