< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ДОДАТКИ

А. АНАЛІЗ СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН ФІРМИ

Фактори Питання для аналізу
Кадри
— Управлінський персонал;

— мораль і кваліфікація співробітників;

— сукупність виплат працівникам порівняно з аналогічним показником у конкурентів і в середньому по галузі;

— кадрова політика;

— використання стимулів для мотивування виконання роботи;

— можливість контролювати цикли наймання робочої сили;

— плинність кадрів і прогули;

— особлива кваліфікація співробітників;

— досвід
— Який стиль управління використовує вище керівництво?

— Що є домінантою в системі цінностей вищого керівництва?

— Як довго вищі керівники перебувають на своїх позиціях і як довго вони збираються залишатися в компанії?

— Наскільки кваліфікація менеджерів середнього рівня дає змогу їм справлятися з питаннями планування й контролю, які ставляться до календарного графіка дій, зниження витрат і підвищення якості?

— Чи відповідає кваліфікація персоналу поточному й майбутньому завданням?

— Яким загалом є розташування працівників та які мотиви їхньої роботи у фірмі?

— Яка політика оплати праці порівняно з іншими аналогічного профілю?
Організація загального управління
— Організаційна структура;

— престиж та імідж фірми;

— організація системи комунікацій;

— загальна для всієї фірми система контролю, ефективність її використання;

— організаційний клімат, культура; використання систематизованих процедур і техніки в процесі прийняття рішень;

— кваліфікація, здібності й інтереси вищого керівництва;

— система стратегічного планування;

— внутрішня організаційна синергія (для багатогалузевих фірм).
— Чи чітко розподілені в організації права й обов'язки?

— Чи існує в організації практика зниження управлінських витрат?

— Чи ефективною є взаємодія різних структурних підрозділів у процесі досягнення цілей фірми?
Виробництво
— Вартість сировини та її доступність, відносини з постачальниками;

— система контролю запасів, оборот запасів;

— місце розташування виробничих приміщень, розміщення й використання потужностей;

— економія від масштабу виробництва;

— технічна ефективність потужностей та їхня завантаженість;

— використання системи субконтрактирування;

— ступінь вертикальної інтеграції, чиста продукція й прибуток;

— віддача від використання устаткування;

— контроль за процесом виготовлення продукту;

— проектування, складання графіка роботи;

— закупівля;

— контроль якості;

— порівняльна стосовно конкурентів і середньої по галузі величина витрат;

— дослідження та розроблення, інновації;

— патенти, торговельні марки й аналогічні правові форми захисту товару.
— Чи відповідають виробничі потужності конкурентним вимогам сьогоднішнього дня, чи є вони найсучаснішими або ж вони вже морально застаріли?

— Наскільки ефективно використовуються виробничі потужності, є чи недозавантаження й чи існують можливості для розширення виробничої бази?

— Якою є віддача від досліджень і розроблень?

— Чи призводять НДР до створення принципово нових продуктів?
Маркетинг
— Продукти (послуги), які виготовляє фірма;

— збирання необхідної інформації про ринок;

— частка ринку;

— номенклатура товарів (послуг) і потенціал розширення

— життєвий цикл основних продуктів;

— канали розподілу: число, охоплення та контроль;

— організація збуту: знання потреб покупців;

— імідж, репутація та якість товару (послуги);

— просування товарів на ринок і їх реклама;

— цінова політика;

— процедури встановлення зворотного зв'язку з ринком;

— розвиток нових продуктів, послуг і ринків;

— обслуговування після продажу й відстеження проданого товару;

— ставлення до марки
— Що є сильними й слабкими сторонами продукту фірми: дизайн, якість, доставка, гарантії?

— Якою є цінова політика фірми, чи є вона ціновим лідером або ціновим послідовником?

— Яку частку ринку й наскільки твердо втримує фірма, які тенденції в зміні її частки ринку?

— Чи є можливості для виходу на ринок з новими продуктами й для освоєння нових ринків?

— Чи забезпечують фірму проведені нею дослідження ринку необхідною інформацією, що дає змогу їй орієнтувати свою діяльність на запити покупців?
Фінанси та облік
— Можливість залучення короткотермінового капіталу;

— можливість залучення довготермінового капіталу;

— вартість капіталу порівняно із середньою галузевою та вартістю капіталу в конкурентів;

— ставлення до податків;

— ставлення до господарів, інвесторів, акціонерів;

— можливість використання альтернативних фінансових стратегій;

— "робочий"" капітал: гнучкість структури капіталу;

— ефективний контроль за витратами, можливість зниження витрат;

— система обліку витрат, складання бюджету й планування прибутку
— Які тенденції в зміні фінансових показників діяльності фірми?

— Який відсоток прибутку забезпечується окремими підрозділами?

— Чи достатньо використовується капітальних витрат для того, щоб забезпечити майбутні виробничі потреби?

— Чи ставляться фінансові інститути з належною повагою до керівництва фірми?

— Чи забезпечує менеджмент агресивну й базовану на глибоких знаннях податкову політику?

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >